Uudised

17.01.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober, Elektron, Rjabinka ja Düün territooriumile ning Narva metskond 36, Suvilate tee L2, Surju, Tareti, Lageda ja Andrejevi krundile passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine„ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile Eesti Energia võrguettevõte Enefit Connect soovib rajada kiiret valguskaablil põhinevat püsiühendust. Ehitatava internetivõrgu kaudu on võimalik tarbida ülikiireid andmekiirusi ning valida meelepärane teenusepakkuja ehk sideoperaator.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 02. veebruar 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 02. veebruar 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, Enefit teade


03.01.2023

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Käesolev hange hõlmab ka geodeetilise alusplaani koostamist.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 15 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 18.01.2023 kell 11:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


03.01.2023

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Käesolev hange hõlmab geodeetilise alusplaani ja muinsuskaitse eritingimuste koostamist.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 30 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 18.01.2023 kell 10:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.