Uudised 2008

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 18.12.2008.a. otsuse:

 • nr 388 põhjal Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeginguala piiride muutmine ning planeeringu jagamine kaheks eraldi detailplaneeringuks nimetustega Tallinna mnt 37 ja selle lähiala detailplaneering (pindala ca 0,9 ha) ning Hariduse tänav ja selle lähiala detailplaneering (pindala on ca 6,2 ha). Eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, Hariduse tn sõidutee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, maa-ala heakorrastuse ning haljastuse lahendamine. Määratakse ehitusõigus uute hoonete rajamiseks ja lahendatakse tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala üldpindala on ca 7,1 ha.
 • nr 387 põhjal Tiigi tn 2h ja 2k maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest. Eesmärgiks on kahe olemasoleva krundi liitmine, sihtotstarbe täpsustamine (ärimaa) ning ehitusõiguse määramine veoautode teenindushoone ehitamiseks (ehitusalune pindala 3980 m², max 2 korrust, kõrgus kuni 10 m). Lahendatakse ka juurdepääs Tiigi tänavalt ning 5 parkimiskohta loomine sõiduautode jaoks ja 3 veoautode jaoks. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, likvideeritakse mõned puud ja nähakse ette kõrghaljastuse lisamist. Krundi perimeetril planeeritakse kuni 2m kõrge piire paigaldamine. Määratakse ka tehnovõrkude asukoht ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • nr 386 põhjal Narva linna Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Narva linna Kudruküla piirkonna üldplaneeringu eesmärgiks on aiandusühistute infrastruktuuri arendamine ning joogivee puurkaevude ehitamine. KSH läbiviimine on kohustuslik. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine. Planeeritava ala pindala on ca 508,5 ha.
 • nr 385 põhjal Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Narva linna energiamajanduse arengukava eesmärgiks on anda Narva linnale suunised parimate võimalike tegevuste realiseerimiseks energia säästmise ja küttekulude optimeerimise eesmärgil. KSH eesmärk on määrata kavandatava tegevuse elluviimisest tulenev oluline keskkonnamõju ning selle alusel leida minimaalse keskkonnamõjuga toimimisviiside kasutamise võimalused säästva arengu edendamiseks. KSH läbiviimine on kohustuslik.
  Arengukava algataja ja koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandus Amet, aadress on Peetri plats 3, 20308 Narva, tel. 35 99140. Arengukava koostaja on EnPro Inseneribüroo OÜ, aadress on Laki 14A, 10621 Tallinn, tel. 6517830.
 • Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelust. Planeeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Samuti lahendatakse Kangelaste pr ja Daumani tänava liiklussõlm koos juurdepääsudega. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,1 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Arutelu toimub 15. jaanuaril 2009.a. kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapanekust ja avaliku arutelust loe edasi...


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi „Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks“.

Konkursist võivad osa võtta eramajade omanikud, korteriühistud (KÜ), Narva linna haldusterritooriumil tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid, välja arvatud linnaasutused ja linna osalusega ettevõtted.

Konkurss viiakse läbi järgmistes kategooriates:

 • „Parim fassaadi ja hoone ümbruse jõulu- ja uusaastateemalise kujundamisega korteriühistu“
 • „Parim fassaadi ja hoone ümbruse jõulu- ja uusaastateemalise kujundamisega eramaja“
 • „Parim fassaadi ja hoone ümbruse jõulu- ja uusaastateemalise kujundamisega organisatsioon“

Auhinnafond on 50 000 EEK, mis jagatakse kategooriate võitnute vahel.

Konkursi läbiviimise korraga on võimalik tutvuda ning sooviavalduste vorme saada: www.narvaplan.ee ja www.narva.ee või pöörduda Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametisse aadressil Peetri plats 5, III korrus (Jana Kopezina, tel. 35 99251). Täidetud sooviavaldusi (, eramaja) konkursil osalemiseks võetakse vastu alates 08.12.2008 kuni 22.12.2008 (kaasaarvatud).


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 04.12.2008.a. otsuse nr 361 põhjal Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneeringu kehtestamisest. Eesmärk on krundipiiride jagamine ja liitmine (planeeritaval alal tekib 23 üksust). Kavandatakse olemasolevate tootmishoonete lammutamist ning olemasolevate hoonete renoveerimist, samuti uutes mahtudes tootmishoone ehitamist lammutatava hoone asemele. Määratud on kruntide sihtotstarbed, ehitusalused pindalad, ehitusjooned ja hoonete korruselisus. Planeeritavale alale toimub juurdepääs jalakäijatele ja autodele Suur-Aguli, Kerese ja Linda tänavatelt. Lõunaküljel paiknevatele kruntidele on tagatud juurdepääs Suur-Aguli tn ja Linda tn uue planeeritava ühendusteega. Parkimine on ette nähtud lahendada omal krundil. Parkimiskohti on tagatud normi kohaselt. Haljastust kajastavad visioonid tehakse igale krundile eraldi koos hoone projektiga, kuid ette on nähtud haljastuse rajamine. Planeeritava ala pindala on ca 13,1 ha.
Planeering toob osaliselt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 30.10.2008.a. otsuse:

 • nr 304 põhjal Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Samuti lahendatakse Kangelaste pr ja Daumani tänava liiklussõlm koos juurdepääsudega. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,1 ha.
 • nr 301 põhjal Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate hoonete lammutamine ning ehitusõiguse määramine uue Politsei ja Päästeameti ühishoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse ja haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on 1,1 ha.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 14.08.2008.a. otsuse nr 244 Narva jõeäärse promenaadi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) algatamisest loe edasi...
Programmi avalik arutelu toimub 25. novembril 2008.a. kell 11:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada:
Delfi Pilt, Eesti Arhitektide Liit (EAL) ja Eesti Kunstiakadeemia (EKA) kuulutavad ArhitektuuriAasta 2008 raames välja arhitektuurifotokonkursi „Majapilt”. Konkurss toimub 6. oktoober kuni 23. november 2008. Pildistatud objekt peab paiknema Eestis. Konkursi eesmärgiks on mõjutada inimesi pingsamal pilgul jälgima end ümbritsevat keskkonda ning selle tajumise kogemusi jagama teistega fotosilma läbi.
Konkursi tingumustega on võimalik tutvuda siin ja siin


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ida-Virumaa Sotsiaalne Infrastruktuur" avalikust väljapanekust Kohalikes omavalitsustes. Teemaplaneering koostatakse eesmärgiga luua alused sotsiaalse infrastruktuuri arendamiseks ja rajada eeldused haldussüsteemi korrastamiseks.
Teemaplaneeringuga saab tutvuda alates 27.10-24.11.2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301a.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva linnas Veekulgu linnaosas asuva Kulgu sadama maa-ala ja seal asuvate Kulgu sadama 12 A (51106:001:0073), Kulgu sadam 12 C (51106:001:0074) ja Kulgu sadam 13 (51106:001:009) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi valmimisest loe edasi...


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 25.09.2008.a. otsuse:

 • nr 291 põhjal Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Eesmärgiks on olemasoleva hoone lammutamine ja uue hoone (kogukonnakeskuse) ehitamiseks ehitusõiguse määramine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ning jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,05 ha.
 • nr 290 põhjal Tiigi 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kahe olemasoleva kruntide liitmine, sihtotstarbe täpsustamine (ärimaa) ning ehitusõiguse määramine veoautode teenindushoone ehitamiseks (ehitusalune pindala 3980 m², max 2 korrust, kõrgus kuni 10 m). Lahendatakse ka juurdepääs Tiigi tänavalt ning parkimiskohtade loomine sõiduautode ja veoautode jaoks. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, likvideeritakse mõned puud ja nähakse ette kõrghaljastuse lisamist. Krundi perimeetril planeeritakse kuni 2m kõrge piire paigaldamine. Määratakse ka tehnovõrkude asukoht ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha. Planeeringuga saab tutvuda alates 27. oktoobrist kuni 10. novembrini 2008.a. adressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi stipendiumi saamiseks kunsti- ja tehnikakõrgkoolis või ülikoolis õppimiseks arhitektuuri- ja linnaplaneerimise erialadel loe edasi...


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva linna transpordi arengukava 2008-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest loe edasi...


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 11.09.2008.a. otsuse:

 • nr 275 põhjal Kreenholmi–26.Juuli–Uusküla–Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse (parkimise ja Kreenholmi–26.Juuli–Uusküla–Oru kvartali liikluskorralduse, uue sissesõidutee rajamine Uusküla tänava ja Kreenholmi viadukti ühendamisega) lahendamine, krundipiiride täpsustamine ja muutmine ning heakorrastuse jahaljastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 25,15 ha.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 6. oktoobri kuni 20. oktoobri 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada, et otsime ametisse PEAARHITEKTI (direktori asetäitjat) (vt. ka Tööpakumised)


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 14.08.2008.a. otsuse:

 • nr 252 põhjal Daumani tn 30 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (õppehoone ja töökoda) ehitusaluste pindadega 3903 m² (õppekeskus 3525 m² kõrgusega kuni 10 m ja töökoda 378 m² kõrgusega kuni 8 m). Krundile on planeeritud 80 parkimiskohta (invaliidide jaoks 2 kohta). Juurdepääs kavandatakse läbi Daumani tn 20 krundil asuva avalikult kasutatavalt teelt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Lahendatakse ka jalakäijate teede ja tehnovõrkude asukohad ning hoonete varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,57 ha. Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
 • nr 251 põhjal Oru tn 10 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritaval alal kavandatakse büroohoone (maksimaalne ehitusalune pind – 260 m², maksimaalne kõrgus 15 m), laohoone (maks. ehitusalune pind – 1340 m², maksimaalne kõrgus 9 m) ning korteri- ja laohoone (maks. ehitusalune pind – 640 m², maksimaalne kõrgus 15 m). Krundile planeeritakse 18 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha. Planeering muudab ja täpsustab kehtivat Narva linna üldplaneeringut (üldmaast ärimaaks).
 • nr 250 põhjal Vaksali tn 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva krundi jagamine kaheks osaks (3240 m² ja 970 m²) ning maa-ala sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete alusest maast ärimaaks. Samuti lahendatakse maa-alal parkimiskorraldus, juurdepääsudega varustamine ning maa-ala heakorrastus. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.
 • nr 249 põhjal “Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva” keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest. Ujuvkai rajamise eesmärgiks on elavdada sadama kasutamist (kohalikud elanikud ja asutused) ja ka sise ja välisturismi, luues juurde uusi võimalusi Narva linna külastamiseks. Avestades läbiviidud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu (Alkranel OÜ, 2008) selgus, et ei avalda kavandatav tegevus ei üksi ega ka teiste tegevustega koostoimes eeldatavat negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alale või selle terviklikkusele ega ka muudele vaadeldud keskkonna ja sotsiaalvaldkondadale. Seetõttu ei ole vaja algatada tööprojektile keskkonnamõju hindamist ning kui Narva linn saab tegevuste rahastamiseks raha, siis tuleb ujuvkai rajada vastavalt tööprojektile „Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva”. Ujuvkai ehitamise ja paigaldamise projekti algataja on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, 20308 Narva, tel. 35 99140, e-post: varamajandus@narva.ee. Projekti koostaja on AS „GT Projekt”, Tartu mnt 65, Tallinn 10115, tel 6010205, e-post: gtprojekt@gtcorporation.com. Otsustaja on Narva Linnavolikogu, Peetri plats 1, 20308 Narva, tel. 35 99031, e-post: narvavk@narva.ee.
  Algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Narva LV Arhitektuuri- ja Linnalaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kab.301a).
 • nr 244 põhjal Narva jõeäärse promenaadi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamisest. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on tagada projekti vastavus säästva arengu põhimõtetele, selgitada välja projekti realiseerimisega kaasneda võivad keskkonnamõjud ning välja töötada planeeritavat tegevust leevendavad meetmed. Аlgataja on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, aadress on Peetri plats 3-7, 20308 Narva, tel. 35 99040, e-post: areng@narva.ee. Ehitusprojekti koostaja on Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, aadress on Turu 30, Tartu 51014, tel. 7303735, e-post: ajarvet@ut.ee. Otsustaja on Narva Linnavolikogu, aadress on Peetri plats 1, 20308 Narva, tel. 35 99032.
  Algatamise otsusega saab tutvuda Narva LV Arhitektuuri- ja Linnalaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kab.301a).
 • nr 243 põhjal Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on tulevikustrateegia väljatöötamine ja üldplaneeringu rakendamine realiseerib vanalinna linnaosa ajaloolise ja geograafilise potentsiaali ning annab ühtlasi üheselt kehtiva seadusliku raami ehituse- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa territooriumil. Planeeritava ala pindala on ca 45,8 ha. Üldpaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, aadress on Peetri plats 5, 20308 Narva, tel. 3599050, e-post: info@narvaplan.ee. Koostaja on Ramboll Eesti AS, aadress on Laki 34, 12915 Tallinn, tel. 6645808. Üldplaneeringu kehtestaja on Narva Linnavolikogu, aadress on Peetri plats 1, 20308 Narva, tel. 3599032.
  Algatamise otsusega saab tutvuda Narva LV Arhitektuuri- ja Linnalaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kab.301a).
 • nr 242 põhjal 1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,01 ha.
 • nr 240 põhjal Puškini tn 3a maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja selle laiendamiseks üle 33% olemasolevast maapealsest kubatuurist, liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on 332 m².


Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade (pdf)


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 14.07.2008.a. otsuse nr 233 põhjal Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine ja uute moodustamine (7 maaüksust), ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaaja keskuse ehitamiseks (ehitusalune pind 38400m², kõrgus 8,0m kuni 30m), alajaam (ehitusalune pind 36m², kõrgus 5,0m), 1 ärihoone (ehitusalune pind 600m², kõrgus 8,0m), linna liinibusside lõpppeatus (6 kohta). Planeeritakse ehitada maapealne ja maa-alune parkla. Parkimiskohti kokku – 1396. Krundil POS 4 on planeeritud parkla 16 kohale. Samuti lahendatakse maa-alade heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Riigi maast moodustatakse ärimaa, liiklusmaa ja üldmaa krunt.
Detailplaneering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 19.06.2008.a. otsuse:

 • nr 212 põhjal Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeringualas tuleb ette näha Puškini tänavalt tuleva juurdepääsu säilimine, võimalusel tuleb juurdepääs lahti kruntida maa-alast. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha.
 • nr 211 põhjal Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine korterelamute ehitamiseks, heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.
 • nr 210 põhjal Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha.
 • nr 209 põhjal Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine (olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33%), võimalusel krundipiiride muutmine, liikumiskorralduse ja juurdepääsuteede rajamine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,35 ha.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 05.06.2008.a. otsuse:

 • nr 195 põhjal Narva linnas Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest. Planeeritav maa-ala asub Narva linna lõunaosas Narva veehoidla poolsaarel. Narva veehoidla ja Narva jõgi on Natura 2000 võrgustiku alad. Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringuga nähakse ette sadama teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitusõigus, samuti juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Nimetatud tegevuste korral on tarvis seaduse järgi keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine. Detailpaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, aadress on Peetri plats 5, 20308 Narva, tel. 3599050, e-post: info@narvaplan.ee. Detailplaneeringu koostaja on Hendrikson & Ko OÜ, aadress on Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel. 7409800.
  Algatamise otsusega saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301a.
 • nr 194 põhjal Rahu tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 1 hoone ehitamiseks (ehitusalune pind 7500m2, ehitusmaterjalide jae- ja hulgikauplus). Hoone kavandatud kõrguseks on kuni 13m. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek 3 krundi liitmiseks ning nendest 1 krundi moodustamine ärimaa sihtotstarbega. Krundile on planeeritud 104 parkimiskohta. Juurdepääs kavandatakse Rahu tänavalt ja Alajaama tänavalt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust.
 • nr 193 põhjal Puškini tn 69 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks (elamumaa) ning üheks liiklusmaaks, hoonestusala määramine 9 korruselise korterelamu ehitamiseks (ehitusalune pind 500m2, kõrgusega 35m). Juurdepääs rajatakse Puškini tänavalt. Krundile planeeritakse 60 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrasus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastus. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (ühiskondlike maast korruselamumaaks).
 • nr 192 põhjal Vaksali tn 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva krungi jagamine kaheks osaks (3240 m² ja 970 m²) ning maa-ala sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete alusest maast ärimaaks. Samuti lahendatakse maa-ala parkimiskorraldus, juurdepääsudega varustamine ning maa-ala heakorrastus. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 30.juuni kuni 14.juuli 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 191 põhjal Daumani tn 30 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (õppehoone ja töökoda) ehitusaluste pindadega 3903 m² (õppekeskus 3525 m² kõrgusega kuni 10 m ja töökoda 378 m² kõrgusega kuni 8 m). Krundile on planeeritud 80 parkimiskohta (invaliidide jaoks 2 kohta). Juurdepääs kavandatakse läbi Daumani tn 20 krundil asuva avalikult kasutatavalt teelt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Kahendatakse ka jalakäijate teede ja tehnovõrkude asukohad ning hoonete varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,57 ha.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 30.juuni kuni 14.juuli 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 190 põhjal Oru tn 10 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritaval alal kavandatakse büroohoone (maksimaalne ehitusalune pind – 260 m², maksimaalne kõrgus 15 m), laohoone (maks. ehitusalune pind – 1340 m², maksimaalne kõrgus 9 m) ning korteri- ja laohoone (maks. ehitusalune pind – 640 m², maksimaalne kõrgus 15 m). Krundile planeeritakse 18 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha. Planeering muudab ja täpsustab kehtivat Narva linna üldplaneeringut (üldmaast ärimaaks).
  Planeeringuga saab tutvuda alates 30.juuni kuni 14.juuli 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 182 põhjal Narva linna veevarustus- ja kanalistsioonisüsteemi rekonstrueerimise investeeringuprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest. Projekti sisuks ja põhieesmärgiks on veevärgi- ja kanalistaioonivõrgustiku rekonstrueerimine Narva linnas- amortiseerunud vee- ja kanalistsioonitorude väljavahetamine, vähendamaks veekadu 2010. aastaks maksimaalselt 25%-ni. Narva linna veevarustuse- ja kanalistsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusena soovitakse parandada piirkonna üldist elukvaliteedi ning teenuse kvaliteedi klientidel. Kuna Narva reoveepuhasti on ühiskondliku tähtsusega objekt ning teisi alternatiivseid eesvoole piirkonnas ei leidu, ei ole antud projekti alamprojektile keskkonnamõju hindamise algatamine vajalik ega põhjendatud. Projekti käigus ei muudeta reoveepuhasti tänast tehnoloogiat puhastuse osas ega muudeta veehaaret- seega on tegemist jätkutegevusega. Projekti algataja on AS Narva Vesi, aadress on Kulgu 4, 20104 Narva, tel. 35 69000, e-post: info@narvavesi.ee, kontaktisik: Hilje Õunapuu. Otsustaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva, tel. 3599050, e-post: info@narvaplan.ee.
  Algatamise otsusega saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301a.
 • nr 181 põhjal Narva linna veepuhastusjaama rajamise investeeringuprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest. Kavandatavaks tegevuseks on Narva linna uue veepuhastusjaama rajamine ning Mustajõe veehaarde osaline rekonstrueerimine. Kavandatava tegevuse põhieesmärgiks on normidele vastava joogivee tagamine Narva linna elanikele ning teistele tarbijatele. “Narva veepuhastusjaama rajamine. Keskkonnamõju hindamine. Eelhinnang” (Estonian,Latvian & Lithuanian Enviroment OÜ, 2008) järgi keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, kuna kavandatud tegevust ei peeta Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide järgi olulise keskkonnamõjuga tegevuseks. Projekti algataja on AS Narva Vesi, aadress on Kulgu 4, 20104 Narva, tel. 35 69000, e-post: info@narvavesi.ee, kontaktisik: Hilje Õunapuu. Otsustaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva, tel. 3599050, e-post: info@narvaplan.ee.
  Algatamise otsusega saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301a.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada:

 • Tallinna mnt 41 ja selle lähiala (v.a. 4.Roheline 9 ja 9a) detailplaneeringu eskiisi arutelust. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks, krundipiiride muutmine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine (parkimine, jalakäijate teed), tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,8 ha.
  Eskiisi arutelu toimub 18.juunil kell 11:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • Daumani tn 2a ja 2b maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kruntide ühendamine tasulise parkla rajamise eesmärgil. Samuti määratakse ehitusõigus 1 kuni 148 m² ehitusaluse pinnaga, 8 m kõrguse hoone ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus (juurdepääsud). Maa-alast moodustatakse 1 krunt pindalaga 18 711 m² sihtotstarbega ärimaa. Planeeritava ala pindala on ca 18,ha.
  Avalik arutelu toimub 18.juunil kell 15:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 15.05.2008.a. otsuse:

 • nr 154 põhjal Narva linna transpordi arengukava 2008-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest. Transpordi arengukava koostamise eesmärgiks on linna tagamaa- ja linnaliikluse arendamine ja tegevuskava koostamine transpordi arendamiseks linnas. Transpordi arengukava elluviimine mõjutab suurt hulka Narva elanikke ning sellega võib kaasneda pinnase, õhu ja vee saastatus, müra ja vibratsiooni tasemete muutus ning mõju Natura 2000 alale. Seaduse järgi on transpordi valdkonna strateegilisele planeerimisdokumendile keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik.
  Arengukava koostamise algataja ja korraldaja on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandus Amet, aadress on Peetri plats 3, 20308 Narva, tel. 35 99140, e-post: varamajandus@narva.ee. Arengukava koostaja on Stratum OÜ, aadress on Juhkentali 34, 10132 Tallinn, tel. 6 659460, e-post: info@stratum.ee.
  Algatamise otsusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuriametis kab.301 vastuvõtuaegadel - esmaspäeviti kell 13:00-17:00; kolmapäeviti 10:00-12:00 ja 13:00-17:00.
 • nr 150 põhjal Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamisest. Narva linna üldplaneering koostatakse olemasoleva Narva linna üldplaneeringu 2000-2012 uuendamiseks kuna olemasolev üldplaneering ei täida enam oma igapäevaseid vajadusi ja funktsioone. Samuti on olemasolevas üldplaneeringus määratlemata piirkonniti hoonete lubatud maksimaalsed kõrgused ning üldplaneering kajastab rohkem koostamise hetkeolukorda, kui olulisi tulevikku suunatud tegevusi. Puuduvad ka ettepanekud perspektiivsete parkide, väikeelamute, tööstusalade, probleemseteks saavate liiklussõlmede jne arendusalade väljatoomise kohta. Paljud detailplaneeringud toovad kaasa kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepaneku, mis omakorda viitab sellele, et linna üldplaneeringut on vaja ajakohastada. Samuti on olnud linna areng kiirem, kui eeldati olemasolevat üldplaneeringut väljatöötades. Alates 2001 aastast on muutunud ka paljud õigusaktid, mida tuleb arvestada omavalitsuse arengusuundade määratlemisel ja üldplaneeringu tegemisel. Seega tingib ka õigusliku tausta muutumine uue üldplaneeringu koostamise. Planeeringualaks on terve Narva linna haldusterritoorium, ca 8400 ha.
 • nr 149 põhjal Kangelaste 25b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 1 korruselamu ehitamiseks (ehitusalune pindala 590 m²). Hoone kavandatud kõrguseks on kuni 12 m (kuni 3 korrust). Krundile on planeeritud 18 parkiniskohta (kaasarvatud 1 koht invaliidide jaoks ja 1 koht väikebussi jaoks). Juurdepääs kavandatakse Kangelaste prospektilt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastus. Planeeritava ala pindala on ca 0,26 ha.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 02. juuni kuni 16. juuni 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 139 põhjal Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 55a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine ja uute moodustamine (7 maaüksust), ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaaja keskuse ehitamiseks (ehitusalune pind 38400 m², kõrgus 8,0 m kuni 30 m), alajaa (ehitusalune pind 36 m², kõrgus 5,0 m), 1 ärihoone (ehitusalune pind 600 m², kõrgus 8,0 m), linna liinibusside lõpppeatus (6 kohta). Planeeritakse ehitada maapealne ja maa-alune parkla. Parkimiskohti kokku – 1396. Samuti lahendatakse maa-alade heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Riigi maast moodustatakse ärimaa, liiklusmaa ja üldmaa krunt.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 02. juuni kuni 16. juuni 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 17.04.2008.a. otsuse:

 • nr 126 põhjal Tallinna mnt 55a maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest. Detailplaneering oli kehtestatud Linnavolikogu 09.10.2002.a otsusega nr 515/63. 18.12.2007.a võttis Narva Linnavolikogu vastu otsuse nr 461 „Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala detailplaneeringu nimetuse, tellija ja lähteülesande muutmine”, millega laiendati Linnavolikogu otsusega nr 90 algatatud detailplaneeringu piire. Laiendatud piirid hõlmavad Tallinna mnt 55a maa-ala detailplaneeringu, millest lähtuvalt on vajadus tunnistada nimetatud detailplaneering kehtetuks.
 • nr 122 põhjal Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala sees tööstushoonete rajamiseks sobilike alade määramine, moodustatavate koostööpiirkondade sihtotstarvete, üldfunktsioonide ja piiriettepanekute tegemine, liikluskorralduse, heakorra ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamise lahendamine, arvestades vajadust suurendada maakasutuse intensiivsust üldplaneeringuga tööstus- ja tootmisalaks ettenähtud piirkonnas. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on seaduse järgi kohustuslik. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu koostamine on käesoleva otsuse tegemise hetkel, tulenevalt eelmine aasta toimunud planeeringuala mõõdistamisest M 1:2000, eskiisi koostamise faasis ehk algstaadiumis. Seetõttu saab üldplaneeringu koostada samaaegselt keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Koostamise korraldaja ja koostaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, aadress on Peetri plats 5, 20308 Narva, tel. 3599050, e-post: info@narvaplan.ee. Koostamist konsulteeriv konsultant ja tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on AS Pöyry Entec, aadress on Lõõtsa 2, Tallinn 11415.
  Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu strateegilise hindamise otsusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuriametis vastuvõtuaegadel- esmaspäeviti kell 13:00-17:00; kolmapäeviti 10:00-12:00 ja 13:00-17:00.
 • nr 117 põhjal Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (1 hoone on 905 m² 100% elumaja, teine hoone 383 m² elumaja ja 20% sellest äripinnad). Mõlema hoone kavandatud kõrgus on kuni 12 m. Krundipiire käesoleva planeeringuga ei muudeta. Lahendatakse ka juurdepääs Vabaduse tänavalt ning parkimine paigutatakse hoone 0 korrusele. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, säilitatakse olemasolev kõrghaljastus ning nähakse ette haljastuse lisamist, plaanitakse mänguväljakud jne. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (üldmaast elamumaaks).
 • nr 116 põhjal Rakvere 46 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine äripinna (saun) ehitamiseks, heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,1 ha.
 • nr 115 põhjal Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine üle 33%, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,17 ha. Detailplaneering toob kaasa kehtivat Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • nr 114 põhjal Tallinna mnt 35 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine ärikeskuse ehitamiseks ning võimalusel hilisema liitmisega Kangelaste 2 kaubandus- ka büroopinda hoonega, vajadusel krundipiiride muutmine (kruntide liitmine), liikluskorralduse ja juurdepääsude rajamine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha.
 • nr 113 põhjal Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine kaupluse ning lao ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneering toob kaasa kehtivat Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada 17.04.2008.a. hanketeadest:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib osta 2008 esimesel poolaastal kasutusrendi alusel 5 kohalist 1,6-1,8 töömahuga bensiinimootoriga sõiduauto (kombi tüüpi) koos lisavarustusega (kesklukustus, alarmseade, raadio, jalamatid, ohutuspakett, registreerimispakett, porisirmid, tagumiste klaaside toonimine) » loe lähemalt


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavalitsuse 16.04.2008.a. korralduse:

 • nr 496 põhjal Narva linnas Gerassimovi tn 5 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade (väikesed korruseelamud) ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine (krundi jagamine), sihtotstarbe muutmine (elamumaa), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
  Detailplaneeringu koostamise algataja on Narva Development Project OÜ, aadress on Tartu mnt 14, 10117 Tallinn, tel. 6108780. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, aadress on Peetri plats 5, 20308 Narva, tel. 3599050, e-post: info@narvaplan.ee. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Narva Ehitusprojekt, aadress on Uusküla 23, 20204 Narva, tel. 3562900.
  Käesolevas asjas keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik järgnevatel põhjustel:
  1. detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastamist;
  2. detailplaneeringu alal ega selle vahetus läheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte;
  3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju ümbritsevale linnakeskkonnale;
  4. planeeritava ala liikluskorraldus ja parkimine lahendatakse detailplaneeringuga ja ei vaja eraldi keskkonnamõju strateegilist hindamist;
  5. uusehitiste projekteerimise eel teostatakse alal võimaliku jääkreostuse väljaselgitamiseks vastavad uuringud.
  Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuriametis vastuvõtuaegadel- esmaspäeviti kell 13.00-17.00; kolmapäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00;


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 27.03.2008.a. otsuse:

 • nr 93 põhjal Joala-Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva hästi mittetoimiva ristmiku ümberplaneerimine ringristmikuks. Samuti avatakse juurdepääs Kreenholmi tänavalt Spordi tänavale. Krundipiire käesoleva planeeringuga ei muudeta ning ehitusõigust ei määrata. Planeeritava ala pindala on ca 1 ha sihtotstarbega 100% liiklusmaa.
 • nr 84 põhjal Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elu- ja äripindade ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha.
 • nr 76 põhjal Daumani tn 4a maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks maa-alale büroohoone ehitamine (kõrgus kuni 15 m ning ehitusalune pind kuni 518 m²). Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liihluskorraldus (juurdepääsud on planeeritud Daumani tn 2b ning Daumani tn 4c poolt) ja parkimine 19 kohaga. Maa-ala sihtotstarve on ärimaa. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha.
 • nr 75 põhjal Puškini tn 69 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks (elamumaa) ning üheks liiklusmaaks, hoonestusala määramine 9 korruselise korterelamu ehitamiseks (ehitusalune pind 500 m², kõrgusega 35 m). Juurdepääs rajatakse Puškini tänavalt. Krundile planeeritakse 60 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrasus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastus. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (ühiskondlike maast korruselamumaaks).
  Planeeringuga saab tutvuda alates 21.aprillist kuni 05.maini 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 74 põhjal Rahu tn 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 1 hoone ehitamiseks (ehitusalune pind 7500 m², ehitusmaterjalide jae- ja hulgikauplus). Hoone kavandatud kõrguseks on kuni 13m. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek 3 krundi liitmiseks ning nendest 1 krundi moodustamine ärimaa sihtotstarbega. Krundile on planeeritud 104 parkimiskohta. Juurdepääs kavandatakse Rahu tänavalt ja Alajaama tänavalt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 21.aprillist kuni 05.maini 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Kangelaste 21a maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine mitmekorruselise korterelamu ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juursepääsude) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.
Detailplaneeringu eskiisilahenduse avalik arutelu toimub 26.03.2008.a. kell 14:00 aadressil: Narva, Peetri 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alal kruntide liitmine, jagamine ja piiride täpsustamine, sihtotstarvete osaline muutmine, ehitusõiguse andmine tootmisobjektide, äriobjektide ja elupindade ehitamiseks, olemasolevate tootmishoonete lammutamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala pindala: ca 13,1 ha.
Detailplaneeringu eskiisilahenduse avalik arutelu toimub 24.03.2008.a. kell 15:00 aadressil: Narva, Peetri 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 14.02.2008.a. otsuse:

 • nr 35 põhjal Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (1 hoone on 905 m² 100% elumaja, teine hoone 383 m² elumaja ja 20% sellest äripinnad). Mõlema hoone kavandatud kõrgus on kuni 12 m. Krundipiiride käesoleva planeeringuga ei muudeta. Lahendatakse ka juurdepääs Vabaduse tänavalt ning parkimine paigutatakse hoonete 0 korrustele. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, säilitatakse olemasolev kõrghaljastus ning nähakse ette haljastuse lisamist, planeeritakse mänguvaljakud jne. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (üldmaast elamumaaks).
  Planeeringuga saab tutvuda alates 10. kuni 24.märtsi 2008.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 34 põhjal Puškini tn 55 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone rajamiseks (ehitusalune pindala maks 700 m² kõrgusega kuni 13,5 m), maa-ala heakorrastuse, täiendava haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsud krundile ja parkimise 92 kohta) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
 • nr 33 põhjal Võidu pargi maa-ala (välja arvatud Joala tn 8b) detailplaneeringu II etapi kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on parki korrastamine linna rohe- ja puhkealaks. Samuti moodustatakse krunt suurusega 21250 m² sihtotstarbega 100% üldmaad. Ehitusõigust maa-alale ei määrata. Lahendatakse ka juurdepääsud pargile.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 17.01.2008.a. otsuse:

 • nr 17 põhjal Daumani 2c maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kasutatud autode, autoremondi- ja müügisalongi tarbeks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
 • nr 16 põhjal Tallinna mnt 41 ja selle lähiala (v.a. 4. Roheline 9 ja 9a) detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks, krundipiiride muutmine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine (parkimine, jalakäijate teed), tehnovõrkudega varustamine; planeeritava ala pindala on ca 3,8 ha.
 • nr 15 põhjal Hariduse 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini 27 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kruntide ühendamine, kaubandus- ja ärikeskuse, elumajade ehitamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
 • nr 13 põhjal Joala-Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ristmiku ümberplaneerimine ringristmikuks, juurdepääsu avamine Kreenholmi tänavalt Spordi tänavale.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 18.veebruarist kuni 03.märtsini 2008.a aadressil: Peetri plats 5, ruum 301.


Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks 2007 konkursi tulemused


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Juhkentali 8, Vaivara 7 ja nende lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade (väikesed korruselamud) ning äripindade ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine (krundi jagamine, krundipiiride määramine), sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine (elamumaa, ärimaa, üldmaa), heakorrastuse ja haljastuse (väikepargi rajamine), liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Detailplaneeringu eskiisilahenduse avalik arutelu toimub 23.01.2008.a. kell 14:00 aadressil: Narva, Peetri 5, ruum 301.