Uudised 2007

Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsuse:

 • nr 462 põhjal Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku teemaplaneeringu kehtestamist. Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on asukoha valimine tuulegeneraatorite, juurdepääsuteede ning montaaživäljakute, elektri- ja sideliinide rajamiseks, valve- ja turvasüsteemide ja rajatiste paigaldamiseks.
 • nr 460 põhjal Rahu 3d maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-alale ehitusõiguse määramine äripindade (autode müügisalong, hooldus ja remont) ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,8 ha.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavalitsuse 12.12.2007.a. korralduse nr 1934-k põhjal Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5f ja Puškini tn 27 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kruntide ühendamine (Tallinna mnt 19c, Hariduse tn 5a, 5b, 5c ja osaliselt 5d), kaubandus- ja ärikeskuse ehitamine, elumajade ehitamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise)lahendamine. Maa-alast moodustatakse 4 krunti sihtotstarbe bilansiga 78% ärimaad, 18% elumaad ja 4% liiklusmaad. Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 06.12.2007.a. otsuse:

 • nr 435 põhjal Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alal kruntide liitmine, jagamine ja piiride täpsustamine, sihtotstarvete osaline muutmine, ehitusõiguse andmine tootmisobjektide, äriobjektide ja elupindade ehitamiseks, olemasolevate tootmishoonete lammutamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamine; planeeritava ala pindala on ca 13,1 ha.
 • nr 433 põhjal Daumani 4a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale büroohoone ehitamine, heakorrastuse, haljastuse ja liikluskorralduse lahendamine.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 07.jaanuarist kuni 21.jaanuarini 2008.a. aadressil: Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 432 põhjal Puškini 64 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse andmine elamute (korruselamud, ridaelamud ja individuaalelamud) ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 29.11.2007.a. otsuse:

 • nr 426 põhjal Võidu pargi maa-ala (v.a Joala 8b) detailplaneeringu II etapi vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundipiiride määramine, pargi korrastamine linna rohe-ja puhkealaks, liikluskorralduse lahendamine.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 31.detsembrist kuni 14.jaanuarini 2008.a aadressil: Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 425 põhjal Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride määramine, pargi korrastamine, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
 • nr 424 põhjal Vihma tn 25 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamine.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse:

 • nr 407 põhjal Kangelaste tn 37a, 37b, 39a, 39b maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
 • nr 406 põhjal Daumani tn 2c maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kasutatud autode, autoremondi- ja müügisalongi tarbeks (maksimaalne ehitusalune pind kuni 2601 m2 ning lubatud kõrgus kuni 8 m). Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus (juurdepääsud Daumani 2b ja Daumani 30 tänavate poolt ning parkimine 12 kohale).
  Planeeringuga saab tutvuda alates 10.12.2007 kuni 27.12.2007 aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 405 põhjal Daumani tn 2a ja 2b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kruntide ühendamine tasulise parkla rajamise eesmärgil. Samuti määratakse ehitusõigus 1 kuni 142 m2 ehitusaluse pinnaga, 8m kõrguse hoone ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus (juurdepääsud). Maa-alast moodustatakse 1 krunt pindalaga 18711 m2 sihtotstarbega ärimaa.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 10.12.2007 kuni 27.12.2007 aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 404 põhjal Kulgu tn 15, 15a ja 15b maa-alade detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntide liitmine kolmest krundist üheks, ehitusõiguse määramine tootmis- ja äripindade ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1.5 ha
 • nr 403 põhjal Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini tn 27 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kruntide ühendamine (Tallinna mnt 19c, Hariduse 5a, 5b, 5c ja osaliselt 5d), kaubandus- ja ärikeskuse ehitamine, elumajade ehitamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine. Maa-alast moodustatakse 4 krunti sihtotstarbe bilansiga 78% ärimaad, 18% elamumaad ja 4% liiklusmaad.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 10.12.2007 kuni 27.12.2007 aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 400 põhjal Lavretsovi tn 6 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse andmine olemasoleva hoone laiendamiseks äri- ja elupindade ehitamise tarbeks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0.09 ha.
 • nr 399 põhjal Mõisa tn (Partisani tn – Tiimani tn) teelõigu detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on uue teelõigu väljaehitamine; ühenduse loomine Mõisa tn ja Tiimani tn vahel; nähakse ette kõnniteede asukohad, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine. Moodustatakse 100% sihtotstarbega liiklusmaakrunt pindalaga 5143 m2. Lahendatakse juurdepääsud korterelamutele, mis piirnevad territooriumiga.

Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Rahu tn 18a maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine 9-kordse elumaja ehitamiseks, maa-ala jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Detailplaneeringu eskiisilahenduse avalik arutelu toimub 10.12.2007.a. kell 13:30 aadressil: Narva, Peetri 5, ruum 301.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f ja 55g maa-ala detailplaneeringu eskiisprojekti avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritaval maa-alal kinnistute liitmine, ehitusõiguse määramine kaubandus– ja vabaaja keskuse ehitamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 31.oktoobril kell 13:30 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 26.09.2007.a. otsuse:

 • nr 359 põhjal Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride määramine, pargi korrastamine, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 22. oktoobrist kuni 5.novembrini 2007.a aadressil: Narva Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 358 põhjal Vihma tn 25 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamine.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 22. oktoobrist kuni 5.novembrini 2007.a aadressil: Narva Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord »edasi


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • 30.juulist kuni 13.augustini 2007.a. toimunud Puškini tn 64 maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Detailplaneeringu kohta laekus üks kirjalik avaldus. Detailplaneeringu teostamise protsess jätkub vastavalt seadusandlusele.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 16.08.2007.a. otsuse:

 • nr 336 põhjal Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku teemaplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on asukoha valimine tuulegeneraatorite, juurdepääsuteede ning montaaživäljakute, elektri- ja sideliinide rajamiseks, valve- ja turvasüsteemide ja rajatiste paigaldamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 714 ha.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 17.septembrist kuni 15.oktoobrini aadressil: Narva, Peetri plats 5, kabinet 301.
  Teemaplaneeringu avalik arutelu toimub 29.10.2007.a. kell 13:30 aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 335 põhjal Juhkentali 12 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine elumajade ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.
 • nr 334 põhjal Kalda 12h maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine kaubandushoone ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha.
 • nr 333 põhjal Jõesuu 17 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine elumajade ehitamiseks, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,17 ha.
 • nr 332 põhjal Tiigi 2h ja 2k maa-alade detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine, kruntide liitmine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.
 • nr 329 põhjal Kreenholmi 52 ja 54 maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-aladele ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 15.03.2007.a. otsuse:

 • nr 102 põhjal Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala olemasoleva sihtotstarve muutmine, planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine korruselamute ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Detailplaneering muudab kehtivat linna üldplaneeringut. Planeeritava ala pind on ca 0,39 ha.
  Detailplaneeringu eskiisilahenduse avalik arutelu toimub 22.08.2007.a. kell 13:30 aadressil: Narva, Peetri 5, ruum 301.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a. otsuse:

 • nr 286 põhjal Tiimani tänava ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale parkimiskohtade välja ehitamine, kruntide määramine, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, liikluskorralduse (juurdepääsude) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.
 • nr 281 põhjal Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade (väikesed korruselamud) ning äripindade ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine (krundi jagamine, krundi määramine), sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine (elumaa, ärimaa, üldmaa), heakorrastuse ja haljastuse (väikepargi rajamine), liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha.
 • nr 280 põhjal Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade (väikesed korruselamud) ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine (krundi jagamine), sihtotstarbe muutmine (elamumaa), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varastamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.
 • nr 265 põhjal Puškini tn 64 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jagamine ridaelamu, korrusmajade ja üksikelamute rajamise tarbeks, ehitusõiguse määramine elamute (korruselamud, ridaelamud, individuaalelamud) ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), jalakäijate teede lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
  Planeeringutega saab tutvuda alates 30.juulist kuni 13.augustini aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Narva Linnavolikogu 24.05.2007.a. otsuse:

 • nr 245 põhjal Kreenholmi 52 ja 54 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-aladele ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
  Planeeringutega saab tutvuda alates 18.juunist kuni 02.juulini aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 243 põhjal Kangelaste 37a, 37b, 39a, 39b maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
  Planeeringutega saab tutvuda alates 18.juunist kuni 02.juulini aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 242 põhjal Mõisa tn (Partisani-Tiimani tn) teelõigu detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapanekule suunamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on teelõigu väljaehitamine, ühenduse loomine Mõisa ja Tiimani tänavate vahel, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
  Planeeringutega saab tutvuda alates 18.juunist kuni 02.juulini aadressil: Narva, Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 241 põhjal Kreenholmi 54a maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine äripindade (autoteenindus,hotell) ehitamiseks, sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,4 ha.
 • nr 227 põhjal Tähe tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
 • nr 226 põhjal Puškini tn 7 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine, ehitusõiguse määramine äri- ja elupindade ehitamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • 16.aprillist kuni 30.aprillini 2007.a. toimunud Kreenholmi-26.Juuli-Uusküla-Oru kvartali detailplaneeringu Avaliku väljapaneku tulemusest. Detailplaneeringute kohta laekus kaks kirjalikku protesti/ettepanekut. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 25.mail kell 11:00 aadressil Narva, Peetri plats 5, ruum 301.