Uudised 2021

COVID-19

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada, et seoses COVID-19 suurenenud leviku tõttu kodanike vastuvõtt toimub ainult eelneva registreerimisega järgnevalt: Esmaspäev 13:00-17:00, Kolmapäev 10:00-12:00, 13:00-16:00. Kõikide osakondade vastuvõtt toimub Peetri plats 5, 1. korrusel. Vastuvõtul järgida kõiki ohutusnõudeid. Lisainformatsiooni võib saada telefonil 3599050 või e-posti teel narvaplan@narva.ee. ALPA ametnike ja töötajate kontaktandmed.


29.12.2021

Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja linnavalitsuse seisukohad esitatud ettepanekutele

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamise. Narva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu visiooni ja põhimõtete määramine ning maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta.

Vastavalt planeerimisseaduse §81 lg 1-le kogusime ettepanekuid Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse dokumendile. Esitatud märkuste kohaselt oleme täiendanud Narva linna üldplaneeringu lähteisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse dokumenti ning oleme koostanud tabeli, kuhu on koondatud ettepanekud ning linnapoolsed seisukohad esitatud ettepanekutele.


28.12.2021

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Politsei- ja Piirivalveameti Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

Projektiga kavandatakse tõhusama riigipiiri valve korraldamiseks Narva jõe äärde 14 seirepositsiooni (vantidega metallsõrestikmasti) koos juurdepääsuteede, elektri- ja sideühendusega. Täpsem lahendus selgitatakse välja pärast KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamist koostatavates ehitusprojektides.

Narva jõe äärde kavandavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda TTJA kodulehel või TTJA dokumendiregistris. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 24. jaanuarini 2022 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 26. jaanuaril 2022 algusega kell 16:00 Microsoft Teams keskkonnas. Aruteluga saab liituda siin. Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672 151 hiljemalt 24.01.2022. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 24.01.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672 151, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH osapooled:
Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Nele Väits, e-post: nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151.
Arendaja: Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood: 70008747), kontaktandmed: Taivo Surva: e-post taivo.surva@politsei.ee, telefon 53323749.
KMH koostaja: Lemma OÜ (registrikood 11453673), juhtekspert Piret Toonpere (KMH litsents KMH0153), e-post piret@lemma.ee, telefon 5059914.

Lisainfo:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KMH vanemspetsialist Jelena Molodtsova
Telefon: +372 3599173


23.12.2021

Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korraldusega nr 984-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning määrata ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Kavandatavate ehitiste ehitisealune pind on kuni 8500 m², korruselisus kuni neli (4) korrust kõrgusega kuni 18 m. Lisaks lahendab detailplaneering liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtiva „Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu“ järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR).

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovorgud, 3D vaade.


20.12.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Kreenholmi tn 64)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kavandatava projekti eesmärgiks on võimaluste loomine jalgpalli mängimiseks sisetingimustes kunstmurul ja täismõõtmetes väljakul. Selle tarbeks on kavas püstitada multifunktsionaalne kunstmurukattega aastaringselt kasutatav täismõõtmetes jalgpalli sisehall, kus saab viia läbi jalgpalli organiseeritud treeninguid, noorteliiga võistlusi, õppetööd ning luua uusi võimalusi spordiga tegelemiseks aastaringselt ning mis suveperioodil oleks ilma katuseta avatud jalgpalliväljak. Lisaks ehitatakse jalgpallihalli teenindav tehno- ja olmehoone, eraldiseisev abihoone halli pneumokatuse suviseks ladustamiseks, jalgpallihalli teenindav avalik parkla ning rekonstrueeritakse kinnistute vahele jääva Mängu tänava ning külgneva Staadioni tänava teerajatised.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja EhS § 31 lõike 1 alusel otsustas pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldada avatud menetlusena, kuna sellele objektile eeldatakse aktiivset avalikku huvi. Eeldatakse, et suure külastajate hulgaga ehitisest tulenev mõju võib ulatuda mitmele kinnisasjale.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 13. jaanuarini 2022. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224, või siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem.


13.12.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Tallinna mnt 15a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „ Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40 kehtestatud Narvas Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile, Taliinna mnt 15a krundile projekteeritakse eraparklad. Lisaks eraparklatele kavandatakse uue avalikkusele suunatud kõnnitee rajamist. Mahasõidud parklatele kavandatakse Fama põik L3 ja Tallinna mnt 13a kinnistute poolt.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 29. detsembrini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224, või siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem, põhijoonis.


25.11.2021

Ettepanekute küsimine Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse osas

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamise. Narva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu visiooni ja põhimõtete määramine ning maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta.

Kutsume Narva linnaelanikke esitama ettepanekuid Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsusele (ÜP LS ja KSH VTK). Ettepanekuid saab esitada kuni 20.12.2021 postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Narva linna ÜP LS ja KSH VTK-ga saab tutvuda ka Narva Linnavalitsuse valvelauas 1. korrusel aadressil Peetri plats 5.


23.11.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest.

Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 64 algatati Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklale kiirtoidurestorani hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran) ning kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pindala on kuni 600 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Samuti peab algatatud detailplaneering määrama servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutide määramiseks Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub internetikeskkonnas 25.11.2021 kell 15:30-17:00.

Veebikoosoleku link: join.skype.com/BvuTmJcqLMk6

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või siin: seletuskiri, põhijoonis, 3D vaated.


11.11.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Rahu tänav L1, Elektrijaama tee L1, Parve tänav L3, 32,
Kadastiku tänav L2)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile, Rahu tn L1 krundile kavandatava avalikkusele suunatud kõnnitee asukohta osaliselt muudetakse.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 29. novembrini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224, või siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiplaan tehnovõrkudega, põhijoonis.


04.11.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Rahu tn 12a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile, Rahu tn 12a krundile projekteeritakse avalikkusele suunatud parkimisplats, mis koosneb kahest parkla osast. Lisaks avalikult kasutatavale parklale kavandatakse uute kõnniteede rajamist Rahu tn 12a mõlemalt poolt. Detailplaneeringuga määratakse Rahu tn 12a krundile koerte mänguplats koertele mõeldud atraktsioonidega.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et detailplaneeringus määratud aiaga piiratud koerte mänguplats peab säilima. Selleks on vajalik muuta platsi asukohta vastavalt uuele projektlahendusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 25. novembrini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224, või siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiplaan-liikluskorraldus skeem, Rahu tänava põhijoonis.


27.10.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Paul Kerese tn 40g)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamiseks kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a otsusega nr 28 kehtestatud Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Ärihoone laiendamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu, hoonete maksimaalset ehitisealust pinda ja kõrgust). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist ja vähendamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeemi ning muude dokumentidega saab tutvuda siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem ja põhijoonis.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 19.11.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 19. novembriks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.


18.10.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Rakvere tn 71a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks Narva Linnavolikogu 21.06.2012. a otsusega nr 83 kehtestatud Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu ning Narva Linnavalitsuse 29.11.2017. a korraldusega nr 1179-k kehtestatud Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1, 2 ja 3 alusel. Pargi rajamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist: ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust. Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeemi, 3D-eskiisi ning muude dokumentidega saab tutvuda siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem jm.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.11.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. novembriks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.


18.10.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Rahu tn 3d)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamiseks Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tänava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Ärihoone püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu, hoonete maksimaalset ehitisealust pinda ja korruselisust). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 1) ehitise kasutamise otstarvet; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeemi ning muude dokumentidega saab tutvuda siin: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeem jm.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.11.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. novembriks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.


08.10.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest.

Kadastiku 29 kinnistul on kehtiv „Tööstuspargi territooriumi detailplaneering“, kehtestatud Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118, mida ei ole ellu viidud. Käesoleva Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning määrata ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav muutus oli 2000 m²-lt 8500 m²-ni, korruselisus kuni neli (4) korrust kõrgusega kuni 18 m. Lisaks lahendab detailplaneering liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad.

Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtiva „Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu“ järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR).

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. oktoobrist kuni 11. novembrini 2021 Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovorgud, 3D vaade.


01.09.2021

Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 „Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Narva Linnavolikogu 26.08.2021 otsusega nr 71.

Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu eesmärgiks on uue juurdesõidu rajamine M. Maslovi tänava poolt, sõiduteede, kõnniteede ja parkimiskohtade rajamine. Haigla tn 5 krundile on planeeritud helikopteriplatsi ning uue 2-korruselise haiglahoone (maksimaalne ehitusalune pindala 1200 m², kõrgus 12 m) rajamine. Täiendavalt on ette nähtud muruplatside, väike- ja kõrghaljastuse istutamine. Planeeritud parkimiskohtade arv on 131.

Vastavalt 11.06.2021 esitatud kirjale nr 2-1.4/684 SA Narva Haigla taotles kehtestatud Haigla tn 1, 3, 5, 7 ja 9 detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist kinnistute Haigla tn 5 ja Haigla tn 5a ulatuses. Põhjuseks on, et 12 aasta vanune planeering on antud osas tänaseks kaotanud oma aktuaalsuse ning antud alale on soov realiseerida detailplaneeringuga ettenähtust erineva lahendusega uus haiglahoone, milleks nii ehitusseadustik kui ka planeerimisseadus annavad võimaluse.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastasid Päästeamet, Transpordiamet, Muinsuskaitseamet, Terviseamet ning Rahandusministeerium.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu esitati arvamuse andmiseks Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile, AS-ile Narva Vesi, AS-ile Narva Soojusvõrk, Telia Eesti AS-ile, AS-ile Eesti Gaas, SA-le Narva Haigla, Narva linn, Haigla tn 11 KÜ-le.


21.07.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Vahtra tn 5)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vahtra tn 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamiseks kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust täpsustatud Narva Linnavalitsuse 05.08.2015. a korraldusega nr 854-k kehtestatud Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Hoone laiendamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu, hoonete maksimaalset ehitisealust pinda ja kõrgust). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse, asendiskeemi, 3D-eskiisiga saab tutvuda siin: eelnõu, taotlus, asendiskeem, 3D-eskiis.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.08.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 06. augustiks 2021. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


01.06.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklaale kiirtoidurestorani hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran) ning kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pind on kuni 600 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Samuti peab algatatav detailplaneering määrama servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutide määramiseks Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.

Algatatav Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala suurus on 3212 m² ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas. Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Seega algatatav detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas.


28.06.2021

Hankekutse

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku esitada pakkumus Narva linna üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 175 000 EUR (km-ta)
TÄHELEPANU! HANKE ALUSDOKUMENTIDES ON TEHTUD TÄIENDUSED – LISATUD UUS DOKUMENT „Lisa 8. Tehnilise kirjelduse lisa 1.“
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.07.2021 12:00 (PIKENDATUD)
Hanke eest vastutav isik: Aina Antson-Manjukevitš
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


03.06.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Rakvere tn 22c, Rakvere tn 22e)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamiseks täpsustatud Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Rakvere ja Puškini tn nurga detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1, 2 ja 3 alusel. Ehitiste ehitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu ja ehitisealust pinda). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 5) ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste taotluse, situatsiooniskeemi, tenniseväljakute ja tehisjääväljaku asendiskeemide ning varjualuse 3D-eskiisiga saab tutvuda siin: taotlus, skeemid+3D.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.06.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 22. juuniks 2021. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.


02.06.2024

Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7) - muutmine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavalitsus võttis 28.05.2021 vastu korralduse nr 421-k, millega otsustas muuta Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“. Korraldustega saab tutvuda ka Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris (421-k, 211-k).


15.04.2021

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamiseks täpsustatud Narva Linnavalitsuse 17.03.2020. a korraldusega nr 209-k kehtestatud Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel ning Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3 krundile ehitiste rajamiseks võistlustöö „DUO“ alusel. Kuna 17.03.2021. - 02.04.2021. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 5 ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga avalik istung toimub internetikeskkonnas 29. aprillil 2021. a kell 15:30-17.00.

Veebikoosoleku link: join.skype.com/ARCID9QP4Sup

Projekteerimistingimuste eelnõuga (täiendatud vastuväidete sisuga) saab tutvuda siin.


08.04.2021

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


07.04.2021

Teated projekteerimistingimuste kohta (Rahu tn 12a ja Tallinna mnt 60)

Teatame, et Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 13.03.2021 avalikustas „Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu. Avatud menetlus kestis kuni 29.03.2021. Seoses paljude vastuväidetega oli otsustatud menetlus lõpetada ja jätta projekteerimistingimused väljastamata.

Lisaks teatame, et „Tallinna mnt 60 avaliku parkimisplatsi rajamine“ projekteerimistingimuste taotlus on tagastatud taotlejale läbi vaatamata.


31.03.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Raudsilla tn 1)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Raudsilla tn 1 planeeritavate 5 korterelamu hoone ja 5 abihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 26.06.2020. a otsusega nr 31 kehtestatud Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Detailplaneeringuga määratakse 2 hoonestusala kuni 6-korruselise ja kuni 2-korruselise hoone ehitamiseks. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama. Kavandatakse hoonestusalade piiride täpsustamist: kuni 6-korruselist hoonestusala suurandatakse kuni 10%, aga 2 korruselist hoonestusala vähendatakse kuni 10%. Hooned sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Hoonete püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist: ei täpsustata detailplaneeringuga määratud hoone lubatud ehitisealust pinda ega kõrgust, vaid täpsustatakse hoonestusalade asukohti, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Detailplaneeringu lahenduses esitatud kolmnurksete korterelamute kujud on lahendatud nelinurksetena, mis võimaldab igapäevaseks elukeskkonnaks paremaid korterite lahendusi, samuti paremat hoonete vahelist ala.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 19. aprillini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda siin (või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224):

Dokumendid: projekteerimistingimuste eelnõu, eskiis, põhijoonis.


19.03.2024

Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavalitsus võttis 22.03.2021 vastus korralduse nr 211-k, millega on otsustanud anda tee kasutusluba Tallinna mnt 7 ja Tallinna mnt 3 kinnistule rajatud avalikult kasutatavale parklale sissesõiduga Fama põigust. Korraldusega saab tutvuda ka Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris.


19.03.2021

Teade KMH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2 punkti 1 alusel Narva jõe äärde planeeritavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.

Projektiga kavandatakse tõhusama riigipiiri valve korraldamiseks Narva jõe äärde 15 seirepositsiooni (vantidega metallsõrestikmasti) koos juurdepääsuteede, elektri- ja sideühendusega. Positsioonide ulatus on alates Vasknarva positsioonist nimega Vasknarva suue kuni positsioonini Kaunissaar. Osad positsioonid paiknevad Natura 2000 aladel.

KMH programmiga on võimalik avaliku väljapaneku jooksul tutvuda TTJA veebilehel või TTJA avalikus dokumendiregistris (reg. nr 16-6/20-15531-027).

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapanku jooksul 5. märts kuni 20. märts 2021 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

Seoses COVID19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele toimub KMH programmi avalik arutelu 25. märtsil 2021 kell 16.00 veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebi aruteluga saab liituda TTJA kodulehel vastaval teatel asuvale lingile vajutades ning järgides instruktsioone. Palume veebikeskkonnas toimuvale avalikule arutelule eelnevalt registreerida e-posti aadressil liis.piper@ttja.ee hiljemalt 23. märts 2021.


17.03.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade
(Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamiseks täpsustatud Narva Linnavalitsuse 17.03.2020. a korraldusega nr 209-k kehtestatud Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel ning Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3 krundile ehitiste rajamiseks võistlustöö „DUO“ alusel.

Lähtudes taotlusest ja võistlustööst „DUO“, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 2 alusel. Hoonete ehitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu ja ehitisealust pinda). Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamiseks ja uue lasteasutuse hoone püstitamiseks projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, keeramist ja nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 3) kõrguse ja sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi (sh katusekallete muutmist); 5) ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta; 6) ehitusuuringu tegemise vajadust; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 02.04.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 02. aprilliks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: projekteerimistingimuste eelnõu, muinsuskaitse eritingimused, taotlus, seletuskiri, asendiplaan.


17.03.2021

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kiriku tn 9)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kiriku tn 9 krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamiseks ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 16.02 – 03.03.2021. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 3 ettepanekuid ja vastuväiteid sisalduvat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga avalik istung toimub internetikeskkonnas 25.märtsil 2021. a. kell 16:00. Veebikoosoleku link: join.skype.com/meUCanYXgEp8

Dokumendid: projekteerimistingimuste eelnõu (täiendatud vastuväidete sisuga), muinsuskaitse eritingimused, asendiplaan, situatsiooniskeem, keldrikorrus, esimene korrus, vaade läänest, vaated põhjast ja idast.


11.03.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile, Rahu tn 12a krundile projekteeritakse avalikkusele suunatud parkimisplats, mis koosneb kahest parkla osast (asendiplaan). Lisaks avalikult kasutatavale parklale kavandatakse uute kõnniteede rajamist Rahu tn 12a mõlemalt poolt. Detailplaneeringuga määratakse Rahu tn 12a krundile koerte mänguplats koertele mõeldud atraktsioonidega (põhijoonis). Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et detailplaneeringus määratud aiaga piiratud koerte mänguplats peab säilima. Selleks on vajalik muuta platsi asukohta vastavalt uuele projektlahendusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avalik menetlus on pikendatud kuni 29. märtsini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda siin või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.


09.03.2021

Narva linnas Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 16.01.2021-15.02.2021 ning kirjalikult on laekunud üks ettepanek detailplaneeringu hoonestusala korrigeerimiseks vastavalt endisaegsete kaitserajatiste (2. raveliini) kontuurile.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 04.02.2021 kell 16.00 Narva Linnavalitsuses. Arutelul põhjendas planeerija kavandatavate ehitiste kõrguse suurendamist 16 meetrini (Narva vanalinna üldplaneeringuga on lubatud antud krundile hetkel kuni 12 m kõrguste hoonete püstitamine, vanalinna alale kavandatavate uushoonete maksimumkõrguseks on 16 m). Seega käesolev lahendus muudab vanalinna üldplaneeringut püstitatava(te) hoone(te) lubatava kõrguse osas antud kinnistul. Kuna antud alale 16 meetri kõrguse hoone rajamine olulisi vaateid ei riku, on ehitustehniliselt vajalik ning nii kehtivas üldplaneeringus kui ka kehtivas detailplaneeringus on juba lubatud 4 korruselise hoone püstitamine, on maksimumkõrguse tõstmine 12 meetrilt 16 meetri peale põhjendatud.

Detailplaneeringu eskiislahenduses esitatud hoonete visuaalne lahendus ei ole lõplik. Vastavalt Narva vanalinna üldplaneeringule tuleb kõik vanalinnas toimuvad uusehitiste projekteerimised (ka oluline rekonstrueerimine) parima lahenduse leidmiseks viia läbi avaliku või kutsutud arhitektuurivõistlusega.

Avalikul arutelu ajal tehti ettepanek, et ehitised võiks püstitada mujale ja käsitletavale krundile rajada park ajalooliste fortifikatsioonide säilitamise eesmärgil. Kuna vanalinna üldplaneeringuga ja kehtiva detailplaneeringuga on Vabaduse tn 4 kinnistule hoonestus ette nähtud, siis hoonestuse rajamise keelamine ja ala pargiks kujundamine ei ole põhjendatud. Samas on võimalik planeeritavate ehitiste ja hooviala kujundusega markeerida endisaegset kaitserajatist.

Märkus: Avalikust arutelust avaldati 14.02.2021 ajalehes „Нарвская Газета“ artikkel pealkirjaga „Для двух элитных жилых домов в Старом городе Нарвы хотят нарушить принцип исторической застройки“. Paraku tuleb tõdeda, et mingil põhjusel on artiklisse jõudnud eksitav info. Nimelt väidetakse artiklis, et vanalinna alale ei tohi rajada üle 12 m kõrguseid hooneid (viidates, et 12 meetrit on raekoja räästa kõrgus) ning et 16 m kõrguse hoonestuse lubamisega rikutakse seda printsiipi. Juhime tähelepanu, et antud info on ekslik. Vanalinna alale uushoonestuse rajamise printsiip kõrguse osas lähtub tõepoolest üldplaneeringu alusel raekoja räästajoone kõrgusest, kuid see on 16 m mitte 12 m, nagu väidetakse artiklis. Vastavalt üldplaneeringule on raekoja vahetusse lähedusse ka 16 m kõrgune hoonestus üldplaneeringuga lubatud. Ehk kõnealusel krundil hoonestuse kõrguse tõstmine 12 m 16 m peale ei riku kuidagi ülal mainitud printsiipi ning arvestades asjaolu, et krunt ise asub raekoda ümbritsevast maapinnast tunduvalt madalamal ning raekojast ka küllaltki kaugel võrdlemisi kõrge hoonestuse vahetus läheduses, on 4 m lisamine hoonestuse senisele maksimumkõrgusele linnaruumiliselt väga väikse mõjuga.


03.03.2021

Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 17.02.2021 Narva Linnavalitsus võttis vastus korralduse nr 89-k, millega on otsustanud anda kasutusluba "Lidl" kaubandushoonele. Narva Linnavalitsuse korraldusega saab ka tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris dokregister.narva.ee.


16.02.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 12 üldhooldekodu hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 120 kehtestatud Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Detailplaneeringuga on määratud Pos10 kuni Pos21 väikeelamumaale ehitusõigus 200 m2 ehitisealuse pinnaga, 8,0 m kõrguse ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks, kusjuures detailplaneeringuga on määratletud kohustuslik räästa kõrgus 4,0 m. Projekteerimistingimustega täpsustatakse järgmised detailplaneeringu asjaolud: a) projekteeritakse maksimaalselt 200 m2 ja 8,0 m +10% kõrgused üldhooldekodu pereelamu tüüpi hooned või nende teenindamiseks vajalikud hooned, kusjuures proportsionaalselt võib teha kõrgema ka kohustusliku räästa kõrguse maksimaalselt 4,0m +10%; b) kavandatakse hoonestusalade piiride täpsustamist: hoonestusalade suurendamist kuni 10% võrra ning hoonestusalade nihutamist kuni 10% võrra; ning c) hoonete arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste täpsustamist- katusekalded määratakse ehitusprojektiga vastavalt kaasaegsetele arhitektuursetele lahendustele, mis on põhjendatud ja piirkonna hoonestuslaadile sobivad.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 3. märtsini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda siin.


15.02.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamiseks ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Tööde eesmärk on riikliku tähtsusega ehitismälestis restaureerida sündmus- ja kontserdisaaliks (500 kohta, millele lisaks rõdudel istekohad), hoone jääb toimima ka kirikuna. Samuti on eesmärgiks hoone laiendamine ja territooriumi uuendamine. Kirikuhoonele juurdeehitatav hooneosa (edaspidi: juurdeehitus) ehitatakse kiriku loodenurka. Juurdeehituse põhikorrus on maa-alune, maapinnal on nähtav kolmnurkne sissepääsuala. Juurdeehitus on ühendatud kirikuga maa-aluste ühenduste kaudu. Juurdeehituses paiknevad fuajee, müügikoht, garderoobid, tualett-, kontori- , riietus- ja abiruumid ning suur koosolekute saal. Inva ligipääs on tagatud kahe liftiga.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 3. märtsini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja eskiisiga saab tutvuda siin.


27.01.2021

Hankekutse

Tähelepanu! Hanke alusdokumentides on tehtud muudatused kvalifitseerimistingimuste osas. Samuti on pikendatud pakkumuste esitamise tähtaeg – 17.02.2021 (muudetud: 08.02.2021)

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks. Hanke eesmärk on leida Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 23 750 EUR (km-ta)
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.02.2021 10:00
Hanke eest vastutav isik: Valeria Hohlova
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


13.01.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest.

Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 14 algatati Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata käesoleval krundil ehitusõigus korruselamu ja kahe kõrvalhoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste korruselisus on kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast). Juurdepääs on lahendatud Vabaduse tänavalt ja parkimine hoone all ja osaliselt hoone ees. Planeering pakub lahenduse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimustele ning määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m². Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.02.2021 kell 16:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega palume arutelul osalemise soovist ette teatada e-posti narvaplan@narva.ee või telefoni 359 9050 teel.

Avalikul arutelul osalejad on kohustatud kandma maski või katma suu ja nina, käte desinfitseerimisvahend on kohapeal olemas.

Avalikul arutelul viibides tuleb järgida 2+2 reeglit.

Ilmselgete haigustunnustega isikuid arutelule ei lubata.

Dokumendid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, lisad, 3D