Uudised 2010

Linna arhitektuuri ja ehitusjärelevalve teenistuse ajaloost Narvas

ALGAB NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI LÕVISKULPTUURIDE IDEEKONKURSS


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 21.12.2010 Narva Linnavolikogu:

 • otsusega nr 198 Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas AS Espak Narva. Eesmärgiks on ehitusõiguse andmine kauplus-lao hoonele. Suurim lubatud ehitusalune pindala on 1300 m², kõrgus kuni 8 m ja kuni 1 korrus. Juurdepääs alale toimub Rahu tänavalt. Rahu tn 36 krundil asuvale hoonele on planeeritud 2 parkimiskohta, millest üks on puuetega inimeste jaoks. Rahu tn 36b planeeritud hoonele on kavandatud 11 parkimiskohta. Kõik 13 parkimiskohta on lahendatud Rahu tn 36b krundil. Planeeritakse kohustusliku kõrghaljastuse rajamine ala lõunapoolses osas. Krundi haljastusprotsent on ca 20%, täisehitusprotsent – 51%. Samas lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,43 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. 60% äri- ja korruselamumaast ning 40% tootmis- ja ühiskondlike hoonete maast moodustatakse 100% ärimaa.
 • otsusega nr 197 Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas SA Narva Tööstuspark. Eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine logistika- ja tööstuspargi rajamiseks (kruntide täisehitusprotsent on kuni 50%), kruntide moodustamine, krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamine. Hetkel on krundid riigi omandis. Planeeringuala pindala on ca 70 ha. Ala asub Elektrijaama linnaosas, tootmishoonete vahetus läheduses.
  Detailplaneering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu ega Narva linna tööstuspiirkonna osa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et tuginedes Kohanime määramise korra punktile 3.1 taotles füüsiline isik anda vanalinnas Hariduse tänavale tagasi endine nimi. Nimekomisjon kiitis tema esitatud ettepaneku heaks, anda tänavale nimi Vaestemaja tänav. Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 24. detsembreni 2010 geodeesia vanemspetsialistile Aleksandr Malõško, tel 3599052.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 25.11.2010 Narva Linnavolikogu:

 • otsusega nr 184 Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga määratakse hoonestusõigus kuni 5-korruselisele ühiskondlikule hoonele (ehitusalune pind kuni 3570 m²) kasutades olemasoleva reljeefi omadusi ja veeala. Juurdepääs alale on kavandatud P. Kerese tn poolt uue juurdesõidutee kaudu. Parkimiskohad hoone külastajatele on lahendatud krundisiseselt, kokku 27 kohta, ning 58 kohta varem planeeritud Kerese tn äärsel transpordikrundil planeeringualast väljaspool. Samas on planeeritud olemasoleva bussipeatuse üleviimine. Lahendatakse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, sealhulgas kavandatakse puhastada ja kinnitada veekogu kallas suve- ja talveajal puhkamise otstarbel. Kavandatakse rajada kõnniteed ja püstitada puhkekohtades väikevormid. Territooriumi piiramist ei ole ette nähtud. Tiigi kaldale on planeeritud osaliselt madalpiire ohutuse tagamiseks. Krundi täisehitusprotsent on 18% ja haljastusprotsent 20%. Likvideerimisele kuulub 9 lehtpuud. Uus kõrghaljastus on planeeritud P. Kerese tänava äärde ning P. Kerese ja Võidu tänavate nurgale. Planeeritakse ka uue madalhaljastuse istutamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 2,2 ha. Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – üldmaast moodustatakse 80% ühiskoondlike ehitiste maa ja 20% ärimaa.
  Planeeringuga on võimalik tutvuda 20.12.2010 – 17.01.2011 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kabinetis nr 301 või ameti koduleheküljel.
 • otsusega nr 181 Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Eesmärgiks on koolikompleksi (üldine ehitusalune pindala kuni 10 000 m², kõrgus kuni 20 m, kuni 4 korrust ja maksimaalselt 5 hoonet krundil) loomine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kinnistu ning naaberkinnistute liitmise teel. Juurdepääs koolikompleksile toimub rekonstrueeritava 5. Roheline tn ja olemasoleva Gümnaasiumi tn kaudu. Uue koolikompleksi 100-kohaline parkimisala on planeeritud omal krundil hoone juurdeehitise all. Täiendav 20-kohaline hoonealune parkla on ette nähtud uue ujula/spordihoone alla ning 14-kohaline külalisparkla hoone ette. Planeeringuga nähakse ette olemasoleva bulvari-tüüpi puhkeala edasiarendamine ja laste tegevusalade (mängulinnaku, võimlemislinnaku, skate-pargi) kujundamine. Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse, nähakse ette täiendava haljastuse rajamine. Planeeritakse ühendada ala naabruseasuva Äkkeküla spordikeskusega. Lahendatakse tehnovarustuse küsimused, paigaldatakse väikevormid. Planeeringuala pindala on ca 9,3 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut
 • otsusega nr 178 Narva Linnavolikogu 23.12.2005 otsuse nr 232 "Kangelaste 11b maa-ala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja planeeringu menetluse lõpetamisest. Detailplaneering on algatatud kinnistu hoonestusõiguse omaniku OÜ Euroekspert Grupp ettepanekul. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone ehitamiseks, sihtotstarbe muutmine, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude, parkimise) ja jalakäijate teede ning tehnovõrkude asukoha määramine ja varustusega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,58 ha. Planeeritav ala asub Pähklimäe linnaosas, Rakvere ja Daumani tänavate vahel, piirnedes korruselamutega ja Kangelaste prospektiga. Planeeringu menetluse käigus oli planeeringu koostaja FIE Irina Vahramejeva poolt edastatud mitmeid planeeringuvariante, mis olid Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt läbi vaadatud. Probleemseks punktiks on olnud kooskõlastus naaberkinnistute Kangelaste 11 ja Kangelaste 15 omanikega, kes leidsid mitmeid põhjuseid (sh krundil osaliselt paikneva lastemänguväljaku likvideerimine) planeeringut mitte kooskõlastada. Korteriühistud on sel teemal korduvalt pöördunud Narva Linnavalitsuse ning Ida-Viru maavanema poole ning on ilmunud arvamusartiklid ajalehtedes. Hoonestaja ja nimetatud majade elanike vahel pole kokkulepet saavutatud, mis teeb võimatuks jätkata detailplaneeringu edasist kulge.
 • otsusega nr 177 Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Gesti Hotel. Planeeringus määratakse ehitusõigus kolme korterelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 22 m (kuni 6 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 1155 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 9%. Planeeringus on ettenähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs krundile toimub Ak. Maslovi tänavalt, piki tänavat planeeritakse kõnnitee. Parkimine 66 autole (21 hoonealust parkimiskohta) on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,4 ha.
  Detailplaneering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • otsusega nr 176 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Maininvestments. Eesmärgiks on Pähklimäe linnaosas 4 ha suurusel maa-alal asuva Rakvere tn 71 krundi jagamine, maakasutuse sihtotstarvete määramine ning ehitusõiguse määramine hoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
 • otsusega nr 175 Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas MTÜ Päästearmee Eestis. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundile on kavandatud ehitada üks 4-korruseline keldriga hoone (ehitusalune pind kuni 403 m², kõrgus kuni 17 m) Päästearmee kogukonnakeskuse jaoks. Juurdesõit krundile plaanitakse Raudtee ja Joala tänavalt. Parkimine toimub linna maal (kokku 5 parkimiskoha). Likvideeritakse olemasolevad lehtpuud (7 tk.) ja osaliselt muruplatsid. MTÜ Päästearmee Eestis võtab kohustuse kõrghaljastuse (8 puud) asendusistutamiseks planeeritava ala piiride taga Raudtee tänava kinnistul. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 512 m².
  Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – riigikaitsemaast moodustatakse ühiskondlike hoonete maa.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja ideekonkurssi saamaks lõviskupltuuride eskiislahendusi Narva kaldapealsele promenaadile » loe lähemalt - täiendatud


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et:

 • Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani 4C maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 20.09.–04.10.2010 laekus detailplaneeringu kohta kaks vastuväidet KÜ Daumani tn 4 ja KÜ Daumani tn 16 poolt. 04.11.2010 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati jätta KÜ Daumani tn 4 vastuväide rahuldamata ning saata planeering maavanemale vaide aruteluks ning järelevalve teostamiseks. KÜ Daumani tn 16 nõustus võtma oma protesti tagasi. Arutelu protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või siin.
 • Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 17.05. – 14.06.2010 laekus detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide AS Avesta Servis poolt. 22.07.2010 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati jätta vastuväide rahuldamata ning saata planeering maavanemale vaide aruteluks ning järelevalve teostamiseks. 09.09.2010 toimus Ida-Viru Maavalitsuses vaide ärakuulamine ning 08.10.2010 andis maavanem detailplaneeringu lahendusele heakskiidu ja tegi ettepaneku kehtestada Joala tn 1 maa-ala detailplaneering. Arutelu protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või siin.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 04.11.2010 Narva Linnavolikogu otsusega nr 147 Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Gesti Hotel OÜ. Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide liitmine ja sihtotstarbe muutmine. Määratakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks (suurim ehitusalune pindala 1600 m², kõrgus kuni 16 m, kuni 4 korrust ja maa-alune korrus). Sõidukite juurdepääs planeeritavale maa-alale toimub Juhkentali tänavalt. Planeeritakse uus krundisisene juurdepääsutee maa-alusesse parklasse (kokku 35 parkimiskohta). Suurem osa olemasolevast haljastusest säilitatakse, planeeritakse väikese pargi ehitamine. Krundi haljastusprotsent on ca 20%, täisehitusprotsent – 29%. Planeeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,6 ha.
Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – 100% elamumaast moodustatakse 30% äri- ja 70% elamumaa.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 04.11.2010 Narva Linnavolikogu:

 • otsusega nr 146 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-ala detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine logistika- ja tööstuspargi rajamiseks (kruntide täisehitusprotsent on kuni 50%), kruntide moodustamine, krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 70 ha. Planeeritav ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas.
  Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu ega Narva linna tööstuspiirkonna osa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga on võimalik tutvuda 22.11.2010 – 06.12.2010 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kabinetis nr 301.
  Planeeringu avalik arutelu toimub 06.12.2010 kell 14.00 Ameti III korruse saalis.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 21.10.2010 Narva Linnavolikogu:

 • otsusega nr 144 algatati Vestervalli tn 20 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks. Kavandatud hoone korruselisus on kuni 4 korrust ja ehitusalune pind kuni 950 m². Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Osaliselt muudetakse krundi maakasutuse sihtotstarvet. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitatud Kiriku Varahalduse OÜ. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
  Planeering ei too kaasa Narva linna kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • otsusega nr 143 kehtestati Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering. Üldplaneering koostatakse Narva linna osa üldplaneeringuna Narva linna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Maa-ala asub Kulgu ja Elektrijaama linnaosades piirnedes põhjast osaliselt Narva linna piiri ja Vaivara vallaga, Tallinn-Narva transiitraudteega, kirdest ja idast Kadastiku, Puuvilla ja Kulgu tänavatega, kagust ja lõunast Joala tänava ning juurdevoolu kanaliga. Planeeritava ala pindala on ca 597 ha.
  Planeering muudab kehtivat maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut maakasutustingimuste osas. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis kiideti heaks Keskkonnaameti poolt.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani 4C maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 20.09.–04.10.2010 laekus detailplaneeringu kohta kaks vastuväidet KÜ Daumani tn 4 ja KÜ Daumani tn 16 poolt. Seoses sellega korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 4. novembril 2010 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Pähklimäe tn 3, 3a ja Pähklimäe tn 5 maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 01.02.–15.02.2010 laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik ettepanek Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poolt. 16.03.2010 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati korrigeerida planeeringulahendusе vastavalt avaliku arutelu protokollile. 08.04.2010 Narva Pähklimäe Gümnaasium nõustus korrigeeritud lahendusega ja võttis oma vaide tagasi. Muudatustega ja protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 23.09.2010 Narva Linnavolikogu otsusega nr 137 Linnavolikogu 11.03.2010 otsuse nr 28 ”Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamisest ning otsusega nr 138 Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Valerston Grupp OÜ. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks 77 kohalise (40-kohaline ja 37-kohaline) parkimisala ehitamiseks ning olemasoleva 8 kohalise taksopeatuse ümberpaigaldamiseks. Sisse- ja väljasõit planeeritakse Albert-August Tiimanni tänava kaudu. Parkimisala eraldatakse sõiduteest laiendatud kõnnitee ribaga. Kõnnitee ja parkimisala vahele on ette nähtud madalhaljastuse istutamine ja väikevormide paigaldamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muudatuse ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. Korruselamumaast moodustatakse ärimaa krunt.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on valminud Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne » loe lähemalt


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et:

 • Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 12.07. – 23.07.2010 laekus detailplaneeringu kohta kaks vastuväidet (01, 02). 31.08.2010 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati korrigeerida planeeringulahendusе vastavalt avaliku arutelu protokollile. Muudatustega ja protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 12.07. – 23.07.2010 laekus detailplaneeringu kohta üks vastuväide. 31.08.2010 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati korrigeerida planeeringulahendusе vastavalt avaliku arutelu protokollile. Muudatustega ja protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.08.2010 Narva Linnavolikogu:

 • otsusega nr 131 algatati Jaama plats ja selle lähiala detailplaneering. Algatamise ettepaneku on esitanud SA Narva Linna Arendus. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine bussiterminali rajamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 2,0 ha. Ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • otsusega nr 130 kehtestati 1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas Narva Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus. Planeeringus kavandatakse moodustada reformimata riigimaast üks krunt pindalaga 1532 m² ning maakasutuse sihtotstarbega 100% sakraal- ja tavandihoonete maa. Moodustatakse kolm ajutist krundi, mis tulevikus kavandatakse liita naaberkruntidega. 1. Jõe tn 36 krundile planeeritakse kaks juurdesõitu 1. Jõe tänavalt. Parkimine 8 autole (üks koht garaažis) on lahendatud krundisiseselt. Säilitatakse olemasolev haljastus ja tehnovõrgud. Planeeringuga on ette nähtud jäätmete liigiti kogumiskonteinerite koht. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
  Planeering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • otsusega nr 129 kehtestati Haigla tn 1 maa-ala detailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas SA Narva Haigla. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasolevale hoonele juurdeehituse ja hooneid ühendava pääsla rajamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Ala kuulub Kreenholmi kinnismälestiste kaitsevööndisse. Planeeritava ala pindala on ca 2 ha.
  Detailplaneering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • otsusega nr 128 kehtestati Kalda tn 12b maa-ala detailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas Andruse Hulgikaubandus OÜ. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundil kavandatakse laiendada olemasolevat hoonet üle 33% ning muuta maakasutuse sihtotstarve ärimaaks. Maksimaalne ehitusalune pind on 1046 m², lubatud kõrgus kuni 9 m ja korruselisus kuni 1 korrus. Sõidukite juurdepääs krundile säilib Kalda 12a, Kalda 12d, Kalda 12e kruntide kaudu. Parkimine on lahendatud krundisiseselt (kokku 6 parkimiskohta). Olemasolev haljastus säilitatakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,17 ha.
  Planeering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas. 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa sihtotstarbega krunt.
 • otsusega nr 127 põhjal võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani 4c maa-ala detailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Castnix Invest. Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani 4C kinnistud jagatakse 8-ks elamu, äri-, ühiskondlike ehitiste, üldkasutatava ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks. Eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine hooldekodu (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 2400 m²), noorte- ja vabaajakeskuse (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²), perearstikeskuse (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ja korterelamu (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ehitamiseks. Juurdepääs alale on ette nähtud kvartali sisetänavalt, Rahu põigist ja Puškini tänavalt ning planeeringulahendusega väljakujunenud juurdepääsuteelt. Ette nähtud tiigi korrastamine ja selle ümber kõrg- ja madalhaljastusega pargiala rajamine. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 3 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 20. septembrist kuni 4. oktoobrini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • otsusega nr 126 kehtestati Tallinna mnt 37 ja selle lähiala detailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, krundipiiride täpsustamine, maa-ala heakorrastuse ning haljastuse lahendamine. Planeeringuala pindala on ca 0,9 ha.
  Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 12.07. – 23.07.2010 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kaks kirjalikku vastuväidet, korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 31. augustil 2010 kell 10:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 12.07. – 23.07.2010 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu üks kirjalik vastuväide, korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 31. augustil 2010 kell 14:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu avaliku arutelu teade

Narva Linnavolikogu 17.06.2010.a. otsusega nr 93 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering, mis on koostatud Narva linna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 597 ha. Maa-ala asub Kulgu ja Elektrijaama linnaosades piirnedes põhjast osaliselt Narva linna piiri ja Vaivara vallaga, Tallinn-Narva transiitraudteega, kirdest ja idast Kadastiku, Puuvilla ja Kulgu tänavatega, kagust ja lõunast Joala tänava, ning Juurdevoolu kanaliga. Planeeringu joonised ja seletuskiri ning keskkonnamõdu strateegilise hindamise aruanne on üleval Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee.
Planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekus kaks kirja ettepanekutega. Ühes tehti ettepanek planeeringuala laiendamiseks, millega ei arvestata. Teises kirjas tehti ettepanek korrigeerida maakasutuse juhtfunktsiooni karjääri alal. Lähtuvalt sellest ettepanekust täpsustatakse planeeringu seletuskirja nii, et kaevandustegevust võib jätkata kuid kaevandustegevuse lõpetamisel tuleb ala ette näha haljasalaks nagu ka senises planeeringu lahenduses. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu avalik arutelu toimub 24. augustil 2010.a kell 14:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis. Ettepanekute esitajatel on võimalik avalikul arutelul saada täiendavaid selgitusi ja lisainfot.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 30.06.2010 Narva Linnavolikogu:

 • otsusega nr 115 kehtestati Päikese tn 16 maa-ala detailplaneering. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Määratakse ehitusõigus kahe ridaelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 10 m (2 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 753 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 45%. Planeeringus on ette nähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs planeeritakse Päikese tänavalt. Parkimine 10 autole on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad, Planeeringuala pindala on ca 0,3 ha.
  Detailplaneering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • otsusega nr 114 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kruntide liitmine ja sihtotstarbe muutmine 100% elamumaas 30% äri- ja 70% elamumaaks. Määratakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks. Sõidukite juurdepääs planeeritavale maa-alale toimub Juhkentali tänavalt. Planeeritakse uus krundisisene juurdepääsutee maa-alusesse parklasse. Suurem osa olemasolevast haljastusest säilitatakse, planeeritakse väikese pargi rajamine. Planeeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,6 ha.
  Planeering sisaldab Narva linna kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 26. juulist kuni 13. augustini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • otsusega nr 113 jäeti kehtima Narva Linnavolikogu 28.11.2001 määrusega nr 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering koos kõiki kehtestatud detailplaneeringutega. Üldplaneeringu eesmärgid on suures osas saavutatud, see on käesolevaks ajaks vananenud ning seda on suures osas muudetud üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute kehtestamisega. Kehtiva ÜP kehtivuse aja jooksul on Narvas kehtestatud 121 planeeringut, millest 35 on muutnud üldplaneeringut. Üldplaneeringut muutvate planeeringute osakaal suurenes järsult 2007.a. lõpus ja 2008.a. alguses ning tekkis vajadus uue üldplaneeringu koostamiseks.
  15.05.2008 otsusega 150 on Narva Linnavolikogu algatanud uue üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Uue üldplaneeringu kehtestamine on kavandatud 2011. aasta algusesse. Kuna kehtiv üldplaneering võimaldab linnal oma eesmärkide saavutamist 2010. aasta jooksul, ei ole olemasoleva üldplaneeringu muutmine enne uue üldplaneeringu kehtestamist enam otstarbekas.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 17.05. – 14.06.2010 toimunud Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide, korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 22. juulil 2010 kell 10:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • 1. Jõe tn 36 detailplaneeringu avalikul väljapanekul 31.05. – 11.06.2010 esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik avaldus. Omavalitsuse arvamusel ei vasta avaldus Planeerimisseaduse §20 punktis 1 esitatud vastuväide tõlgendusele, kuna puudutab olemasolevat ehitist mitte aga planeerimislahendusest tulenevat uut hoonet. Seoses sellega ei korralda kohalik omavalitsus detailplaneeringu avalikku arutelu ning jätab planeerimislahenduse muutmata. Samuti peab omavalitsus oluliseks esitada detailplaneering Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 17.06.2010 Narva Linnavolikogu otsusega:

 • nr 99 kehtestati Rahu tänava detailplaneering. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine. Määratakse hoonestusala 3 hoone püstitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 16,2 ha.
  Planeering ei muuda kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
 • nr 98 kehtestati Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneering. Planeering ei muuda olemasolevaid krundipiire. Kinnistule on kavandatud ehitada 2 hoonet – 1-korruseline (ehitusalune pind kuni 265 m², kõrgus kuni 6 m) ja 2-korruseline (ehitusalune pind kuni 2118 m², kõrgus kuni 15 m). Säilitatakse 2 olemasolevat juurdepääsu kinnistule. Planeeritakse 163 parkimiskoha ehitamine. Krundi perimeetril kavandatakse uue haljastuse rajamine. Määratakse tehnovõrkude asukohjad. Planeeringuala pindala on ca 1,4 ha.
  Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
 • nr 97 kehtestati Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe muutmine elamumaaks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.
  Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
 • nr 96 kehtestati Kulgu sadama maa-ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on rajada sadamakompleks ning juurdepääsuteed ja parkla. Määratakse ehitusõigus 6 uuele hoonele. Juurdepääs planeeringualale toimub ala põhjaosas piki Kulgusadama teed. Parkimine ja transport toimub ühiselt kruntidevahelisel avalikult kasutataval transpordimaal. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse heakorrastuse küsimused. Planeeringuala pindala on ca 4,1 ha.
  Planeering ei muuda kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
 • nr 95 võeti vastu ja sunati avalikule väljapanekule Haigla tn 1 maa-ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine olemasolevale hoonele juurdeehituse ja hoonet ühendava pääsla rajamiseks. Lahendatakse liikluskorraldus, heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 2 ha.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 12. juulist kuni 23. juulini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 94 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeirng. Planeeringu eesmärgiks on planeerintavale maa-alale ehitusõiguse andmine kauplus-lao ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,43 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 12. juulist kuni 23. juulini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 93 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering. Üldplaneering koostatakse Narva linna osa ülüdplaneeringuna kehtiva Narva linna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Planeeringu ala pindala on ca 597 ha. Maa-ala asub Kulgu ja Elektrijaama linnaosades piirnedes põhjast osaliselt Narva linna piiri ja Vaivara vallaga, Tallinn-Narva transiitraudteega, kirdest ja idast Kadastiku, Puuvilla ja Kulgu tänavatega, kagust ja lõunast Joala tänava ning juurdevoolu kanaliga. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. KSH on Keskkonnaameti poolt heakskiidetud.
  Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 12. juulist kuni 06. augustini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 92 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekult Tallinna mnt 37 ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse ning haljastuse lahendamine. Planeeringu pindala on ca 0,9 ha.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 12. juulist kuni 23. juulini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 91 kehtestati Kerese tn maa-ala detailplaneeirng. Planeeringu eesmärgiks on määrata reformimata riigimaale kruntide moodustamiseks krundipiirid ja maakasutussihtotstarbed. Lahendatakse liikluskorraldus, tee laiendamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine. Määratakse hoonustusala 3 hoone püstitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 9 ha.
  Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapanekust ja avaliku arutelust ning Narva linna üldplaneeringu eskiisi avaliku arutelust » loe lähemalt

Narva linna üldplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 27. juulil 2010.a kell 13:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 27. juulil 2010.a kell 15:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 27.05.2010.a. otsuse:

 • nr 81 Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 kehtetuks tunnistamisest ning Vestervalli tn 2a maa-ala planeeringu menetluse lõpetamisest. Planeeringu eesmärgiks oli planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine olemasoleva ehitise mahu suurendamiseks hotelliks ning haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude, parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala oli ca 0,07 ha. Seoses kinnistu võõrandamisega lõpetatakse planeering kuna selle eesmärgid ei kattu uue omaniku huvide ja eesmärkidega. Kinnistu uueks omanikuks on MTÜ Eesti Punane Rist.
 • nr 80 Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringus määratakse ehitusõigus kolme korterelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 22 m (6 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 1155 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 9%. Planeeringus on ettenähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs krundile planeeritakse Ak. Maslovi tänavalt, piki tänavat planeeritakse kõnnitee. Parkimine 66 autole (21 hoonealust parkimiskohta) on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,4 ha.
  Käesolev detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 12. juulist kuni 23. juulini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 79 Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on luua võimalused Narva Tööstuspargi ehitamiseks. Tiigi tn 11 kinnistu sihtotstarve muudetakse tootmismaast (T 100%) tootmis- ja laohoonemaaks (Thk) ning Tiigi tn 7 kinnistu sihtotstarve muudetakse ärimaast (Ä 100%) äri- ja tootmismaaks (Ä 50% ja Th 50%). Enamus olemasolevatest hoonetest likvideeritakse. Tiigi tn 7 kinnistu jagatakse kuueks krundiks (kokku kuni 11 hoonet). Tiigi tn 11 kinnistu jagatakse kuueks krundiks (kokku kuni 15 hoonet, üks neist on säilitatav hoone). Planeeringuga tehakse ettepanek kruntide uutele nimetustele. Uushoonestus kavandatakse kuni kahekorruseliseks. Moodustatakse uus tööstuspargisisene liiklusmaa krunt Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 kruntide arvelt. Parkimine sõidu- ja veoautodele on lahendatud maa peal ning krundisiseselt. Osa haljastusest likvideeritakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-alade heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 11,45 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 06.05.2010.a. otsuse:

 • nr 66 1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringus kavandatakse moodustada reformimata riigimaast üks krunt pindalaga 1532 m² ning maakasutuse sihtotstarbega 100% sakraal- ja tavandihoonete maa. Moodustatakse kolm ajutist krunti, mis tulevikus kavandatakse liita naaberkruntidega. Planeeritakse kaks juurdesõitu 1. Jõe tänavalt. Parkimine 8 autole on lahendatud krundisiseselt. Säilitatakse olemasolev haljastus ja tehnovõrgud. Planeeringuga on ette nähtud jäätmete liigiti kogumiskonteinerite koht. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
  Käesolev planeering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 31. maist kuni 11. juunini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 65 Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Määratakse ehitusõigus kahe ridaelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 10 m (2 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 753 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 45%. Planeeringus on ette nähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs planeeritakse Päikese tänavalt. Parkimine 10 autole on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad, Planeeringuala pindala on ca 0,3 ha.
  Detailplaneering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 31. maist kuni 11. juunini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada ettepanekust:

 • seoses maa munitsipaliseerimisega määrata Rootsi lõvi kinnistu lõunapoole jääva platsi nimetuseks Rootsi lõvi plats. Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda kuni 27. maini 2010 Ameti koduleheküljel (vt. ka Kohanime määramise kord pdf). Lisainfot saada ja ettepanekuid esitada on võimalik geodeesia vanemspetsialistile Aleksandr Malõško, tel 3599052, e-mail.
 • lähtudes Rahu tn 7 detailplaneeringu kehtestamist ning munitsipaliseeritava tänava maaüksuse moodustamise eesmärgil määrata tekkiva tänavalõigu nimetuseks Künka tänav. Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda kuni 27. maini 2010 Ameti koduleheküljel (vt. ka Kohanime määramise kord pdf). Lisainfot saada ja ettepanekuid esitada on võimalik geodeesia vanemspetsialistile Aleksandr Malõško, tel 3599052, e-mail.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 08.04.2010.a. otsuse:

 • nr 59 Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringus kavandatakse rajada laevateenindussadam, Narva Noorte Meremeeste Klubi sadam, matkelaevade sadam, riiklike institutsioonide sadam, juurdepääsuteed ja parkla. Kokku määratakse ehitusõigus 6 uuele hoonele. Säilib olemasolev olukord Kulgu Sadam 13 krundil. Juurdepääs planeeringualale toimub ala põhjaosast piki Kulgusadama teed. Parkimine ja transport toimub ühiselt kruntidevahelisel avalikult kasutataval transpordimaa alal, mida ei tohi ühegi krundi piires sulgeda. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse heakorrastuse küsimused. Planeeringuala suurusega ca 4,1 ha hõlmab Narva veehoidla poolsaart ja osa akvatooriumist.
  Detailplaneering ei sisalda kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. maist kuni 24. maini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 53 Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Riigi Kinnisvara AS. Detailplaneering ei muuda olemasolevaid krundipiire. Krundil on kavandatud lammutada kõik olemasolevad hooned. Planeeritud on ühe Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti jaoks ühe osaliselt maa-aluse parkimiskorrusega põhihoone ning kahe abihoone ehitamine. Täisehitusprotsent on ca 27,3%. Planeeritakse kaks juurdepääsu krundile Vahtra tänavalt, üks neist on operatiivautodele ning teine ametiautodele ja külastajatele. Määratakse väravate ja piirde asukohad. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Osa haljastusest likvideeritakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 1,1 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. 60% äri- ja tootmismaast ning 40% ühiskondlike hoonete maast moodustatakse 100% riigikaitsemaa sihtotstarbega krunt.
 • nr 52 Tiigi 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas ArtDrive OÜ. Detailplaneering oli kehtestatud 18.12.2008 otsusega nr 387, kuid menetlusprotsessis ilmnenud vea tõttu 21.01.2010 otsusega nr 3 kehtestamisotsuse tunnistati kehtetuks ning jätkati seadusjärgset menetlusprotsessi sealt, kus see katkes. Kehtestamisele esitatud planeeringu eesmärgiks on kahe olemasoleva krundi liitmine, sihtotstarbe täpsustamine ning ehitusõiguse määramine veoautode teenindushoone ehitamiseks (ehitusalune pindala 3980 m², max 2 korrust, kõrgus kuni 10 m). Lahendatakse juurdepääs Tiigi tänavalt ning luuakse 5 parkimiskohta sõiduautode ja 3 veoautode jaoks. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, likvideeritakse mõned puud ja nähakse ette uue kõrghaljastuse istutamine. Krundi perimeetril planeeritakse kuni 2 m kõrguse piirde paigaldamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku (oli 100% tootmismaa, tuleb 100% ärimaa).
 • nr 50 Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Algatamise ettepaneku esitas MTÜ Päästearmee Eestis. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundile on kavandatud ehitada üks neljakorruseline keldriga hoone (ehitusalune pind kuni 403 m², kõrgus kuni 17 m). Juurdesõit krundile plaanitakse Raudtee ja Joala tänavalt. Parkimine toimub linna maal (kokku 5 parkimiskoha). Likvideeritakse olemasolevad lehtpuud (7 tk.) ja osaliselt muruplatsid. Kõrghaljastuse (8 puud) asendusistutamine kavandatakse ala piiride taga Raudtee tänava kinnistul. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 512 m².
  Planeering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – riigikaitsemaast moodustatakse ühiskondlike hoonete maa.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 17. maist kuni 14. juunini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 48 Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Algatamise ettepaneku esitas Andruse Hulgikaubandus OÜ. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundil kavandatakse laiendada olemasolevat hoonet üle 33% ning muuta maakasutuse sihtotstarve. Maksimaalne ehitusalune pind on 1046 m², lubatud kõrgus kuni 9 m ja korruselisus kuni 1 korrus. Sõidukite juurdepääs krundile säilib Kalda 12a, Kalda 12d, Kalda 12e kruntide kaudu. Parkimine on lahendatud krundisiseselt (kokku 6 parkimiskohta). Olemasolev haljastus säilitatakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
  Planeering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas. 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa sihtotstarbega krunt.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 17. maist kuni 14. juunini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 43 Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Põhja Pealinn OÜ. Planeeringus moodustatakse üks Sepa tn 10 krunt reformimata riigimaast. Planeeritud on neljakorruselise äri- ja korruselamu sihtotstarbega hoone ehitamine. Hoone maksimaalne kõrgus on 13,5 m ja hoonealune pind ca 400 m². Bürooruumide peasissekäigud on suunatud Sepa tänavale ja korterite sissekäigud – hoovi. Säilitatakse olemasolev kõrghaljastus, uue kõrghaljastuse rajamist ei ole ette nähtud. Planeeritav läbisõit krundil on ühesuunaline, Õhu tänava poolt. Läbisõiduteele Sepa tn 10 krundil seatakse teeservituut. Parkimine 11 autole on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
  Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 11.03.2010.a. otsuse:

 • nr 30 Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine krundile kahe hoone püstitamiseks – 1-korruselise (ehitusalune pind kuni 265 m², kõrgus kuni 6 m) ja 2-korruselise (ehitusalune pind kuni 2118 m², kõrgus kuni 15 m). Planeering ei muuda olemasoleva krundi piire. Säilitatakse olemasolevad juurdepääsud krundile Kreenholmi tänavalt ja kruntidevaheliselt teelt. Planeeritakse 163 parkimiskohta. Määratakse tehnovõrkude asukoht ning lahendatakse haljastuse küsimused. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Planeeritava ala pindala on ca 1,4 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 13. aprillist kuni 11. maini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 28 Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks 77 kohalise (40-kohaline ja 37-kohaline) parkimisala ehitamiseks ning olemasoleva 8 kohalise taksopeatuse ümberpaigaldamiseks. Sisse- ja väljasõit planeeritakse Albert-August Tiimanni tänava kaudu. Eraldatakse kõnnitee riba ning määratakse haljastuala. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muudatuse. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Pähklimäe tn 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 01.02.–15.02.2010 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik ettepanek, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse §21 p1 Pähklimäe tn 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu 16. märtsil 2010 kell 14:00.
  Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
  Skeem: gif
 • Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud OÜ Castnix Invest. Eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine hooldekodu, arstikeskuse ja korterelamute ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse rajamine nii planeeritaval alal kui ka naabruses. Planeeritava ala pindala on ca 3 ha. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Avalik arutelu toimub 30. märtsil 2010 kell 13:30 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
  Failid: põhijoonis, seletuskiri, asukoht, avaliku arutelu protokoll, vaated: 01, 02, 03, 04, 05


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 11.02.2010.a. otsuse:

 • nr 23 Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine olemasolevale hoonele juurdeehituse ja hooneid ühendava pääsla rajamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 2 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 19 Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on luua võimalus Narva Tööstuspargi ehitamiseks. Enamus olemasolevatest hoonetest likvideeritakse. Iga kinnistu jagatakse 6 krundiks. Uushoonestus kavandatakse kuni kahekorruseliseks. Liikluskorraldus lahendatakse krundisiseselt. Osa haljastusest likvideeritakse ning planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse heakorratus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed ning määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 11,45 ha.
  Planeering on kehtiva Narva linna üldplaneeringut muutev.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 09. märtsist kuni 06. aprillini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 18 Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsuse nr 167 ”Joaoru ja selle lähiala (II etapp) detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamisest ning eelnimetatud planeeringu menetluse lõpetamisest. Joaoru ja selle lähiala (I etapp) oli algatatud Narva Linnavolikogu 09.12.2004 otsusega nr 156/46. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede küsimuste lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 12,5 ha. Menetluse käigus oli läbi viidud eskiisi avalik arutelu.
  Joaoru ja selle lähiala (II etapp) oli algatatud Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsusega nr 167. Planeeritava ala pindala on ca 6,3 ha. Planeeringu (II etapi) käigus pole projekteerija poolt esitatud ühtegi eskiisi ning tänaseks on lähteülesanne kehtetu. Seetõttu on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet seisukohal, et planeeringu II etapi menetlemine tuleb lõpetada ning muuta I etapi piire ja suurust selliselt, et planeering kataks ära ka II etapi ala ning loogilise jätkuna minna edasi ühe planeeringuga. Planeeringu ala üldpinnaks on kokku ca 18,8 ha.
 • nr 17 Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu algatamisest. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine logistika- ja tööstuspargi rajamiseks (krundi täisehitusprotent on kuni 50%), krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 70 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Narva Linnavolikogu 18.12.2008 otsuse nr 387 ”Tiigi 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamisest Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsusega nr 3.
  Detailplaneeringu kehtestamise käigus ei ole läbinud Planeerimisseadusega § 23 lõige 1 punktis 2 sätestatud planeeringu järelevalvet. Ida-Viru Maavanem tegi ettepaneku tühistada planeeringu kehtestamise otsus ning jätkata seadusejärgset menetlusprotsessi sealt, kus see katkes.
 • Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarvete muutmine, ehitusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsu ja parkimine) küsimused. Kavandatakse olemasolevate tehnovõrkude ja –rajatiste renoveerimine. Planeeritava ala pindala on ca 30 ha. Kogu territoorium on kultuuriväärtuste kaitsealas. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  NB! Avalik arutelu toimub 16. veebruaril 2010 kell 14:00
  Narva Linnavalitsuse istungite saalis
  (Peetri plats 5, esimene korrus).


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada:

N A R V A   J O A O R U   P U H K E A L A
ARHITEKTUURSE IDEEKONKURSI VÕISTLUSTÖÖD
ON HUVILISTELE VAATAMISEKS VÄLJAS

     AEG:  19.01 kuni 30.01.2010
     KOHT:  Disainigalerii, Pärnu mnt 6, TALLINN


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 17.12.2009.a. otsuse:

 • nr 197 põhjal Narva Linnavolikogu 04.05.2006 otsus nr 71 ”Puškini – Malmi tänavate vahelise siseõue maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamisest ning eelnimetatud planeeringu menetluse lõpetamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine Linnavalitsuse uue administratiivhoone ehitamiseks. Maa-ala korrastamine, haljastuse ja liikluskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine. 26.05.2009 toimus ehituskomisjoni istung, mille tulemusena otsustati lõpetada Puškini – Malmi tänavate vahelise siseõue maa-ala detailplaneering. Planeeringu algatamise otsusest on möödunud pikk aeg, mil on toimunud olulised muudatused üldistes linnaehituslikes seisukohtades. Planeeritava ala pindala oli ca 5,8 ha.
 • nr 196 põhjal Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on luua võimalus võimalus koolikompleksti loomiseks Pähklimäe Gümnasiumi kinnistu ning naaberkinnistute liitmise teel. Lahendatakse haljastuse, liikluse, parkimise ja tehnovarustuse küsimused. Määratakse ehitusõiguse ulatus. Planeeritava ala pindala on 9,3 ha.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 01. veebruarist kuni 15. veebruarini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 195 põhjal Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine neljakorruselise äri- ja korruselamu sihtotstarbega hoone ehitamiseks. Planeeritud hoone maksimaalne kõrgus on 13,5 m ja hoonealune pind ca 400 m². Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 29% ja haljastusprotsent – 28%. Säilitatakse olemasolev haljastus, läbisõiduteele Sepa tn 10 krundil seatakse teeservituut, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritav läbisõit krundil on planeeritud ühesuunaliseks. Parkimine 11 autole lahendatakse krundisiseselt. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha.
  Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 01. veebruarist kuni 15. veebruarini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 193 põhjal Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate hoonete lammutamine ning ehitusõiguse määramine uue Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone rajamiseks. Krundi täisehitusprotsent on ca 27,3% ja haljastusprotsent ca 12,6%. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse ja haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,1 ha.
  Detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 01. veebruarist kuni 01. märtsini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 192 põhjal Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on jagada maa-ala kruntideks munitsipaliseerimise eesmärgil, moodustatakse krundid olemasolevatele hoonetele. Määratakse ehitusõigus raamatukogu ning kolme äri- ja korterelamu otstarbega hoone ehitamiseks. Mõisa tn 2a olemasolev hoone säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Lahendatakse haljastuse, liikluse, parkimise ja heakorrastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 1,9 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.