Uudised 2015

10.12.2015

Narva jõe kanjoni tugimüüri ekspertiisi valmimine

2015. aasta detsembris valmis Narva jõe kanjoni tugimüüri ekspertiis. Ekspertiisi valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ekspertiisiga määrati kindlaks tugimüüri tänane seisund, tööde hulgas teostati geoloogilised uurimistööd (3 puurauku) ja mõõdistati müüritise osade tugevus. Töö käigus uuriti ala muinasmälestisest kuni Georgi kanali tugimüürini. Varisemisohtlikuks (osalt varisenud) on loetud Kreizbergi pargi alune tugimüüri osa ja sellega piirnev silla kaldatugi. Suures osas varisemise on põhjustanud vale tarindisüsteem ja põhjavete poolt põhjustatud kahjustused.

Ekspertiisi käigus saadud tulemuste põhjal tellib Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (või muu Narva Linnavalitsuse ametiasutus) ehitusprojekti ja otsib võimalusi projekti rahastamiseks. Narva kanjoni arendamiseks on plaanis taotleda raha Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist. Eeltaotlus on juba lülitatud Ida-Virumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse ja Rahandusministeeriumi poolt ära kinnitatud.

Järgmisele aastale plaanitud tööd: ehitusprojekti, teostatavus-tasuvusanalüüsi ja taotluse koostamine.

Tegevuste lõpptulemusena korrastakse Narva jõe kanjoni kaldal asuv park ja avatakse see linna elanikele ja külastajatele kanjoni vaatlemiseks ehk võimaldakse Narva linna elanikele ja külastajatele Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirja punktidest 5 ja 7 tulenevat õigust.


Dmitri Koroljov
Projekti eest vastutav isik

Ekspertiisi fail: pdf


14.10.2015

Kohanime määramine (Vee tee)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanime määramisest (Vee tee). Kohanime määramise eelnõu avalikustati 14.09.2015 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Tähtajaks 29.09.2015 esitatud teatise kohta ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


16.09.2015

Hanketeade

Hankekutse "Narva Pimeaia piirde remonditööd" pdf
fotod, projektjoonised


14.09.2015

Kohanime määramise eelnõu teade (Vee tee)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanimede määramise eelnõu (Vee tee). Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada e-posti teel kuni 29.09.2015.


11.09.2015

Hanketeade

Hankekutse "Narva linna jõulukuuse soetamiseks, langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks" pdf


10.09.2015

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse ARHITEKTI » loe lähemalt
vt ka Tööpakkumised


12.08.2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 05.08.2015 korraldusega:

  • nr 854-k Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis). Kehtestatud detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasoleva kinnistu Vahtra tn 5 (51102:004:0023, sihtotstarve Ärimaa 100%) edela poolsesse alasse 760 m² ehitusaluse pinnaga ning kagu poolsesse alasse 645 m² ehitusaluse pinnaga ärihoone rajamist. Samuti on planeeritud kinnistu keskosasse jääva olemasoleva suurpaneelidest hoone ühekordsele osale täiendava teise korruse rajamine brutopinnaga 300 m² ning kahekordse osa esimese korruse laiendamine sisehoovi suunas ehitusaluse pinnaga 138 m². Vahtra tänavalt juurdepääsu lähedusse kirde poolsesse osasse on planeeritud väiksemamahuline 100 m² ehitusaluse pinnaga hoonestusmaht. Planeeringulahendus tuleneb vajadusest ühtlustada ja laiendada olemasolevate äripindade struktuuri. Samuti näeb planeeringulahendus ette kinnistu edela nurgas asuvate ajutiste ehitiste demonteerimise. Käesoleva planeeringu lahendusega on ette nähtud 15 puu likvideerimine, säilib 3 puud. Uusi haljastuslahendusi pole ette nähtud. Kinnistu haljastus 12,7 %. Samuti on ette nähtud metallpiirded kõrgusega 2 m. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Soldino linnaosas ning selle pindala on ca 1,3 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Kehtestatud Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  • nr 853-k AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis). Kehtestatud detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on reformimata riigimaast transpordimaa krundi moodustamine busside lõpp-peatuse rajamiseks. Planeeringualal on samuti ette nähtud asukoht aiandusühistu prügikonteineri paigaldamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Planeeringualaks on jätkuvalt riigi omandis olev maa-ala Pea ja Taevasina tänavate nurgal Narva linnas lahustükina paiknevas Kudruküla linnaosas. Planeeringuala suuruseks on ca 0,1 ha. Arvestades olemasolevate ja planeeritud (reservmaa) hooajaliste elamute hulka, ei muuda ühe elamumaa krundi vähendamine AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringuga Narva linna üldplaneeringu põhimõtteid.


29.07.2015

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse EHITUSJÄRELEVALVE SPETSIALISTI » loe lähemalt
vt ka Tööpakkumised


14.07.2015

Narva linnuse arhitektuurikonkursi võitja on selgunud

Sihtasutus Narva Muuseumi poolt välja kuulutatud arhitektuurivõistlusele esitati viis tööd... » loe lähemalt


13.07.2015

Hanketeade

Hankekutse "Narva jõe kanjoni nõlva tugimüüri seisundi ekspertiis" pdf


03.07.2015

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle
PEAARHITEKTI (direktori asetäitja) » tühistatud 09.07.2015
vt ka Tööpakkumised


01.07.2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 43 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on reformimata riigimaast transpordimaa krundi moodustamine busside lõpp-peatuse rajamiseks. Planeeringualal on samuti ette nähtud asukoht aiandusühistu prügikonteineri paigaldamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused.Planeeringualaks on jätkuvalt riigi omandis olev maa-ala Pea ja Taevasina tänavate nurgal Narva linnas lahustükina paiknevas Kudruküla linnaosas. Planeeringuala suuruseks on ca 0,1 ha. Narva linna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala hooajalise elamu reservmaale. AÜ Jantar tegevusest tulenevalt on tekkinud vajadus busside ümberpööramise koha järele. Moodustatud krunt paikneb vahetult Pea tn ääres luues funktsionaalse seose olemasoleva tänava ja planeeritud bussipeatuse vahel. Planeeritud bussipeatuse (transpordimaa) maa-ala Pea tn ääres ei muuda üldplaneeringu põhimõtteid, küll võimaldab planeeritud põhimõtete arengu parema realiseerumise ja avaldab positiivset sotsiaalset mõju (mugavama bussiliikluse korraldamine on üheks osaks piirkonna kiirema arengu tagamisel). Arvestades olemasolevate ja planeeritud (reservmaa) hooajaliste elamute hulka ei muuda ühe elamumaa krundi vähendamine üldplaneeringu põhimõtteid. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 14. juulist kuni 28. juulini 2015 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 õi ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


26.06.2015

Kohanime kehtetuks tunnistamise (Gümnaasiumi tänav)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanime kehtetuks tunnistamisest (Gümnaasiumi tänav). Kohanime kehtetuks tunnistamisese eelnõu avalikustati 26.05.2015 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Esitatud teatise kohta tähtajaks 10.06.2015 ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


02.06.2015

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle ARHITEKTI
» loe lähemalt
vt ka Tööpakkumised


26.05.2015

Kohanime kehtetuks tunnistamise eelnõu teade (Gümnaasiumi tänav)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanime kehtetuks tunnistamise eelnõu. Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 10.06.2015. Lisainfo nimekomisjoni e-posti teel või telefonil 3599053.


14.05.2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 23.04.2015 otsusega nr 33 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasoleva kinnistu Vahtra tn 5 edela poolsesse alasse ning kagu poolsesse alasse ärihoone rajamist. Samuti on planeeritud kinnistu keskosasse jääva olemasoleva suurpaneelidest hoone ühekordsele osale täiendava teise korruse ning kahekordse osa esimese korruse laiendamine sisehoovi suunas. Vahtra tänavalt juurdepääsu lähedusse kirde poolsesse osasse on planeeritud väiksemamahuline hoonestusmaht. Samuti näeb planeeringulahendus ette kinnistu edela nurgas asuvate ajutiste ehitiste demonteerimise. On ette nähtud 15 puu likvideerimine, säilib 3 puud. Uusi haljastuslahendusi pole ette nähtud. Samuti on ette nähtud metallpiirded kõrgusega 2 m. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 1,3 ha asub Narva linnas Soldino linnaosas. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering ei too kaasa üldplaneeringu muutmist. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 22. maist kuni 5. juunini 2015 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


24.04.2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.03.2015 otsusega nr 28 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringus on ette nähtud 2 uue kahekorruselise ärihoone püstitamine. Krundil säilib ka olemasolev ärihoone. Parkimine on lahendatud omal krundil (kokku 47 kohta). Kõrghaljastust ei planeerita. On lubatud 2 m piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril põhja, lõuna ja lääne pool. Detailplaneering lahendab maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala pindala on ca 0,9 ha ning see asub Narva linnas Soldino linnaosas. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


18.03.2015

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle ARHITEKTI
» loe lähemalt
vt ka Tööpakkumised


11.02.2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 5 Ancis Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumisest, võttes aluseks planeerimisseaduse § 10 ja Narva linna ehitusmääruse § 5 lg 9 keeldus.
Hansa Graniit OÜ-l on võimalus realiseerida oma hoonestusõigust vastavalt kehtivale Narva linna üldplaneeringule ja linnaga sõlmitud hoonestusõiguse lepingule.


02.02.2015

Инфодень для квартирных товариществ проведут KredeEx и EKÜL

Целевое учреждение KredeEx и Союз квартирных товариществ Эстонии EKÜL проведут во вторник 10.02.2015 с 17.00 до 19.00 в Нарве инфодень для квартирных товариществ на тему новых условий получения пособия на реконструкцию.
Инфодень пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета, аудитория 216.
Вход бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация по адресу koolitus@ekyl.ee
Количество мест ограничено.


07.01.2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsusega:

  • nr 142 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade). Detailplaneeringu lahendus ei näe ette olemasoleva krundi suuruse muutmist. Planeering loob eeldused olemasoleva Koidula tn 8 hoone vanema ehitusmahu rekonstrueerimiseks ning uuema ehitusmahu asendamiseks eesmärgiga rajada korterelamu koos keldriruumidega. Vanad säilitatavad hoonemahud on ette nähtud rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimuste nõuetele. Asendatav hoonemaht on suures osas lammutatava osa kohal. Planeeritava hoone pind on kuni 850 m² maapeal ja kuni 500 m² maa all. Lubatud hoone kõrgus on kuni 3 korrust koos keldriga ning 14 meetrit kõrge. Asendatava hooneosa alumine korrus on ette nähtud avatud auto parkimiskohtadele ning prügiruumi ja rattahoiuruumi paigutamiseks. Autode parkimine 17 autole on lahendatud omal krundil. Detailplaneering näeb ette piirdeaia krundi ümber. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
  • nr 141 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, 3D). Planeeringus on ette nähtud 2 uue kahekorruselise ärihoone püstitamine. Krundil säilib ka olemasolev ärihoone. Parkimine on lahendatud omal krundil (kokku 47 kohta). Kõrghaljastust ei planeerita. On lubatud 2 m piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril põhja, lõuna ja lääne pool. Detailplaneering lahendab maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala pindala on ca 0,9 ha ning see asub Narva linnas Kerese linnaosas. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
    Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 26. jaanuarist kuni 9. veebruarini 2015 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.