Uudised 2020

COVID-19

Vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti käskkirjale nr. 1-5/11220, 17.11.2020 ja seoses koroonaviiruse (COVID-19) suure levikuohuga ei toimu kodanike vastuvõttu kuni viiruse levikuohu vähenemiseni. Vastuvõtu jätkumisel avaldatakse sellekohane uus teade.

Kõik küsimuse saata e-kirjaga info@narvaplan.ee või helistada üldtelefonile 359 9050.
ALPA ametnike ja töötajate kontaktandmed.
Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas menetlused toimuvad tavapäraselt.


23.11.2020

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile laekus 17.11.2020. projekteerimistingimuste taotlus Aasa tn 12 ühepereelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Tallinna mnt 45, 47, 49, 51, 53 detailplaneeringu alusel.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus 176,0 m2 ehitistealuse pinnaga ühepereelamu ja abihoone ehitamiseks.

Korralduse eelnõuga saate tutvuda siin.

Eelnimetatud korralduse eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.


10.11.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneerinu algatamisest Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 46. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva (Vana-Joala tee 9) kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõigus määramine, samuti olemasolevate hoonete lammutamise või laiendamise võimaluste määramine, maakasutuse sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine. Praeguse 100% tootmismaa otstarbe asemele taotletakse 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbed ning ehitusõigus kuni kaheksa hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav suurus on POS 1 puhul 8160 m² ja POS 2 puhul 4675 m², korruselisus kuni neli korrust kõrgusega kuni 16 m. Algatatav Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kinnistu on OÜ TEKO omandis.


02.11.2020

PLANEERINGUTE SPETSIALIST

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti. » loe lähemalt


21.10.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kaluri tn 1 projekteerimistingimuste väljastamise kavatsusest suvila püstitamiseks ja avatud menetluse läbiviimisest Ehs § 31 lg 1 alusel (pädev asutus otsustab projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena).

Avatud menetlus kestab kuni 07.11.2020.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Planeerimise osakonnas tööaegadel aadressil Peetri plats 5-301, Narva linn. Ettepanekuid saab esitada posti teel samale aadressile või e-postile narvaplan@narva.ee.

Dokumendid: asendiplaan, asukoht (geoportaal)


20.10.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kangelaste prospekt 29 projekteerimistingimuste väljastamise kavatsusest ajutise autopesula asukohale uue kehtivate normide kohaseks tähtajatu kasutusega autopesula rajamiseks ja avatud menetluse läbiviimisest. Kangelaste prospekt 29 alal on kehtiv detailplaneering, kehtestatud Narva Linnavolikogu 18.06.2009 otsusega nr 86. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul: a) detailplaneering on vanem kui 5 aastat, b) detailplaneeringu järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid (on väljastatud ehitusluba autopesula rajamiseks ajutise ehitisena), c) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud planeerimisseadus, mille 2015.a kehtiva versiooniga muudeti detailplaneeringutes rajatiste käsitlemise osa.
Eelkõige tuleb projekteerimistingimustega täpsustada Ehitusseadustikus §27 lg 4 punkte:
6) ehitusuuringu tegemise vajadust;
7) haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;

Avatud menetlus kestab kuni 06. novembrini 2020.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Planeerimise osakonnas tööaegadel aadressil Peetri plats 5-301, Narva linn. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel samale aadressile või e-postile narvaplan@narva.ee
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine ja kinnitamine toimub Narva Linnavalitsuse istungil 11.11.2020, Peetri pl. 5, kell 9:00.
Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljelt www.narvaplan.ee või Narva linna kodulehelt www.narva.ee

Dokumendid: eelnõu, asukoht (geoportaal)


30.09.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab A. Daumani tn 30 projekteerimistingimuste väljastamise kavatsusest lemmikloomade varjupaiga püstitamiseks ja avatud menetluse läbiviimisest. A. Daumani tn 30 alal on kehtiv detailplaneering, kehtestatud Narva Linnavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 252. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada Ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul: a)Detailplaneering on vanem kui 5 aastat b) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud planeerimisseadus c) detailplaneeringu kehtestamise järel on kehtestatud ehitusseadustik.
Projekteerimistingimuste väljastamise eesmärk on vastavalt EhS §27 lg 2 täpsustada hoone detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi- hoonestusala laiendada kuni 10% ja hoonestusala nihutada kuni 10%. Hoone ehitisealune pind ja kõrgus jäävad muutmata ja vastavad detailplaneeringule. Hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Hoone püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine: ei muudeta detailplaneeringuga määratud hoone lubatud ehitisealust pinda ega kõrgust, vaid nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Kuna hoonestusala nihutatakse ja laiendatakse A. Daumani tn 30 kinnistu keskosa poole, siis ei avalda muudatus mõju naaberkinnistutele.
Avatud menetlus kestab kuni 12. oktoober 2020.
Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris (dokregister.narva.ee) või Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Planeerimise osakonnas tööaegadel aadressil Peetri plats 5-301, Narva linn. Ettepanekuid saab esitada posti teel samale aadressile või e-postile narvaplan@narva.ee
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine ja kinnitamine toimub Narva Linnavalitsuse istungil 14.10.2020, Peetri pl. 5, kell 9:00.

Dokumendid: hoonestusala skeem


21.09.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 32 algatati Narva linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Narva linna üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Vastavalt planeerimisseaduse § 75 lõikele 2 lähtutakse üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel kohaliku omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist nagu maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine ning Narva linnas atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine kooskõlas kehtivate arengudokumentidega. Narva linna üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine koostatakse kogu Narva linna haldusterritooriumile (68,72 km²) ning planeeringuala piiriks on Narva linna administratiivpiir. Planeerimisseaduse § 74 lõike 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktist 2 lähtudes tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Narva Linnavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 32 terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris (dokregister.narva.ee) või Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Planeerimise osakonnas tööaegadel aadressil Peetri plats 5-301, Narva linn.


24.08.2020

Projekt "NarvaWatMan"

NarvaWatMan projekti raames jätkame kolmandat rahvusvahelist EcoMarathonit ja nüüd on meil olemas EcoSport (sõudmine + rattasõit).
29. augustil 2020 korraldatakse projekti ER25NarvaWatMan raames Ivangorodi küljest Narva jõest parvetamine.
Plaanis on selline sportlik duatlon teha iga-aastaseks ja veeta üks aasta Venemaa poolel, teine aasta Eesti poolel, seega annavad osalejad sümboolse aeru üle 29. augustil või võimalikult kiiresti.
Ootame linna elanikke, kes tulevad 08.08.2920 Narva sadama piirkonnas Narva jõe muldkehale oma naabreid toetama - sellelt ürituselt osavõtjad purjetavad vastaskaldalt.

09:00 - avatseremoonia, tervitused Vene poolelt
09:15 - üldteave, tervitused Eesti poolelt
10:00 - võistluse algus

Lisainfo:
Jelena Molodtsova
Keskkonnamõjude vanemspetsialist
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
tel 3599173
jelena.molodtsova@narva.ee


18.08.2020

Monumentide remondi- ja korrastustöödest

Aeg-ajalt on tulnud nii Narva linnas kui ka mujal Ida-Viru maakonnas ette olukordi, kus eraisikud on soovinud erinevaid avalikke monumente omal soovil remontida või korrastada. Tihti tehakse seda headest kavatsustest lähtuvalt, et monumentide välisilmet parandada. Mõistagi esineb ka pahatahtlikke juhtumeid, kuid neid on kindlasti vähem. Suur osa monumentidest on ajaloomälestisena riikliku kaitse all ning nende remontimist või korrastamist reguleerib Muinsuskaitseseadus. See tähendab seda, et vastavaid töid võivad teha vastava pädevusega isikud ning antud tööd tuleb eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. » loe lähemalt


17.08.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest Narva Linnavolikogu 26.06.2020 otsusega nr 31. Detailplaneeringulahendus lubab Raudsilla tn 1 krundile ehitada kuni viis (5) korterelamut ning kuni viis (5) abihoonet. Hoonete ehitusalune pind on kuni 3 000 m² ja hoonete suletud brutopind kuni 18000 m² ning korterelamutekorruselisus on kuni 6 korrust. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrama tehnovõrkude asukohad.
Planeeringuala satub osaliselt kalda ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi, mis on kinnitatud Narva linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga vähendatakse Narva jõe ehituskeeluvööndi laiust. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa(A) ja detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtotstarbe osas, mida muudetakse korruselamumaaks.
Krundi omaniku ettepaneku järgi ja suure avaliku huvi pärast peab parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viima arhitektuurikonkursi juhul kui tekib vajadus muuta eskiislahenduse koostamise käiguskooskõlastatud kortermajade arhitektuurilise lahenduse ruumilist kontseptsiooni.

Dokumendid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, 3D


29.06.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest 9. juulil kell 15:30 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Kaalutletakse võimalust määrata ehitusõigus Kreenholmi tn 56 krundile kiriku ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 3, kõrgus kuni 16 meetrit ning ehitusalune pindala kuni 350 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala suurus on 5790 m². Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneering eeldab muudatust kehtiva uldplaneeringu maakasutuse sihtotstarve osas (sotsiaalmaa-ühiskondlike hoonete maa 100%). Planeeringuala lõunapoolses osas paikneb varasemalt Joala mõisakompleksi kuulunud kuivatihoone, mis integreeritakse detailplaneeringu eskiislahendusse säilitades sellega nii hoonemahu kui ka (osaliselt) välisilme.

Dokumendid: seletuskiri, situatsiooni skeem, tugiplaan, kontaktvööndi analüüs, põhijoonis, 3D, üldplaneeringu muutmise ettepanek, KSH korraldus


18.05.2020

Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee.


15.05.2020

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et alates esmaspäevast 18.05.2020 alustatakse tööd täismahus.
Kõikide Ameti osakondade vastuvõtule tulevaid kliente võetakse vastu Peetri pl 5, 1.korruse vastuvõturuumides.

Vastuvõtt:
Esmaspäeval 13:00-17:00
Kolmapäeval 10:00-12:00 ja 13:00-16:00


Eriolukord Eestis

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Häirekeskuse infotelefon 1247

Erioluolukorra tõttu on vastuvõtu aeg esmaspäeviti kell 13:00 kuni 18:00, vastuvõtt 1. korruse vastuvõtu ruumis.
Võimalusel vältida vastuvõtule tulemist ja saata oma küsimused e-kirjaga info@narvaplan.ee või helistada telefonile 359 9050.
Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas menetlused toimuvad tavapäraselt.


08.05.2020

KIK laiendas eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetust

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt siit.


06.05.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

  • Tööstuspargi territooriumi kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamisest, millega tunnistati eelnimetatud detailplaneering osaliselt kehtetuks Kadastiku tn 25b ja Kadastiku tn 27 maaüksuste osas päikeseelektrijaama rajamise eesmärgil (päikesepaneelide paigaldamine maapinnale elektrienergia tootmiseks).
  • Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamisest, millega tunnistati eelnimetatud detailplaneering osaliselt kehtetuks Tiigi tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Tiigi tänav L5 maaüksuste osas päikeseelektrijaama rajamise eesmärgil (päikesepaneelide paigaldamine maapinnale elektrienergia tootmiseks).


02.04.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest Narva Linnavalitsuse 17.03.2020 korraldusega 209-k. Detailplaneeringu lahendus näeb ette ajalooliste tänavate markeerimist ja kasutusse võtmist ning kahe Narva Vanalinnale iseloomuliku perimetraalse hoonestusega kvartali loomist. Vastavate tingimuste saavutamiseks pakub detailplaneering ehitusaluse pinna suurendamist Vanalinna linnaosa kinnistute tavapärase täisehituse mahuni, mis on üldplaneeringu ja muinsuskaitse eritingimustega piiratud kuni 70% krundi pinnast ehk antud krundi suuruse alusel ca 4000 m². Vastavalt esitatud detailplaneeringu lahendusele on ehitiste arv krundil kuni 4 (neli) hoonet igal krundil ja korruselisus on kuni 4 (neli) korrust ja kõrgus kuni 16 m. Ehitusalune pind on kõikidel hoonetel kokku kuni 4000 m². Detailplaneeringu säilitab kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarbet: ühiskondlike ehitiste ala ja pakub lahendust maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse küsimustele, määrab tehnovõrkude asukohad. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas nii kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga kui ka muinsuskaitse eritingimustega.

Dokumendid: 089DP17_Kraavi_1_DP


19.03.2020

Edastame kutse osalemaks Narva linna üldplaneeringu raames koostatavas ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt tellitud taju-uuringus. Aastal 2001 viidi Narva kooliõpilaste kaasabil ja linna üldplaneeringu koostamise raames läbi sarnane uuring.
Taju-uuringu eesmärgiks on saada linnakodanikelt tagasisidet, mille kaudu on võimalik hinnata kuidas inimesed tunnevad ennast Narvas ning millised on linnaruumi tajumises viimase 20 aasta jooksul toimunud muudatused. Käesolev veebiküsimustik on eelkõige suunatud oleviku ja tulevikupildile. Oleme väga tänulikud iga mõtte ja vastuse eest, iga vastaja arvamus on meile oluline!

Küsitlus: Milline on SINU Narva?

Millisena näed ja hindad Narva linnaruumi sina? Kus sulle meeldib käia? Milliseid kohti pigem väldid? Millest tunned puudust ja kuidas muudaksid olukorda?
Palume oma mõtted jagada ja täita kaardipõhine küsimustik kuni 31.märtsini. Küsitluse eesmärk on paremini mõista, kuidas kasutavad ennekõike noored, aga ka teised elanikud Narva linnaruumi praegu ning millised on nende ootused ja vajadused tuleviku osas.
KÜSIMUSTIKU VEEBILINK


16.03.2020

Erioluolukorra tõttu on vastuvõtu aeg esmaspäeviti kell 13:00 kuni 18:00, vastuvõtt 1. korruse vastuvõtu ruumis.
Võimalusel vältida vastuvõtule tulemist ja saata oma küsimused e-kirjaga info@narvaplan.ee või helistada telefonile 359 9050.
Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas menetlused toimuvad tavapäraselt.


09.03.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 14. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus Vabaduse tn 4 krundile korruselamu ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni 3 (üks korterelamuja kaks kõrvalhoonet), korruselisus kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast).Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m². Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Kehtiva Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korterelamute ala (Ek/Ä). Algatatav Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarve osas, kuna olemasolev sihtotstarve on elamumaa 100%, kuigi muudab üldplaneeringut püstitatava hoone lubatava kõrguse osas (12 meetrilt 16 meetrini).


17.02.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu algatamisest Narva Linnavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 10. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus Mõisa tn 4 krundile raamatukogu ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (kirik+raamatukogu), korruselisus kuni 2 korrust ning ehitusalune pindala kuni 200 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala suurus Mõisa tn 4 kinnistul ulatub 9068 m² ning see asub Narva linnas Soldino linnaosas.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa 100%. Algatatav Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarve osas, kuna olemasolev sihtotstarve on ühiskondlike hoonete maa 100%.


12.02.2020

Hankekutse

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib tellida Narva linna taju-uuringut, mille tulemusena Amet saaks endale üldplaneeringu koostamisel praktiliselt kasutatava hinnangu tuleviku linnaruumi kujundamiseks.

Dokumendid: hankekutse

Tulemused: pakkumuste avamise protokoll, tulemusprotokoll


22.01.2020

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


10.01.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

  • Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamisest Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 68. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaksali tn 19 krundile kaubanduskeskuse ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse muutmine piirkonnas. Detailplaneeringu kogu ala suurus on umbes 15000 m² ning see asub Narva linnas Joaoru linnaosas. Kavandatav ehitiste arv krundil on üks ning selle ehitusalune pind kuni 2500 m². Kinnistul asub üks kolmekorruseline 12,97 m kõrgusega hoone, mistõttu detailplaneeringulahendusega on vastavalt algatamise taotlusele lubatatud hoone korruselisus kuni 3 maapealset ja 1 maa-alust korrust ühes maksimaalse kõrgusega 13 m.
    Kuna kehtiv üldplaneering soovitab kesklinnas tänavate alguses või lõpus asuvate linnaehituslikult domineerivate hoonete puhul läbi viia arhitektuuri konkursi, siis planeeringu koostamise jooksul tuleb kaaluda arhitekltuurikonkursi läbi viimise vajadust, et kavandatav ehitis haakuks koha miljööga.
    Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), ehitatavate ja lammutatava hoonestuse asupaigad, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Algatatav detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  • Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu algatamisest Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 67. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning ehitusõigus kuni 3 (kolme) hoone ehitamiseks. Taotletav ehitusalune pind moodustab 8060 m², korruselisus kuni 4 (neli) korrust kõrgusega kuni 18 m. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine otsustatakse eelhinnangu alusel. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kus antud ala maakasutuse sihtotstarbeks on nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR). Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride piirkonnas.