Uudised 2017

T Ä H E L E P A N U !
01.01.2018 toimub üleminek Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77)
Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile (EH2000).
» loe lähemalt


29.12.2017

Hankeplaani muutmine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani muutmisest.


18.11.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 13.12.2017 korraldusega nr 1240-k Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringuga liidetakse Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistud üheks 100% tootmismaa krundiks Pos 1 ning määratakse ehitusõigus 2-korruselise tootmishoone ehitamiseks. Tootmismaa sihtotstarbega Pos 2 Linda tn 32 kinnistule planeeritud tootmisehitisi teenindav parkimisala. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.


13.12.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.11.2017 korraldusega nr 1179-k Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Planeeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt (ehitusõigus kuni kahe 3-korruselise hoone ehitamiseks) ning viis väikeelamumaa sihtotstarbega krunti (üks kuni 2-korruseline pereelamu ja üks abihoone igal krundil). Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 1,9 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.


30.10.2017

Hanketeade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 27.10.2017 kuulutas välja hanke Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamiseks.
Hankelepingu eeldatav maksmus on 7700 EUR (KM-ta), ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.11.2017.a. kell 10:00.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist.


10.10.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 04.10.2017 korraldusega 953-k Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, olemasolev olukord, kontaktvöönd, situatsiooniskeem). Detailplaneeringuga liidetakse Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistud üheks 100% tootmismaa krundiks Pos 1 ning määratakse ehitusõigus 2-korruselise tootmishoone ehitamiseks. Tootmismaa sihtotstarbega Pos 2 Linda tn 32 kinnistule planeeritud tootmisehitisi teenindav parkimisala. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.
Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 27. oktoobrist kuni 10. novembrini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


21.08.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab et Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D) avalikul väljapanekul 19.06–05.07.2017 laekus detailplaneeringule üks kirjalik vastuväide, (vastus). 15.08.2017 korraldas kohalik omavalitsus avaliku arutelu, mille käigus osapooled saavutasid kompromissi. Seega planeeringut ei edastata järelevalve teostamiseks.


18.08.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 10.08.2017 otsusega nr 41 6. Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu (seletuskiri, põhijoonis) kehtestamisest. Planeeringuga moodustatakse reformimata riigimaast uus krunt Pos 2 väikeelamumaa maakasutuse sihtotstarbega ja pingalaga 1450 m². Pos 2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise väikeelamu ehitusaluse pindalaga kuni 86 m² ehitamiseks. Pos 1 ei määrata ehitusõigust, krundipiirid jäävad muutmatuks. Läbi Pos 1 on ette nähtud tehnovõrkude transiit Pos 2 kasuks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 0,3 ha asub Paemurru linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.


09.08.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 26.07.2017 korraldusega 695-k Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D) vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt (ehitusõigus kuni kahe 3-korruselise hoone ehitamiseks) ning viis väikeelamumaa sihtotstarbega krunti (üks kuni 2-korruseline pereelamu ja üks abihoone igal krundil). Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 1,9 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 21. augustist kuni 04. septembrini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


08.08.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D) avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 19.06–05.07.2017 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik vastuväide, (vastus) korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 15. augustil 2017 kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


14.07.2017

Kohanimede määramine (Põhja-Svariksaar ja Lõuna-Svariksaar)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanimede määramisest (Põhja-Svariksaar ja Lõuna-Svariksaar). Kohanimede määramise eelnõu avalikustati 15.05.2017 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Tähtajaks 31.05.2017 esitatud teatise kohta ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


10.07.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsusega 35 Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 "Tallinna mnt – Kerese – Energia liiklusskeemi detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja detailplaneeringu menetluse lõpetamisest. Otsusega saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


13.06.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 18.05.2017:

 • otsusega nr 32 Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust liita Linda tn 22 ja Linda tn 26 krundid kokku, määrata tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise (kõrgus kuni 15 m, ehitusalune pindala kuni 10140 m²) tootmishoone ehitamiseks. Linda tn 32 krundile planeeritakse määrata teemaa maakasutuse sihtotstarbe parkimisala ehitamiseks. Algatatav Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses ning planeeringuala pindala on ca 1,6 ha.
 • otsusega nr 31 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringuga määratakse Paul Kerese tn 21 krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kavandatava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 756 m² ja maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast 15 m. Sissesõit krundile teostatakse Paul Kerese tänavalt. Jalakäijate juurdepääs on tagatud Kreenholmi tn ja Paul Kerese tn poolt. Detailplaneeringuga on ettenähtud teeservituut Kreenholmi tn 14 kinnistu kasuks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kavandatav parkimiskohtade arv on 34 (neist 2 puuetega inimestele). Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu ala pindala on ca 0,4 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas Paul Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
 • otsusega nr 30 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Peale ajaloolise Helsingi tänava ja Läänemüüri asukoha väljaselgitamist arheoloogiliste uuringute abil täpsustada Rüütli tn 5 ajaloolised krundipiirid, vajadusel võib täpsustada ka ülejäänud planeeringuala kruntide piire. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Kõik planeeringualal tehtavad mullatööd on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti väljaantud loa alusel. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala asub Vanalinna linnaosas ja selle pindala on ca 2,1 ha. Planeering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 19. juunist kuni 05. juulini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • otsusega nr 29 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri). Detailplaneering näeb ette Tähe tn 11 krundipiiride muutmist perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Samuti kavandatakse Tähe tn 11 krundile kuni kahe (2) maksimaalselt kahekorruselise ridaelamu püstitamist. Igas elamus on planeeritud kuni kuus (6) 2-korruselist korterit. Igal korteril on eraldi sissepääs parkla poolt ja privaatne terrass. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (18 tk) planeeritakse oma krundil. Tuha tn 2 krundi kuju ja pindala muudetakse samuti perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Tuha tn 2 krundile kavandatakse maksimaalselt 2-korruselise ärihoone püstitamist. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (24 tk) planeeritakse omal krundil. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneering näeb ette 8 olemasoleva puu mahavõtmist. Nende asemele istutakse 12 uut puud. Planeeritava ala haljastusprotsent on 52%. Narva linna üldplaneeringu järgi on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks. Tegemist on vaikse elupiirkonnaga, kesklinnast ja suurtest magistraalidest eemal. Kuna Tähe tänaval paiknevad enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid, on ka Tähe tn 11 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks vastuvõetav.


15.05.2017

Kohanimede määramise eelnõu teade (Põhja-Svariksaar ja Lõuna-Svariksaar)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanimede määramise eelnõu (Põhja-Svariksaar ja Lõuna-Svariksaar). Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada e-posti teel kuni 31.05.2017.


04.05.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.04.2017:

 • otsusega nr 23 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Detailplaneeringuga on määratud Vestervalli tn 29a krundil perspektiivne ehitusõigus hoone ehitamiseks samal asukohal enne 1944. aastat asunud ehitise asemele sellises mahus ja gabariitides, mida võimaldavad olemasolevad krundi piirid. Planeeritava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 432 m² ja kõrgus kuni 10 m ehk 2 korrust koos soklikorrusega. Krundil on ette nähtud 5 parkimiskohta. Täiendavalt on antud auto- ja kõnniteede, parkimiskohtade, haljastuse ja tehnovõrkude ehitamise põhimõtted. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 0,2 ha asub Vanalinna linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
 • otsusega nr 22 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Planeeringuga jagatakse Rakvere tn 22a krunt kaheks osaks. Ühele moodustatavatest kruntidest (pos 1, krundi pind 873 m²) määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitusaluse pindalaga kuni 252 m² ehitamiseks. Juurdesõit krundile on tagatud Rakvere tänavalt läbi perspektiivse teelaienduse. Parkla on lahendatud oma krundil. Pos 2 (krundi pind 873 m²) on lubatud ehitada kuni kaks hoonet: 3-korruseline ärihoone ehitusaluse pindalaga 270 m² ning 1-korruseline abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 20 m². Sisse- ja väljasõit pos 1 on kavandatud Liiva tänava kaudu. Parkimine on ette nähtud oma krundil. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala pindalaga ca 0,2 ha Kalevi linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
 • otsusega nr 21 6. Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis). Planeeringuga moodustatakse reformimata riigimaast uus krunt Pos 2 väikeelamumaa maakasutuse sihtotstarbega ja pingalaga 1450 m². Pos 2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise väikeelamu ehitusaluse pindalaga kuni 86 m² ehitamiseks. Pos 1 ei määrata ehitusõigust, krundipiirid jäävad muutmatuks. Läbi Pos 1 on ette nähtud tehnovõrkude transiit Pos 2 kasuks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 0,3 ha asub Paemurru linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 22. maist kuni 05. juunini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


08.03.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 28.11–12.12.2016 laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik ettepanek, millega oli arvestatud. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval avalikul arutelul 07.03.2017 ettepaneku esitajad ei osalenud. Detailplaneeringus on avalikustamise tulemusena tehtud vajalikud täpsustused, mis ei muuda planeeringu põhilahendust. Seega Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneering on suunatud kehtestamisele. Arutelu protokoll


01.03.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.02.2017 otsusega nr 13 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D).
Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringuga määratakse Paul Kerese tn 21 krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kavandatava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 756 m² ja maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast 15 m. Sissesõit krundile teostatakse P. Kerese tänavalt. Jalakäijate juurdepääs on tagatud Kreenholmi tn ja P. Kerese tn poolt. Detailplaneeringuga on ettenähtud teeservituut Kreenholmi tn 14 kinnistu kasuks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kavandatav parkimiskohtade arv on 34 (neist 2 puuetega inimestele). Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad.
Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu ala pindala on ca 0,4 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. märtsist kuni 10. aprillini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


21.02.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 28.11–12.12.2016 toimunud avalikul väljapanekul laekus planeeringu kohta üks kirjalik ettepanek, korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 07. märtsil 2017 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


17.02.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 28.11.-12.12.2016 laekus detailplaneeringu kolm kirjalikke ettepanekuid (ettepanekud: 01, 02, 03; vastused: 01, 02, 03). 07.02.2017 korraldas kohalik omavalitsus avaliku arutelu, mille käigus ei suutnud osapooled kompromissi saavutada. Seega planeering edastatakse Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks. Arutelu protokoll


01.02.2017

Planeeringute dokumentide Maa-ametile esitamise juhend

 • Digitaalsete materjalide koostamine
 • Digikonteineri koostamine
 • Digikonteineri allkirjastamine
 • Planeeringu edastamine Maakatastripidajale
» loe lähemalt


20.01.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Kuna 28.11–12.12.2016 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kolm kirjalikke ettepanekuid (ettepanekud: 01, 02, 03; vastused: 01, 02, 03), korraldab kohalik omavalitsus Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu 07. veebruaril 2017 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
Teatame 28.12.2016 Ida-Viru maavanema korraldusega Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamisest. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad ning anda suunised üldplaneeringute koostamiseks; koordineerida vastavalt valla ja linna üldplaneeringuid; anda teavet investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta. Ida-Viru maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel.


03.01.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 17.11.2016: