Uudised 2016

29.12.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Narva Linnavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 249 Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust määrata Jõesuu tn 5 krundile ehitusõigus kaksikelamu hoone püstitamiseks. Kavandatava hoone ehitusalune pindala on kuni 288 m² ja korruselisus kuni 2 korrust. Algatatav Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Üldplaneeringuga maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 25% ja minimaalne nõutud haljastusprotsent – 50%. Parkimine peab olema lahendatud omal krundil. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas Jõesuu ja Rakvere tänavate ristmikul ning selle planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
 • Narva Linnavolikogu 17.11.2016 otsusega nr 246 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri). Detailplaneering näeb ette Tähe tn 11 krundipiiride muutmist perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Samuti kavandatakse Tähe tn 11 krundile kuni kahe (2) maksimaalselt kahekorruselise ridaelamu püstitamist. Igas elamus on planeeritud kuni kuus (6) 2-korruselist korterit. Igal korteril on eraldi sissepääs parkla poolt ja privaatne terrass. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (18 tk) planeeritakse oma krundil. Tuha tn 2 krundi kuju ja pindala muudetakse samuti perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Tuha tn 2 krundile kavandatakse maksimaalselt 2-korruselise ärihoone püstitamist. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (24 tk) planeeritakse omal krundil. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneering näeb ette 8 olemasoleva puu mahavõtmist. Nende asemele istutakse 12 uut puud. Planeeritava ala haljastusprotsent on 52%. Narva linna üldplaneeringu järgi on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks. Tegemist on vaikse elupiirkonnaga, kesklinnast ja suurtest magistraalidest eemal. Kuna Tähe tänaval paiknevad enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid, on ka Tähe tn 11 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks vastuvõetav. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. jaanuarist kuni 13. veebruarini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


18.11.2016

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamisest

Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsusega nr 56 “Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamisest 20.10.2016 Narva Linnavolikogu otsusega nr 241 (põhikaart). Detailplaneeringus kavandatu järgi liitmine ei õnnestunud, kuna Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määruse nr 50 „Maareformi seaduse“ § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise kord“ järgi, millega reguleeritakse piirneva vaba maatüki erastamist, peab maade kaasomandisse kuuluva kinnistu liitmiseks olema kõikide omanike nõusolek. Lähtudes sellest, et ülalmainitud kruntidel asub linna haljasala, otsustati taotleda neid munitsipaalomandisse Narva Linnavolikogu otsusega 24.01.2013 nr 3 kehtestatud linna üldplaneeringu alusel, mille seletuskirja punkti 3.1. kohaselt üldplaneeringu ellurakendamisel võib olemasolevaid krunte ja kinnistuid kasutada edasi nende senise sihtotstarbe järgi. Maa-amet Keskkonnaministeeriumi volitatud esindajana tagastas taotlemise toimikud, märkusega, et kui detailplaneeringu elluviimiseks huvi puudub ning kohalik omavalitsus soovib taotleda nimetatud maaüksuseid munitsipaalomandisse üldplaneeringu alusel, on vaja detailplaneering munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste (pos 19, 22, 25, 30, 32, 35, 38, 39) osas tunnistada kehtetuks. Ülaltoodust lähtudes tuleb Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru kvartali maa-ala detailplaneering maaüksuste pos 19, 22, 25, 30, 32, 35, 38, 39 osas tunnistada kehtetuks.


16.11.2016

Hanketeade

"Kraavi 1 maa-ala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine
ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine"

Narva Linnavolikogu 20.10.2016 otsus nr 242


10.11.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.10.2016 otsusega:

 • nr 242 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Detailplaneeringuga jagatakse Rakvere tn 22a krunt kaheks (2) osaks ning igale osale määratakse ehitusõigus. Ühele moodustatavatest kruntidest (pos 1, krundi pind 873 m²) määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitusaluse pindalaga kuni 252 m² ehitamiseks. Juurdesõit krundile on tagatud Rakvere tänavalt läbi perspektiivse teelaienduse, mis on ette nähtud pikendada kuni Rakvere tn – A. Puškini tn ristmikuni (lahendatakse eraldi tee-ehitus projektiga). 7 kohaga parkla on lahendatud oma krundil. Planeeringu koostamise käigus otsustati määrata ehitusõigus ka teisele krundile (Pos 2, krundi pind 873 m²). Pos-l 2 on lubatud ehitada kuni kaks (2) hoonet: maksimaalselt 3-korruseline ärihoone ehitusaluse pindalaga 270 m² ning 1-korruseline abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 20 m². Sisse- ja väljasõit pos-le 1 on kavandatud Liiva tänava kaudu. Parkimine on ette nähtud oma krundil. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Rakvere tn 22a detailplaneeringu ala pindala on ca 0,2 ha. Maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas Aleksander Puškini ja Rakvere tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. novembrist kuni 12. detsembrini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 238 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D). Detailplaneeringuga on määratud Vestervalli tn 29a krundil perspektiivne ehitusõigus hoone ehitamiseks samal asukohal enne 1944. aastat asunud ehitise asemele sellises mahus ja gabariitides, mida võimaldavad olemasolevad krundi piirid. Planeeritava ärihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on kuni 432 m² ja kõrgus kuni 10 m ehk 2 korrust koos soklikorrusega. Krundil on ette nähtud 5 parkimiskohta. Planeeritava hoone ja parklaala ohutuks kasutamiseks tuleb likvideerida 10 väheväärtuslikku puud. Krundi haljastuse protsendiks on kavandatud 35%. Täiendava haljastuse rajamine planeeringujärgselt moodustatavatel kruntidel tuleb lahendada eraldi ehitusprojektiga. Täiendavalt on antud Vestervalli tn 29a krundile auto- ja kõnniteede, parkimiskohtade, haljastuse ja tehnovõrkude ehitamise põhimõtted, mille täpne lahendus antakse ehitusprojektis. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,2 ha. Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Krundile on lubatud ühe kahekorruselise hoone kõrgusega kuni 8 m püstitamine. Vastuvõetav Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. novembrist kuni 12. detsembrini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


03.11.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.10.2016 otsusega:

 • nr 240 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Vallikraavi Kinnisvara AS. Detailplaneeringuga kavandatakse Raudsilla tn 1 krundile ehitada kuni viis (5) korterelamut ning kuni viis (5) abihoonet. Hoonete kavandatav ehitusalune pind on kuni 3 000 m² ja hoonete suletud brutopind kuni 18 000 m². Taotletav korterelamute korruselisus on kuni 6 korrust. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrama tehnovõrkude asukohad. Raudsilla tn 1 krundil asub aastal 2006 suletud Juhkentali kooli hoone. Krundi omaniku ettepaneku järgi ja suure avaliku huvi pärast ning ka parima arhitektuurilahenduse leidmiseks on mõttekas läbi viia arhitektuurikonkurss. Planeeringuala asukoha ja kuju pärast on mõttekas detailplaneeringu koostamise raames teostada ehitusgeoloogiline uuring. Planeeringuala satub osaliselt kalda ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi, mis on kinnitatud Narva linna üldplaneeringuga. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste ala. Algatatav detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas.
 • nr 239 Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on Vanalinnas Kraavi tn 1 krundil olemasoleva koolihoone osaline lammutamine. Kraavi tn 1 krunt kavandatakse jagada kaheks (2) eraldi seisvaks krundiks ning määrata ehitusõigus eesti õppekeelega riigigümnaasiumi ja eesti õppekeelega põhikoolihoone koos võimlaga ehitamiseks. Eesti õppekeelega põhikooli jaoks on planeeritud kuni 216 õppekohta ja eesti õppekeelega riigigümnaasiumis kuni 252 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 16 m. Ehitusalune pind kõikidel hoonetel on kokku kuni 2227 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist. On võimalik, et detailplaneeringu koostamise käigus parima lahenduse väljatöötamiseks tekib vajadus kaasata planeeringu alasse Kraavi tn 2 ja Karja tn 3 krundid. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, on detailplaneeringu koostamise aluseks arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist. Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi tuleb parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viia avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste ala (Üh). Algatatav detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.


21.10.2016

Hanketeade

"Narva linna jõulukuuse soetamiseks, langetamiseks, transportimiseks,
Peetri platsile paigaldamiseks ning demonteerimiseks"


12.10.2016

Koha-aadresside korrastamine (Fama tänav ja Fama põik)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 2, ruumiandmete seaduse § 54 loike 1 ja Narva Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 8 "Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" § 1 alusel ning vajadusest korrastada maaüksuste lahiaadressid tagamaks nende unikaalsuse, toimub Narva linna koha-aadresside (A.Puškini tn 23a, A.Puškini tn 23b, A.Puškini tn 23c, A.Puškini tn 23d, A.Puškini tn 23f, A.Puškini tn 25a, A.Puškini tn 25b, Tallinna mnt 19 ja Tallinna mnt 19c) korrastamine. Uute aadresside plaaniga saab tutvuda ameti kodulehel (Linna tänavad / Aadressiandmete korrastamine). Lisainfo e-posti teel või telefonil 3599053.


23.09.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 15.09.2016 otsusega nr 229 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (põhijoonis, seletuskiri, 3D, geoloogia, KSH, lisad: DP ja KSH algatamisotsus, KSH programm, KSH programmi heakskiitmise otsus, eskiisjoonis, ehitusgeoloogia, insolatsioon). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kinnistu A. Puškini tn 23a (ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnus 51101:004:0126) idapoolsema osa hoonestamine 5 (korruse brutopinnaga max. 2380 m²) kuni 20 korruselise (alates kuuendast korrusest korruse max. brutopinnaga 790 m²) ärihoonega. Kuni 10% planeeritavast hoonemahust võib olla kasutatud elamumaana. Hoone maa-alusele korrusele on planeeritud parkimiskorrus 63 autole. Kinnistu läänepoolsele alale on kavandatud maapealne parkimisala 50 autole ning idapoolsele alale 14 autole koos kahele bussile mõeldud parkimiskohaga. Kinnistule on kavandatud 4 sissesõitu (Fama tn L2 ja Fama tn L3), 4 väljasõitu (Fama tn L2 ja Fama põik L2). Samuti kaasneb planeeritud hoonestusmahuga tehnovõrkude ja rajatiste uuendamine ning ümberplaneerimine. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorraldus, maa-ala heakorrastus ja haljastus. Narva linna kehtiva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa. Planeeritava ala läheduses asuvad kaubanduskeskus ning korterelamud. Käesoleva detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas üldkasutatavate hoonete maast 90% äri- ja 10% elamumaaks. Detailplaneering täpsustab kehtivat üldplaneeringut ka kavandatava hoone kõrguse osas. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas ja selle pindala on ca 0,8 ha. Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


25.07.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 13.07.2016 korraldusega:

 • nr 787-k Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D). Kehtestatud Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringuga jagatakse olemasolev Kadastiku tn 33 kinnistu (51106:001:0225) viieks krundiks, mille sihtotstarbed on 75% tootmismaa ja 25% ärimaa. Kruntidel pos 1 – pos 3 on lubatud ehitada 5 kuni kolmekorruselist hoonet, hoonete ja rajatiste maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Kruntidel pos 4 ja pos 5 on lubatud ehitada 3 kuni kolmekorruselist hoonet, hoonete ja rajatiste maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Krundi pos 6 sihtotstarve on 90% veekogude maa ja 10% transpordimaa. Hooneid pole sinna lubatud ehitada. Lubatud piirdeaia maksimaalne kõrgus on 2 m maapinnast. Piirdeid võib rajada ainult krundipiirile või sellest sissepoole. Vajadusel on lubatud kuni 3 m müratõkkeseina püstitamine. Hoonestusala on määratud maksimaalne ning olemasoleva kõrghaljastuse likvideerimine ja säilitamine sõltub otseselt hoone asukoha valikust. Minimaalselt on aga igale planeeritavale krundile (v.a. pos 6) ette nähtud 1% haljastust. Parkimine on lahendatud krundisiseselt eelprojekti mahus. Ligipääsud kruntidele on kavandatud ala ümbritsevatelt teedelt. Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad. Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering näeb planeeritavale alale ette ettevõtlusehitise reservmaa (tootmis- ja ärimaa). Kehtestatava Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringuga järgitakse üldplaneeringut ning säilitatakse ka suures osas olemasolevad sihtotstarbed, kuid täpsustakse nende osakaalu. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu menetluse käigus on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kuna algatatav Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis eraldi KSH koostamine pole nõutav. Samuti on planeeritaval maa-alal kehtiv Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneering (kehtestatud Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118). Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneering kaotab oma kehtivuse Kadastiku tn 33 krundi lahenduse osas pärast Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses ning selle planeeringuala pindala on ca 6,5 ha.
 • nr 786-k Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D). Kehtestatud detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasolevate kinnistute Kreenholmi tn 14c (51101:005:0049), Kreenholmi tn 14d (51101:005:0050), Kreenholmi tn 20 (51101:005:0043), P. Kerese tn 23c (51101:005:0064), P. Kerese tn 23e (51101:005:0062), P. Kerese tn 23f (51101:005:0063) liitmist üheks kinnistuks (aadressi ettepanek Kreenholmi tn 20). Moodustatud kinnistu on ette nähtud hoonestada lisaks olemasolevatele ehitistele ühe kuni kahekordse äri- ja tootmishoonega (ehitusalune pind 535 m²) ning ühekordse tootmishoonega (ehitusalune pind 375 m²). Kinnistu lõunaosasse (kahe uushoonestuse vahele) on ette nähtud parkimisala 8 autole. Säilivad olemasolevad juurdepääsud P. Kerese tänav J1 tänavalt läbi kinnistute Kreenholmi 18a, Kreenholmi 18 (määratakse teeservituut laiusega 5 m). Detailplaneeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus ja haljastus (minimaalset 10%) ning määratakse tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Kehtestatav detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,5 ha.


22.06.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 09.06.2016 Narva Linnavolikogu otsusega nr 188 Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust moodustada planeeringualal viis (5) väikeelamumaa ja üks (1) ärimaa sihtotstarbega krunte. Samuti määratakse planeeringualale ehitusõigus kuni kolme (3) pereelamute krundil ning kuni kahe (2) ärihoonete ehitamiseks. Taotletav krundi ehitusalune pind on kuni 2500 m² äri ja kuni 370 m² väikeelamumaa puhul. Maksimaalne kavandatav korruselisus on 2/-1 korrust. Algatatav Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamu reservmaa, väikeelamumaa ja ärimaa. Algatatav Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 1,9 ha.


10.06.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsusega:

 • nr 180 Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alad detailplaneeringu vastuvõtmisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D) ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasolevate kinnistute Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, P. Kerese tn 23c, P. Kerese tn 23e, P. Kerese tn 23f liitmist üheks kinnistuks (aadressi ettepanek Kreenholmi tn 20). Moodustatud kinnistu on ette nähtud hoonestada lisaks olemasolevatele ehitistele kahekordse äri- ja tootmishoonega (ehitusalune pind 535 m²) ning ühekordse tootmishoonega (ehitusalune pind 375 m²). Kinnistu lõunaosasse (kahe uushoonestuse vahele) on ette nähtud parkimisala 8 autole. Detailplaneeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus ja haljastus (minimaalset 10%) ning määratakse tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Vastuvõetav detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,5 ha. Planeeringuga saab tutvuda alates 13. juunist kuni 29. juunini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 179 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D) ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringuga jagatakse olemasolev Kadastiku tn 33 kinnistu viieks krundiks, mille sihtotstarbed on 75% tootmismaa ja 25% ärimaa. Kruntidel pos 1 – pos 3 on lubatud ehitada 5 kuni kolmekorruselist hoonet, maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Kruntidel pos 4 ja pos 5 on lubatud ehitada 3 kuni kolmekorruselist hoonet, maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Krundi pos 6 sihtotstarve on 90% veekogude maa ja 10 % transpordimaa. Hooneid pole sinna lubatud ehitada. Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad. Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering näeb planeeritavale alale ette ettevõtlusehitise reservmaa (tootmis- ja ärimaa). Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringuga järgitakse üldplaneeringut sihtotstarvete osas, kuid täpsustakse nende osakaalu. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses ning selle planeeringuala pindala on ca 6,5 ha. Planeeringuga saab tutvuda alates 13. juunist kuni 29. juunini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


14.06.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu avalikule arutelule 05. juulil kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Kaalutletakse võimalust muuta kruntide Tähe tn 11, Tuha tn 2 ja Tuha tn L1 piire. Tähe tn 11 krundile kavandatakse määrata 100% elamumaa sihtotstarvet kuni kolme (3) kolmekorruselise hoone püstitamiseks. Tuha tn 2 krundil plaanitakse ehitada kahekorruseline ärihoone krundisisese parkimisalaga. Planeeringu koostamisel kaalutletakse võimalust muuta varem planeeritud Tuha tn L1 sõidutee asukoha ja kuju. Planeering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas ärimaast osaliselt elamumaaks. Planeeritava ala pindala: ca 1 ha.
Materjalid: pdf


06.04.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub:

 • Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 28. aprillil kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Lisaks on ette nähtud uue linnaväljaku asukoht Viru ja Rüütli tänava vahele. Planeeritava ala pindala on ca 2,1 ha.
  Failid: seletuskiri, arheoloogia, muinsuskaitse, arutelu protokoll,
  põhijoonis, situatsiooniskeem, seosed, olemasolev olukord, 3D vaated
 • Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 28. aprillil kell 15:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vanalinnas uuele linna keskraamatukogu hoonele ehitusõiguse määramine, Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena, Raekoja pargi loomine ning selle sees olevate ajalooliste vundamentide välja kaevandamine ja eksponeerimine, Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine ning Peetri maja taastamine ja selle ümbruse heakorrastamine. Planeeritava ala pindala on ca 2,2 ha.
  Failid: seletuskiri, arheoloogia, muinsuskaitse, arutelu protokoll,
  põhijoonis, situatsiooniskeem, seosed, olemasolev olukord, 3D vaated


11.03.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.02.2016 otsusega:

 • nr 44 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest (põhijoonis, seletuskiri, 3D, KSH, KSH vene keeles, KSH arutelu protokoll) ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamisest 25.02.2016 Narva Linnavolikogu otsusega nr 44. Vastuvõtmisele esitatud detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kinnistu A. Puškini tn 23a (ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnus 51101:004:0126) idapoolsema osa hoonestamine 5 (korruse brutopinnaga max. 2380 m²) kuni 20 korruselise (alates kuuendast korrusest korruse max. brutopinnaga 790 m²) ärihoonega. Kuni 10% planeeritavast hoonemahust võib kasutatud elamumaana. Hoone maa-alusele korrusele on planeeritud parkimiskorrus 63 autole. Kinnistu läänepoolsele alale on kavandatud maapealne parkimisala 50 autole ning idapoolsele alale 14 autole koos kahele bussile mõeldud parkimiskohaga. Kinnistule on kavandatud 4 sissesõitu (Fama tn L2 ja Fama tn L3), 4 väljasõitu (Fama tn L2 ja Fama põik L2). Samuti kaasneb planeeritud hoonestusmahuga tehnovõrkude ja rajatiste uuendamine ning ümberplaneerimine. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa. Planeeritava ala läheduses asuvad kaubanduskeskus ning korterelamud. Käesoleva detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas üldkasutatavate hoonete maast 90% äri- ja 10% elamumaaks. Käesolev detailplaneering täpsustab kehtivat üldplaneeringut ka kavandatava hoone kõrguse osas. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas ja selle pindala on ca 0,8 ha. Detailplaneeringu arendaja on OÜ FAMA Invest, Viljandi mnt 13, 50412 Tartu, kontaktisik: Tarmo Kleimann, tarmo@astri.ee, tel 5011363. Detailplaneeringu kehtestaja on Narva Linnavolikogu, Peetri plats 1, 20308 Narva, narvavk@narva.ee, tel 3599032. Detailplaneeringuga ja KSH aruande eelnõuga saab tutvuda alates 28. märtsist kuni 29. aprillini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 3. mail 2016 kell 15:00 Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 43 Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamisest (eskiis). Algatatava detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust liita Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, P. Kerese tn 23c, P. Kerese tn 23e ja P. Kerese tn 23f krundid kokku ning määrata moodustatud krundile 50% tootmis- ja 50% ärimaa maakasutuse sihtotstarbed. Krundil on üks olemasolev ehitisregistrisse kantud hoone ja üks ehitisregistrisse kandmata hoone. Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata ehitusõigus veel kahe maksimaalselt kahekorruselise hoone ehitamiseks. Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Algatatav detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
  Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,5 ha.


11.02.2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 13 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest (põhijoonis). Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Projekt363 OÜ juhatuse liige. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust jagada olemasolev Kadastiku tn 33 krunt viieks (5) osaks. Igale moodustatud krundile kavandatakse määrata tootmis- ja ärimaa sihtotstarbed (ca 75% ja 25%) ning ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Taotletav ehitusalune pind on 3500 – 8000 m² ja kõrgus kuni 18 m. Algatatav Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses ning selle planeeringuala pindala on ca 6,5 ha.


13.01.2016

Konkurss peaarhitekti ametikohale

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi
PEAARHITEKTI ametikohale.

Ametikoha põhieesmärk on linnaruumi üldise arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamine; linna arhitektuuri-, projekteerimis- ja planeerimisalase töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine; arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhtimine. » loe lähemalt
vt ka Tööpakkumised