Uudised 2013

19.12.2013

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle EHITUSSPETSIALISTI » loe lähemalt

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle TEEDESPETSIALISTI » loe lähemalt


18.11.2013

Hanketeade

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Hankija kontaktisik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent-juhiabi
tel 3599171

Hankedokumendid pdf
Pakkumuste avamise protokoll pdf (lisatud: 22.11.2013)
Pakkumuste tagasilükkamise protokoll pdf (lisatud: 25.11.2013)


14.11.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 19.09–03.10.2013 laekus detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide (Ameti vastus). 01.11.2013 korraldas kohalik omavalitsus avaliku arutelu, mille käigus ei suutnud osapooled kompromissi saavutada. Seega muutmata planeering edastatakse Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks.
Failid: põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, seletuskiri, protokoll


12.11.2013

Loodusõhtu

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada, et 28. novembril 2013 kell 17:30-19:00 toimub Narvas lindude teemaline loodusõhtu » loe lähemalt


07.11.2013

Hanketeade

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Hankija kontaktisik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent-juhiabi
tel 3599171

Hankedokumendid pdf
Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine pdf
Pakkumuste avamise protokoll pdf (lisatud: 14.11.2013)
Pakkujate kvalifitseerimine pdf (lisatud: 19.11.2013)


Hanketeade

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Hankija kontaktisik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent-juhiabi
tel 3599171

Hankedokumendid pdf
Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine pdf
Pakkumuste avamise protokoll pdf (lisatud: 14.11.2013)
Pakkujate kvalifitseerimine pdf (lisatud: 19.11.2013)


04.11.2013

Kohanime määramise teade (Sutthoffi park)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanime Sutthoffi park määramisest. Korralduse eelnõu avalikustati Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Esitatud teatise kohta ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


22.10.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 19.09–03.10.2013 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide (Ameti vastus), korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 detailplaneeringu avaliku arutelu 01.11.2013 kell 10:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
Failid: põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, seletuskiri


09.10.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.09.2013 otsusega nr 89 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Lisaks tuleb ette näha uue linnaväljaku asukoht Viru ja Rüütli tänava vahele, mis toimiks kogunemiskohana ning vanalinna edasi suunajana. Kavandatakse maa-alune parkimisvõimalus.
Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas on detailplaneeringu koostamise aluseks arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist. Algatatav detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


04.10.2013

Kohanime määramise eelnõu teade (Sutthoffi park)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõu. Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 19.10.2013. Lisainfo nimekomisjoni e-posti teel või telefonil 3599053.


13.09.2013

Rajatisele nime määramise teade (Kalev Fama)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab rajatisele nime määramisest. Korralduse eelnõu avalikustati 14.08.2013. a. Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna poolt esitatud teatise kohta tuli ettepanek mitte määrata kohanime, millel rakendub kohanimeseadus, sest Narvas asuv Kalevi staadion ei ole kohanime kohustusega, kuna see on adresseeritud liikluspinna järgi (Hariduse tn 22), vaid määrata objekti, rajatise või asutuse nimi.


09.09.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.08.2013 otsusega:

 • nr 82 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Albion Motors. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust P. Kerese tn 40g krundil kuni kahe (2) uute kahekorruseliste ärihoonete ehitusaluse pindalaga kuni 2900 m² püstitamiseks. Olemasolev hoone säilib. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
 • nr 81 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Narva Gate (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan). Eesmärgiks on Joala tn 20 krundi jagamine kaheks osaks ning välja kujunenud kruntidele sihtotstarvete määramine. Detailplaneering sealhulgas lahendab liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kuna planeeritaval maa-alal asuvad kultuurimälestuse objektid, on detailplaneeringu koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja korruselamumaa. Algatatav Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 19. septembrist kuni 3. oktoobrini 2013 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 78 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Press Rolls (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Detailplaneeringu eesmärgiks on Vabaduse tn 4 krundil ühe kuni 4-korruselise korterelamu ehitamine (ehitusalune pindala kuni 1700 m² ja kõrgus kuni 12 m). Korterelamu markeerib oma asukohaga ravelliinide paiknemist. Planeeringuga ei likvideerita alal kasvavat haljastust. Juurdepääs krundile on tagatud Vabaduse tänavalt. Parkimine on lahendatud omal krundil ning kokku on ette nähtud 38 parkimiskohta. Planeeringuga on sealhulgas lahendatud maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, on detailplaneeringule koostatud arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused.

Täiendavat informatsiooni saab Narva Linnavalitsusese Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kabinet 301) või ameti koduleheküljel.


30.08.2013

Hanketeade

"Kudruküla teemaplaneeringu planeeringu dokumendi ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise tellimine"

Hankija tunnistab hankemenetluse kehtetuks kuna hanke korraldamine oli ennetlik, sest hanke käigus ostus, et vajalik on teostada Kudruküla piirkonna põhjaveevaru uuringud ja viia eelnevalt läbi põhjalikum analüüs.

Lihthange
Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Dokumentatsioon zip (2.92 MB)


14.08.2013

Kohanime määramise eelnõu teade (KALEV FAMA)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõu. Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 29.08.2013. Lisainfo nimekomisjoni e-posti teel või telefonil 3599053.


09.07.2013

Supelrand Joaorg suletud alates 15. juulist 2013 kuni september 2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teavitab, et seoses projekti “Joaoru puhkeala arendamine" elluviimisega ja ehitustööde algusega on Narva avalik supelrand Joaorg suletud 15. juulist 2013.a - september 2014. Samas ei osutata alates 15. juulist Narva Joaorus rannavalve- ja vetelpäästeteenust.


03.07.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsusega:

 • nr 58 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest. Planeering algatati Narva Linnavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 8. 18.10.2012 otsusega nr 127 võeti detailplaneeringu vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalikul väljapanekul 16.-30.11.2012 laekus planeeringu kohta üks kirjalik vastuväide. 03.01.2013 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus saavutati kompromiss kõikide poolte vahel ning otsustati korrigeerida planeeringulahendust vastavalt protokolli otsusele.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi oli antud maa-ala sihtotstarbeks 70% tootmishoonete maa ja 30% äri- ja ühiskonlike hoonete maa ning vastuvõetud Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering ei toodud kaasa üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist. Narva Linnavolikogu kehtestas 24.01.2013 otsusega nr 3 uue Narva linna üldplaneeringu, mille järgi Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu ala sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa. Ka detailplaneeringust huvitatud isik palus määrata Paul Kerese tn 25 kinnistule ärimaa sihtotstarvet. Lähtudes eeltoodust parandati detailplaneeringu lahenduse maakastutuse sihtotstarbe ning suunati uuesti vastuvõtmisele ja avalikule väljapanekule.
  Vastuvõtud detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus ärihoone koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil Paul Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil Paul Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskohta. Detailplaneeringuala asub Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,6 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 100% tootmishoonete maa. Käesoleva Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linnaüldplaneeringut maakasutuse osas tootmismaast ärimaaks. Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks saab pidada ärifunktsiooni eelistamist, sest planeeritav ala jääb Narva linna keskosa võimaliku äripiirkonna keskmesse.
  Vastavalt KeHJS §33 lõikele 6 paluti esitada Keskkonnaameti arvamus Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu KSH algatamise vajalikkuse kohta. 02.05.2013 kirjaga nr V 6-8/13/11218-2 Keskkonnaameti Viru regioon teatas, et ei pea KSH vajalikuks Narva linna Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringule. Arvestades ülaltoodud pole otstarbekas algatada KSH.
  P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 17. juulist kuni 14. augustini 2013 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 57 Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Vastavalt OÜ Euroekspert Grupp poolt esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust olemasoleva hoone lammutamiseks ning majutusasutuse ja toitluspunkti (kohviku) püstitamiseks korruselisusega kuni kolm (3) korrust. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Samuti on krundile lubatud kuni kahe (2) hoone püstitamine kuni 3 korrustega ja kõrgusega kuni 12 m. Krunti läbib ajalooline tee, mis tuleb kindlasti markeerida. Algatatav Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist, kuna praegusel hetkel ei ole selge Rüütli tn 8 krundile juurdepääsu küsimus. Detailplaneeringu koostamise aluseks on arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
 • nr 52 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Vastavalt Gradiens OÜ poolt esitatud algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust Vestervalli tn 29a krundil uue kahekorruselise ärihoone koos soklikorrusega püstitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Krundile on lubatud ühe kahekorruselise hoone kõrgusega kuni 8 m püstitamine. Algatatav Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu koostamise aluseks on arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
 • nr 51 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ SKS Estonia Textile ning planeering algatati Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsusega nr 85. 21.02.2013 otsusega nr 18 võeti planeering vastu, jäeti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata ning suunati avalikule väljapanekule. Avalikul väljapanekul 15.03. – 12.04.2013 ei esitatud ühtegi kirjalikku ettepanekut planeeringulahenduse kohta. Ida-Viru Maavanem andis järelevalve käigus detailplaneeringu lahendusele heakskiidu ja tegi ettepaneku Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering kehtestada.
  Kehtestatud Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering on koostatud vastavuses planeerimisseaduse ja lähteülesande nõuetega. Planeeringu lahendus näeb ette planeeringualal osaliselt olemasolevate hoonete lammutamist, Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kruntide liitmist, 100% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramist kinnistu keskosale ühtse tootmishoonete kompleksi koos selle ümber uue sõidutee rajamiseks. Moodustatavale krundile on lubatud kuni nelja (4) ühekorruselise hoone ehitamine üldpindalaga kuni 8900 m² ja kõrgusega kuni 13 m. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 36 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutust ei kavandata. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
  Planeeringu maa-ala pindalaga ca 1,6 ha asub Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on Kulgu tn 15 krunt 100% ärimaa, Kulgu tn 15a krunt 100% tootmismaa ning Kulgu tn 15b krunt 100% ärimaa. Kehtestatud Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas kuna Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kinnistud liidetakse kokku ning moodustatakse üks tootmismaa sihtotstarbega krunt.


03.06.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 44 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Planeeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Press Rolls. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vabaduse tn 4 krundil ühe kuni 4-korruselise korterelamu ehitamine (ehitusalune pindala kuni 1700 m² ja kõrgus kuni 12 m). Korterelamu markeerib oma asukohaga ravelliinide paiknemist. Planeeringuga ei likvideerita alal kasvavat haljastust. Juurdepääs krundile on tagatud Vabaduse tänavalt. Parkimine on lahendatud omal krundil ning kokku on ette nähtud 38 parkimiskohta. Planeeringuga on sealhulgas lahendatud maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, on detailplaneeringule koostatud arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused.
Planeeringuga saab tutvuda alates 7. juunist kuni 21. juunini 2013 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


14.05.2013

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja kahe sõiduauto kasutusrendi (60 kuuks) riigihanke ning teeb kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus. Hanke eesmärgiks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti kasutuses oleva mootorsõiduki Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6 (väljalaskeaasta 2008, odomeetri näit 51 000 km, mootorsõiduki seis on hea, soovi korral pakkuja saab tutvuda sõidukiga võttes ühendust hankijaga vähemalt 1 tööpäev ette) mõistlike kulutustega vahetus uute sõidukite vastu vastavalt toodud tehnilisele kirjeldusele. Vahetuse tulemusena tagatakse ametile kasutuskulude ratsionaalsust ja otstarve vajaliku kvaliteedi » loe lähemalt
Pakkumuste avamise protokoll pdf (lisatud: 21.05.2013)
Pakkumuste vastavaks tunnistamine pdf (lisatud: 03.06.2013)


10.05.2013

Kaitsealade päevale pühendatud matkad


NB! Buss väljub Peetri platsilt 23.05.2013 kell 10:00

Keskkonnaamet kutsub kõiki huvilisi looduskaitsekuule ning rahvusvahelisele kaitsealade päevale pühendatud matkadele laupäeval, 25. mail. Buss väljub kell 10 Narvast Geneva keskuse parklast. Tagasi linnadesse jõutakse orienteeruvalt 15.00. Matkad on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine kontaktisikute kaudu. Selga mugavad ja ilmastikuoludele vastavad riided ning jalanõud. Matkadel peame koos piknikku, selleks palume kõigil osalejatel kaasa võtta oma leivakott ja jook.

Järgnevalt on toodud looduskaitsekuu üritused maakondade kaupa, kaitsealade päevale pühendatud matkad „Pärand täis elu“ on toodud loetelus esimesena. Üritused on osalejatele tasuta. Oodatud on kõik huvilised! Üritusi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Narvalased külastavad Aluoja joastikku ja Mägara allikat ning Oru pargi maastikukaitseala. Tutvutakse Eesti ühe kaunima pargi ja selle ajalooga ning peetakse koos pikniku. Venekeelset ekskursiooni juhendavad Anne-Ly Feršel keskkonnaametist ja Marina Janssen Rakendusökoloogia keskusest.

Lisainfo Keskkonnaameti kodulehel

Registreerimine: Galina Pustoshnaya (Narva Linnavalitsus), tel 35 99253


09.05.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 18.04.2013 otsusega:

 • nr 35 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitasid Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ning planeering algatati Narva Linnavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 10. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kruntide liitmise ning uue äri- ja kaubandushoone koos parkimisalaga ehitamise. Kavandatav hoone koosneb kuni 9-korruselist ärihoonest (1. kuni 2.-korrustel on lubadus kaubandustegevus) ja kuni 2-korruselist kaubandushoonest. Planeeringulahendus ei muuda olemasolevate tänavate asukohti ja piire. Juurdepääs krundile on tagatud Võidu prospekti ja Tallinna mnt (lubatud vaid juurdesõit) kaudu. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 109 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutusena on kavandatud 48 puud. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 1,5 ha.
  Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse (Võidu tn 2) vahetuses läheduses. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
 • nr 34 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 ”Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamisest (põhijoonis). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse andmine linna liinibusside lõpp-peatuse rajamise tarbeks ning sinnajuurde liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine ja rajamine. Planeeritavaks alaks pindala oli ca 3,7 ha. Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisotsuse kehtestuks tunnistamine on tingitud sellest, et planeeringulahendus on vananenud ning ei vasta enam Rahu tänava rekonstrueerimise põhimõttele vastavalt Rahu tänava detailplaneeringu (kehtestatud Narva Linnavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 99) lahendusele.
 • nr 32 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on Vanalinnas uuele linna keskraamatukogu hoonele ehitusõiguse määramine, Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena, Raekoja pargi loomine ning selle sees olevate ajalooliste vundamentide välja kaevandamine ja eksponeerimine, Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine ning Peetri maja taastamine ja selle ümbruse heakorrastamine. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas on detailplaneeringu koostamise aluseks arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
  Algatatav detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.

Täiendavat informatsiooni saab Narva Linnavalitsusese Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kabinet 301) või ameti koduleheküljel.


03.05.2013

Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 8. mail kell 15:00-17:00 toimub Narva Kolledžis keskkonnahariduse koostöökoja kohtumine. Ürituse korraldaja on Keskkonnaameti Viru regioon. » loe lähemalt


15.04.2013

Hankekutse

"Pähklimäe tänava välisvalgustuse projekteerimistööd"
Veebilehehange
Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820)
Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 23.04.2013 kell 10:00
Pakkumuse esitamise koht: Peetri plats 5 - 304 (3. korrus), 20308 Narva
Hankija kontaktisik: Toomas Mägi
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti Linnakeskkonna osakonna ehituse vanemspetsialist, tel. 3599166 e-post: toomas.magi[ät]narvaplan.ee
Hankedokumendid zip (3.43 MB)
Pakkumuste avamise protokoll pdf (lisatud: 24.04.2013)


28.03.2013

Hankekutse

"Kalda tänava viadukti all asuvate kõnniteede rekonstrueerimise projekteerimistööd"
Veebilehehange
Hankedokumendid zip (0.91 MB)
Pakkumuste läbivaatamise protokoll pdf (lisatud: 10.04.2013)

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva linnas asuva Kalda tänava viadukti all asuvate kõnniteede rekonstrueerimise projekteerimistööde teostamiseks koos ehitustööde maksumuse kalkulatsiooni koostamisega.


28.03.2013

Hankekutse

"Fama põik tänava projekteerimistööd"
Veebilehehange
Hankedokumendid zip (1.16 MB)
Pakkumuste läbivaatamise protokoll pdf (lisatud: 10.04.2013)

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva linnas asuva Fama põik tänava projekteerimistööde teostamiseks koos ehitustööde maksumuse kalkulatsiooni koostamisega.


19.03.2013

Hankekutse

"Narva Muusikakooli projekteerimistööd"
Lihthange
Viitenumber 141683
Hankedokumendid pdf
Hanke pakkumuste avamise protokoll pdf
Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine pdf

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva Muusikakooli hoone juurdeehituse ja osalise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks koos ehitustööde maksumuse kalkulatsiooni koostamisega » Hankeinfo


12.03.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsusega:

 • nr 18 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest (seletuskiri, põhijoonis). Algatamise ettepaneku esitas OÜ SKS Estonia Textile. Detailplaneeringu lahendus näeb ette planeeringualal osaliselt olemasolevate hoonete lammutamist, Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kruntide liitmist, 100% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramist kinnistu keskosale ühtse tootmishoonete kompleksi koos selle ümber uue sõidutee rajamiseks. Moodustatavale krundile on lubatud kuni nelja (4) ühekorruselise hoone ehitamine üldpindalaga kuni 8900 m² ja kõrgusega kuni 13 m. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 36 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutust ei kavandata. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas.
  Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on Kulgu tn 15 krunt 100% ärimaa, Kulgu tn 15a krunt 100% tootmismaa ning Kulgu tn 15b krunt 100% ärimaa. Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
  Arvestades läbi viidud kaalutlusi ning ka seda, et KSH on läbi viidud Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringuga, milles on käsitletud võimalikud keskkonnamõjud, seatud keskkonnatingimused ja leevendavad meetmed, ei pea Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet vajalikuks antud detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 15. märtsist kuni 12. aprillini 2013 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 17 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest (eskiis). Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud OÜ Narva Gate. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust jagada Joala tn 20 krunt kaheks osaks ning määrata välja kujunenud kruntidele sihtotstarbed. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,6 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kuna planeeritaval maa-alal asuvad kultuurimälestuse objektid, on detailplaneeringu koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja korruselamumaa. Algatatav Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


06.02.2013

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse ehitusjärelevalve spetsialisti » loe lähemalt


31.01.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega:

 • nr 4 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitasid Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ning planeering algatati Narva Linnavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 10. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kruntide liitmise ning uue äri- ja kaubandushoone koos parkimisalaga ehitamise. Kavandatav hoone koosneb kuni 9-korruselist ärihoonest (1. kuni 2.-korrustel on lubadus kaubandustegevus) ja kuni 2-korruselist kaubandushoonest. Planeeringulahendus ei muuda olemasolevate tänavate asukohti ja piire. Juurdepääs krundile on tagatud Võidu prospekti ja Tallinna mnt (lubatud vaid juurdesõit) kaudu. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 109 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutusena on kavandatud 48 puud. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala pindala on ca 1,5 ha. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse (Võidu tn 2) vahetuses läheduses. Uue Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata uue Narva linna üldplaneeringu muutmist.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 18. veebruarist kuni 4. märtsini 2013 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 3 Narva linna üldplaneeringu kehtestamisest. Narva linna üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Narva Linnavolikogu 15.05.2008 otsusega nr 150 ning vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule 13.10.2011 otsusega nr 128. Narva linna üldplaneering koostatakse Narva linna üldplaneeringu 2000-2012 uuendamiseks, kuna olemasolev üldplaneering ei täida enam linna arengu vajadusi ja eesmärke. Planeeringu eesmärgiks on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringu koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Planeering on kooskõlastatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt 13.06.2011 ning Ida-Viru Maavanema poolt 26.11.2012. Planeering on koostatud vastavuses Planeerimisseaduse ja lähteülesande nõuetega. Planeeringuala pindala on ca 8400 ha.
  Narva linna üldplaneeringuga saab tutvuda Narva Linnavalitsusese Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kabinet 301) või ameti koduleheküljel.


25.01.2013

Keskkonnahariduse konverents

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 31. jaanuaril 2013 kell 10:00-17:15 Jõhvi kontserdimajas toimub Virumaa keskkonnahariduse konverents. Korraldaja on Keskkonnaameti Viru regioon. Konverentsi ettekanned sünkroontõlgitakse vene keelde. Osalemine on tasuta. Registreerimine: keskkonnaharidus.lapub.ee


21.01.2013

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 16–30.11.2012 laekus planeeringu kohta üks kirjalik vastuväide. 03. jaanuaril 2013 korraldas kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 planeeringu avaliku arutelu, mille käigus saavutati kompromiss kõikide poolte vahel ning otsustati korrigeerida planeeringulahendust vastavalt protokolli otsusele. Vastuväitega, planeeringulahenduse muudatustega ja avaliku arutelu protokolliga saab ka tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


15.01.2013

Eesti Arhitektide Liidu aastanäitus LASN taasavatakse Narvas

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et alates 8. jaanurist kuni 30. jaanuarini 2013 TÜ Narva kolledži vana börsihoone keldris asuvates ekspositsiooniruumides on võimalik näha Eesti Arhitektide Liidu aastanäitust LASN. » loe lähemalt

arhliit.ee


14.01.2013

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse ehitusjärelevalve spetsialisti » loe lähemalt