Uudised 2012

21.12.2012

Teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu (seletuskiri, seletus, põhijoonis) avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 16.11–30.11.2012 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 detailplaneeringu avaliku arutelu 3. jaanuaril 2013 kell 14:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


12.12.2012

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse ehitusjärelevalve spetsialisti » loe lähemalt


06.12.2012

Teade: Ohutuse tagamiseks tuleb lumi
ehitiste katustelt õigeaegselt ära koristada

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m. » loe lähemalt


27.11.2012

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamise teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsusega nr 132 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamisest.
Üldplaneeringu eesmärgiks on tulevikustrateegia väljatöötamine vanalinna linnaosa sihipärase ja jätkusuutliku arendustegevuse teostamiseks. Üldplaneeringu kehtestamise tulemusena saab taas hakata tegelema piirkonnas aktiivse arendustegevuse ja detailplaneeringute teostamisega. Detailplaneeringute valmimisel on võimalik kaasata piirkonna ehitustegevusse investoreid ning võimalus luua soodus pinnas investeeringuteks. Planeeringuala suuruseks on ca 45,8 ha. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering teeb ettepanek Ida-Viru maakonna planeeringu muutmiseks. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis kiideti heaks Keskkonnaameti poolt.


26.11.2012

Teade

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) koos Narva Linnavalitsusega viib neljapäeval 06. detsembril 2012 kell 13:30-17:00 läbi seminari Narvas (Raekoja plats 2 - uus Tartu Ülikooli Narva Kolledžihoone), kus selgitatakse projekteerimislepinguid ja standardeid.

Seminar on tasuta. Üritus toimub vene keeles.

SEMINARI KAVA

 • 13:30-14:30 ettekanne Projekteerimislepingutest, koos küsimustele vastamisega - MARIKA UTKIN, EPBL
 • 14:30-15:30 ettekanne Ehitusprojekti koosseis (millest ehitusprojekt koosneb, staadiumid), koos küsimustele vastamisega - KALLE RÕÕMUS, EPBL
 • 15:30-16:00 Kohvipaus
 • 16:00-17:00 ettekanne Projekteerija vastutus ja järelevalve, koos küsimustele vastamisega - TÕNIS TARBE, EPBL

Lisainfo: www.epbl.ee, slaidid


08.11.2012

Kirbuturg 2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 24. novembril 2012 kell 10:00-15:00 toimub kultuurimajas “RUGODIV” (A. Puškini tn 8) kirbuturg » loe lähemalt


01.11.2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 18.10.2012 otsusega:

 • nr 127 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, seletus, põhijoonis). Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus äri- või/ja tootmishoone koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil P. Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil P. Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Tulenevalt ala läbivast kõrgepingeliinist jääb P. Kerese tn poolne ala murualaks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskohta. Detailplaneeringu lahenduses on määratud P. Kerese tänava teekaitsevöönd ja see on kuni P. Kerese tn 25 kinnistupiirini. Planeeringu joonistel on näidatud jalgteede ja kergliiklusteede asukohad vastavalt Kerese tänava detailplaneeringule (kehtestatud 17.06.2010 Narva Linnavolikogu otsusega nr 91). P. Kerese tänava laiendamine ning sissesõit alale on määratud vastavalt Kerese tänava detailplaneeringule. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohta. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,6 ha. P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist.
  P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. novembrist kuni 30. novembrini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 121 Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringu lahendusega täpsustatakse Narva piiripunkti ehitusõigust ning korrigeeritakse krundi piire. Samuti kavandatakse alale bussi- ja tolliterminali, treppi üle Triumphi bastioni, A. Puškini skvääril ajalehekioskit koos bussiootepaviljoni ning lillemüügikioskiga. Nähakse ette olemasolevate kruntide ning reformimata ala kruntideks jagamine. Planeeringu lahendus ei muuda olevate tänavate ja teemaaalade piire, kuid moodustatakse uus teemaaala krunt Vestervalli tänava lõigus. Samuti laiendatakse Puškini tänaval paiknev sõidutee 2+2 sõidurajaliseks. Haljastuse suurem osa püütakse säilitada. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeritav territoorium asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning on muinsuskaitsetsooni kuuluv ala. Osaliselt jääb ala ajaloolise kesklinna kaitsetsooni. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldmaa, transpordimaa ning riigikaitsemaa. Osaliselt muudab detailplaneeringu lahendus üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas.
 • nr 120 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringuga kavandatakse ühiskondlike ehitiste maa krundid lastekodu peremajade ehitamiseks ning kinnistule elamumaa krundid pereelamute ehitamiseks. Planeeritavatele kruntidele juurdepääsuks planeeritakse paralleelselt A. Juhhanovi tänavaga kaks uut tänavat. Pikendatakse kuni planeeringuala põhjapiirini Paju koolini viivat tänavat. Uutele tänavatele ning Juhhanovi tänava laiendusele kavandatakse 3 m laiused haljasribaga eraldatud kergliiklusteed. A. Puškini tänavale planeeritakse kahepoolne kõnnitee, Tapamaja tänava lõunapoolses osas – ühepoolne kõnnitee. A. Puškini ja Rakvere tn ristmikule kavandatakse pöörderajad. Parkimine on lahendatud kruntidel. Lastekodu peremajade ja pereelamute parkimisalade asukohad täpsustatakse ehitusprojektide koostamisel. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Säilitatakse kõik normaalselt arenenud võradega puud, mis ei jää ehitatavate hoonete ega tänavate alla ning ei asu tehnovõrkude kaitsetsoonis. Planeeritavatele tänavatele on kavandatud haljasribad puuderidadega, istutatava tänavapuu kõrgus peab olema minimaalselt 4 m. Kõikidel äri-, elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa kruntidel on kohustus rajada kõrg- ja madalhaljastust vähemalt 10-20% ulatuses krundi pindalast. Täiendavat uushaljastust võib istutada kruntide kogu ulatuses, va tehnovõrguliinidele lähemale kui 2 m. Planeeringuala suuruseks on ca 4,9 ha. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut osaliselt muutev maakasutuse sihtotstarvete osas – väikeelamumaa muudetakse ärimaaks ning üldmaa krundid elamumaaks.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


10.10.2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (seletuskiri, põhijoonis). Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalused antud maa-alale logistika- ja tööstuspargi rajamiseks. Planeeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarbed ja tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse küsimused (kõrghaljastuse osakaal kinnistupinnast soovitavalt 3%). Hoonestusalad on osaliselt kavandatud läbi mitme krundi selleks, et vajadusel liita ehitusalad ja krundid kokku ning ehitada suuremaid hooneid ühendatud hoonestusalale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt vastavalt normatiividele. Planeeritud raudteeharude kogupikkus on 2,8 km. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses ning selle pindala on ca 70 ha. Vastavalt kehtivale Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringule planeeritava maa-ala sihtotstarbeks on ettevõtlusehitise reservmaa. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva üldplaneeringu muutmist.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


21.09.2012

TÄHELEPANU KORTERIÜHISTU JUHT!

2. oktoobril kell 16.00 korraldab Eesti Korteriühistute Liit Narva Linnavalitsuse 1. korruse konverentsisaalis (Peetri plats 5) Keskkonnateemalise ümarlaua korteriühistute juhtidele. Teemadeks säästev majandamine, prügikorraldus, haljastus ja heakord. Ümarlaud toimub vene keeles, osalemine kõigile tasuta! Info ja registreerimine tel 6275740 või koolitus@ekyl.ee. Koolituse kava kodulehel www.ekyl.ee. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.


04.07.2012

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse linnakunstniku » loe lähemalt


30.08.2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 23.08.2012 otsusega:

 • nr 104 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Narva Gate OÜ. Planeeringuga jagatakse olemasolevad kinnistud 70 uueks tootmismaa, sotsiaalmaa, liiklusmaa, elamumaa, ärimaa ja veemaa sihtotstarbega krundiks. Ette on nähtud rajada alale neli 20-korruselist hoonet, milledest kolm on eluhooned ning üks ärilise otstarbega. Hooned paigutakse nii, et nad ei varjutaks olulisi vaateid piirkonnale. Alale jäävad ajaloolised hooned säilitatakse, renoveeritakse ning võetakse kasutusse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustele ning lähtudes kultuurimälestiste kaitsevööndist. Nõukogudeajal ehitatud ning käesoleval ajal amortiseerunud hooned ja rajatised likvideeritakse ning nende asemele ehitatakse olevat ajaloolist ehitusjoont järgides uued hooned. Parkimine on lahendatud maapealsete ja -aluste parkimisplatside näol. Samuti on lahendatud heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 30 ha.
 • nr 103 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (seletuskiri, põhijoonis). Eesmärgiks on luua võimalused antud maa-alale uue logistika- ja tööstuspargi rajamiseks. Planeeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarbed ja tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse küsimused (kõrghaljastuse osakaal kinnistupinnast soovitavalt 3%). Hoonestusalad on osaliselt kavandatud läbi mitme krundi selleks, et vajadusel liita ehitusalad ja krundid kokku ning ehitada suuremaid hooneid ühendatud hoonestusalale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt vastavalt normatiividele. Planeeritud raudteeharude kogupikkus on 2,8 km. Vastavalt kehtivale Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringule planeeritava maa-ala sihtotstarbeks on ettevõtlusehitise reservmaa. Algatatava detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva üldplaneeringu muutmist. Planeeringuala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses ning selle pindala on ca 70 ha. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. septembrist kuni 24. septembrini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


19.07.2012

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse heakorra vanemspetsialisti » loe lähemalt


16.07.2012

Kohanime määramine (Uusküla põik, Lembitu tänav)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanime määramisest (Uusküla põik ja Lembitu tänav). Kohanime määramise eelnõu avalikustati 01.06.2012 Narva linna veebilehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti veebilehel www.narvaplan.ee. Esitatud teatise kohta ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


12.07.2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsusega:

 • nr 85 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Algatamise ettepaneku on esitanud OÜ SKS Estonia Textile. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse algatatava planeeringuga võimalust Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kruntide liitmiseks, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramiseks tekstiiltööstuse tekitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
 • nr 84 Kulgu tööstusala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku on esitanud SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust jagada olemasoleval kinnistud kruntideks, määrata maakasutuse sihtotstarbed ja ehitusõigus tööstusala arengu võimaluste tekitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 90 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ettevõtlusehitise reservmaa, tootmise reservmaa ja looduslik haljasmaa. Algatatav Kulgu tööstusala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 83 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Maininvestments (seletuskiri, põhijoonis). Planeeringuga jagatakse olemasolev Rakvere tn 71 krunt kolmeks osaks: üldkasutatava maa, ärimaa ja veekogude/üldkasutatava maa sihtotstarvetega kruntideks. Olemasolev Megamarketi kaubandushoone säilitatakse olemasoleval kujul, samale krundile planeeritava hoone maksimaalne korruselisus kuni 2 korrust. Liikluskorraldus käesoleva planeeringuga ei muutu. Planeeritav maa-ala asub Narva linna Pähklimäe linnaosas, keset suurt elurajooni ja selle suurus on ca 4 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala krundi maakasutuse sihtotstarbeks 60% ärimaa ja 40% korruselamu-, ühiskondlike ja tootmishoonete maa. Rakvere tn 71 maa-ala planeeringuga ei kavandata kehtiva üldplaneeringu muutmist.
 • nr 82 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringuga moodustatakse 4,3 ha suurusele alale 16 krunti, millest uusi krunte on 7. Hariduse tänava ja Kangelaste prospekti nurgale moodustatakse sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt. Hariduse tn 19c krundil suurendatakse ehitusõigust. Hariduse 19c ja Hariduse tn 17 vahele jääb reformimata riigimaa, millest moodustatakse kaks iseseisvalt kasutatavat krunti, üks ärimaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega. Olemasolevatele garaažiboksidele aadressiga Hariduse tn 32 määratakse teenindusmaa suurusega 363 m2 ja sihtotstarbega ärimaa. Ülejäänud moodustavad kruntid on transpordimaa sihtotstarvetega tänavate ja avalikult kasutatavate parklate jaoks. Piirdeid kruntidele ei ole ette nähtud. Olemasolevate kinnistute osas muudetakse vaid liikluskorraldust, parkimist ja heakorrastust. Planeering näeb ette Hariduse tänava sõidutee laiendamise kuni 10,5 meetrini. Tänav planeeritakse 1 + 1 (lõiguti 2 + 1) sõidurajaga ning mõnel juhul lisarajaga pöörde tarvis. Kangelaste prospekti osa jääb valdavalt puutumatuks. Planeeritakse suurendada mõned pöörderaadiused. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Kui see ei ole võimalik, siis paigutatakse parkimiskohad naaberkrundile. Detailplaneeringuga on maksimaalselt säilitatud olev kõrghaljastus. Projekteerimise järgmises etapis teostatakse haljastuse dendroloogiline inventariseerimine ja haljastusprojektiga määratakse liigiline koosseis. Hoonetest ja teedest vabad alad haljastatakse muruga. Istutakse juurde nii kõrghaljastust kui ka madalamaid põõsagruppe. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega. Kogu detailplaneeringuga haaratud alal määratakse servituudid tehnovõrkude valdajate kasuks. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 81 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Detailplaneeringuga kavandatakse ühiskondlike ehitiste maa krundid lastekodu peremajade ehitamiseks ning kinnistule elamumaa krundid pereelamute ehitamiseks. Planeeritavatele kruntidele juurdepääsuks planeeritakse paralleelselt A. Juhhanovi tänavaga kaks uut tänavat. Pikendatakse kuni planeeringuala põhjapiirini Paju koolini viivat tänavat. Uutele tänavatele ning Juhhanovi tänava laiendusele kavandatakse 3 m laiused haljasribaga eraldatud kergliiklusteed. A. Puškini tänavale planeeritakse kahepoolne kõnnitee, Tapamaja tänava lõunapoolses osas – ühepoolne kõnnitee. A. Puškini ja Rakvere tn ristmikule kavandatakse pöörderajad. Parkimine on lahendatud kruntidel. Lastekodu peremajade ja pereelamute parkimisalade asukohad täpsustatakse ehitusprojektide koostamisel. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeringu lahenduses säilitatakse kõik normaalselt arenenud võradega puud, mis ei jää ehitatavate hoonete ega tänavate alla ning ei asu tehnovõrkude kaitsetsoonis. Planeeritavatele tänavatele on kavandatud haljasribad puuderidadega. Kõikidel äri-, elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa kruntidel on kohustus rajada kõrg- ja madalhaljastust vähemalt 10-20% ulatuses krundi pindalast. Täiendavat uushaljastust võib istutada kruntide kogu ulatuses, va tehnovõrguliinidele lähemale kui 2 m. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut osaliselt muutev maakasutuse sihtotstarvete osas – väikeelamumaa muudetakse ärimaaks ning üldmaa krundid elamumaaks. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. juulist kuni 17. augustini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 80 Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (seletuskiri, põhijoonis). Planeeringu lahendusega täpsustatakse Narva piiripunkti ehitusõigust ning korrigeeritakse krundi piire. Samuti kavandatakse alale bussi- ja tolliterminali, treppi üle Triumhpi bastioni, A. Puškini skvääris ajalehekioskit koos bussiootepaviljoniga ning lillemüügikioskit. Nähakse ette olemasolevate kruntide ning reformimata ala kruntideks jagamine. Planeeringu lahendus ei muuda olevate tänavate ja teemaaalale piire, kuid moodustatakse uus teemaaala krunt Vertervalli tänava lõigus. Samuti laiendatakse Puškini tänaval paiknev sõidutee 2+2 sõidurajaliseks. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, planeeritavat haljastust ette ei nähta. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohta. Planeeritav territoorium asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning on muinsuskaitsetsooni kuuluv ala. Osaliselt jääb ala ajaloolise kesklinna ja osaliselt ajaloolise kesklinna kaitsetsooni. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldmaa, transpordimaa ning riigikaitsemaa. Osaliselt muudab detailplaneeringu lahendus üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. juulist kuni 17. augustini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


27.06.2012

Oru tänava ruumikuju muutmise eelnõu teade

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 ning 24.04.2012 nimekomisjoni koosoleku protokollile nr 7, on ettevalmistamisel Oru tänava ruumikuju muutmise eelnõu. Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 12.07.2012 nimekomisjonile, tel 3599053, 3599050.


07.06.2012

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu tulemustest, mis toimus 31.05.2012. Arutelu protokolliga on võimalik tutvuda ameti kodulehel või aadressil Peetri plats 5, kabinet 301.


01.06.2012

Kohanime määramise eelnõu teade
(Lembitu tänav, Uusküla põik)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 ning 24.04.2012 nimekomisjoni koosoleku protokollile nr 7, on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõud (Lembitu tänav, Uusküla põik). Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 15.06.2012 nimekomisjonile, tel 3599053.


22.05.2012

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu teade

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.04.2012 – 14.05.2012. a. Avaliku väljapaneku käigus laekus 6 ettepanekut ja 1 protest. Laekunud ettepanekutega on arvestatud planeeringulahenduse korrigeerimisel. HÜ NARVA PROMETEI protesti lahendamiseks on Narva Linnavalitsus otsustanud teha koostööd protesti esitajaga.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu 31.05.2012 kell 13:30 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Narva linn, Peetri plats 5, 1. korrus). Lisainfo telefonil 35 99 251 või e-posti teel.

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering on algatatud Narva Linnavolikogu 30.11.2006 otsusega nr 208 ning vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule 22.03.2012 otsusega nr 40. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Narva Linnavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 243.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tulevikustrateegia väljatöötamine vanalinna linnaosa sihipärase ja jätkusuutliku arendustegevuse teostamiseks. Detailplaneeringute valmimisel on võimalik kaasata piirkonna ehitustegevusse investoreid ning võimalus luua soodus pinnas investeeringuteks.


11.05.2012

Ühissõidukipeatusele nime määramine (Koorikool)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab ühissõidukipeatusele nime määramisest. 23.01.2012 palus Narva Koorikool määrata Uusküla põigul (katastritunnus: 51105:003:0246) asuvale ühissõidukipeatusele nimi Narva Koorikool. Nimekomisjoni 06.03.2012 istungi koosolekul otsustati anda sellele ühissõidukipeatusele (vt asendiplaani) nimi Koorikool. Kohanime määramise eelnõu avalikustati 14.03.2012 Narva linna veebilehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti veebilehel www.narvaplan.ee. Esitatud teatise kohta ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid. Vastavalt Narva Linnavalitsuse 02.05.2012 korraldusele nr 384-k, on määratud asendiplaanil näidatud ühissõidukipeatusele nimi Koorikool.


25.04.2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 19.04.2012 otsusega:

 • nr 55 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Molong (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringuga jagatakse reformimata riigimaa seitsmeks krundiks (üks sotsiaalmaa, neli ärimaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti), määratakse ehitusala (ärihoone alune pind kuni 460 m², kuni 3 korrust, kõrgus kuni 12 m) ning varustatakse tehnovõrkudega. Samuti on planeeringus täpsustatud bussipeatuste asukohad, lahendatud territooriumi heakorrastamine, kõnniteede rajamine, puhkekohtades väikevormide püstitamine ja prügikonteinerite paigutamine. Olemasolevatel kruntidel täpsustakse vaid parkimisvõimalusi. Lavretsovi tn sõidutee osaliselt laiendatakse. Planeeringujärgne parkimiskohtade üldarv on 168 ja haljastusprotsent ca 26%. Kehtestatava Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu pindala on ca 2,1 ha. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 54 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Gate OÜ (seletuskiri, põhijoonis). Detailplaneeringuga jagatakse olemasolevad kinnistud 70 uuteks tootmismaa, sotsiaalmaa, liiklusmaa, elamumaa, ärimaa ja veemaa sihtotstarvetega kruntideks. Ette on nähtud rajada alale neli 20-korruselist hoonet, milledest kolm on eluhooned ning üks ärilise otstarbega. Hooneid paigaldatakse nii, et nad ei varjutaks olulisi vaateid piirkonnale. Alale jäävad ajaloolised hooned säilitatakse, renoveeritakse ning võetakse kasutusse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustele ning lähtudes kultuurimälestiste kaitsevööndist. Nõukogudeajal ehitatud ning käesoleval ajal amortiseerunud hooned ja rajatised likvideeritakse ning nende asemele ehitatakse olevat ajaloolist ehitusjoont järgides uued hooned. Parkimine on lahendatud maapealsete ja -aluste parkimisplatside näol. Samuti on lahendatud heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 30 ha.
  Planeeringuala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kogu territoorium on kultuuriväärtuste kaitseala, kus enamik hoonestest on kultuurimälestuse objektid. Samuti tegemist on maastikukaitsealaga. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas. Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. maist kuni 8. juunini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 53 6. Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku esitas Tatjana Silina. Planeeringuga kaalutletakse võimalust suurendada 6. Paemurru 18 krunti naabruses oleva reformimata riigimaa arvelt. Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,3 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Paemurru linnaosas Kadastiku tiigi vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Algatatava 6. Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
 • nr 52 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis). Algatamise ettepaneku esitas OÜ Maininvestments. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev Rakvere tn 71 krunt kolmeks osaks: üldkasutatava maa, ärimaa ja veekogude/ üldkasutatava maa sihtotstarvetega kruntideks. Olemasolev Megamarketi kaubandushoone säilitatakse olemasoleval kujul, samale krundile planeeritava hoone maksimaalne korruselisus kuni 2 korrust. Liikluskorraldus käesoleva planeeringuga ei muutu. Planeeritav maa-ala asub Narva linna Pähklimäe, keset suurt elurajooni ja selle suurus on ca 4 ha. Rakvere tn 71 maa-ala planeeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist. Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. maist kuni 24. maini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 51 Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alade detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Mebservis. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõiguse mööblikaupluse (suurim lubatud ehitusalune pind 1140 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m), lao (suurim ehitusalune pind 807 m², kuni 1 korrus, kõrgus kuni 5 m), elektri alajaama (maakasutuse sihtotstarbe 100% tootmismaa, suurim ehitusalune pind 14 m², kõrgus kuni 3 m) ja olemasoleva angaari asemele kaupluse (suurim ehitusalune pind 465 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m) ehitamiseks. Samas lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede asukoha küsimusi ning määratakse tehnovõrkude asukohta. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


23.04.2012

Väikeelamute renoveerimistoetus

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab eramajade renoveerimistoetusest KredEx-lt. Infomaterjal annab lühiülevaate toetuse olemusest ja taotlemisest. Juhime tähelepanu sellele, et enne toetuse taotlema asumist tuleks tutvuda kindlasti ka majandus- ja kommunikatsiooniministri vastava määrusega.
Taotluste vastuvõtt algab 30. aprillil.

Kogu info eramajade renoveerimisteotuse kohta on saadaval veebilehel www.kredex.ee/eramaja.


17.04.2012

Ida-Viru maakonnaplaneeringu väljapanekul
esitatud ettepanekute avalik arutelu

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et toimuvad Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „E20/T1 Tallinn-Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi - Narva lõigus ja Vodava - Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ avalikud arutelud ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute tutvustamine:

 • 3. mail 2012. a. algusega kl 14.00 toimub Jõhvis, Ida-Viru Maavalitsuse III k saalis (Keskväljak 1, Jõhvi);
 • samal päeval algusega kl 17.00 Sillamäe Eesti Põhikooli saalis (Valeri Tškalovi 21, Sillamäe).

Täiendavat informatsiooni saab telefonil: 35 99253


09.04.2012

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Narva Linnavolikogu 22.03.2012 otsusega nr 35 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku on esitanud OÜ Gloria Invest. Planeeringuga kaalutletakse võimalust Koidula tn 8 krundil olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning 100% elamumaa sihtotstarbe määramiseks. Planeering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas Pimeaia vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 0,2 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korruselamumaa. Algatatav Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu toimumisest. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Planeeringu lahendus näeb ette kahe olemasoleva krundi liitmise ning uuele äri- ja kaubandushoonele hoonestusala määramise ja parkimiskorralduse lahendamise. Kavandatav ehitis koosneb kuni 9-korruselisest ärihoonest ja kuni 2-korruselisest kaubandushoonest. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 1,5 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100% liiklusmaa. Algatatava Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga kavandatakse kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist maakasutuse juhtfunktsiooni osas. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 24. aprillil 2012 kell 13:30 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


27.03.2012

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.03.2012 otsusega nr 40 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Üldplaneeringu eesmärgiks on tulevikustrateegia väljatöötamine vanalinna linnaosa sihipärase ja jätkusuutliku arendustegevuse teostamiseks. Linnaosa üldplaneering on kindel seadusandlik raam kõigile selles piirkonnas tegutseda soovijatele ning see sisaldab reegleid tulevaste arengusuundade kohta. Detailplaneeringute valmimisel on võimalik kaasata piirkonna ehitustegevusse investoreid ning võimalus luua soodus pinnas investeeringuteks. Planeeritav ala pindalaga on ca 45,8 ha asub Narva ajaloolises idaservas, Narva jõe vasakkalda kõrgel kaldaastangul.

Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Narva Linnavolikogu (Peetri plats 1, Narva), koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Peetri plats 5, Narva; üldtelefon 3599050; e-post: info@narvaplan.ee), koostaja on Ramboll Eesti AS (Laki tn 34, Tallinn; üldtelefon 6645808, e-post: info@ramboll.ee).

Üldplaneeringu on kooskõlastanud kõik seadustega ettenähtud asutused. Planeering on koostatud vastavuses Planeerimisseaduse ja lähteülesande nõuetega.

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (kabinet 301a, tööpäevadel kell 8.30-12.00 ja 13.00-17.00) ja Ramboll Eesti AS kontoris (tööpäevadel kell 9.00-12.00 ja 13.00-17.00) 16. aprillist kuni 14. maini 2012. a. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringu kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel 16.04.-14.05.2012. a AS-le Ramboll Eesti või Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.

Täiendavat informatsiooni saab siit.


13.03.2012

Kohanime määramise eelnõu teade
(ühissõidukipeatuse nimetamine: Koorikool)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 ning Narva Koorikooli 23.01.2012 taotlusele nr 2-19/51 taotleb Narva Koorikool Uusküla põigil (katastritunnus: 51105:003:0246) asuvale ühissõidukipeatusele nime Narva Koorikool määramist. Nimekomisjon otsustas 06.03.2012 koosolekul anda sellele ühissõidukipeatusele nimi Koorikool. Sellega seoses on ettevalmistamisel kohanime määramise korralduse eelnõu. Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 29. märtsini 2012 nimekomisjonile, tel 3599053.


29.02.2012

E20T1 Tallinn - Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi - Narva lõigus
ja Vodava - Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine

Ida-Viru maavanem võttis 23.01.2012.a korraldusega nr. 1-1/17 vastu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja KSH aruande. Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku korraldab Ida-Viru maavalitsus ning see toimub ajavahemikul 01.03-29.03.2012.a.

Materjalidega võib tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (Peetri plats 5, III korruse saal, kontaktisik Galina Pustoshnaya, tel. 3599253). Vastavalt planeerimisseaduse § 20 lõikele 1 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekud / vastuväited saab esitada kirjalikult Ida-Viru maavanemale aadressil Keskväljak 1, 41594 Jõhvi (e-mail: kantselei@ivmv.ee) või Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku perioodil kirjalikult laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 3. mail 2012. a maavalitsuse saalis (Keskväljak 1, Jõhvi) algusega kl 14.00.

Materjalid:

28.02.2012

Üldplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva linna üldplaneeringu avaliku arutelu tulemustest, mis toimus 15.02.2012. Arutelu protokolliga ja selle lisaga on võimalik tutvuda ameti kodulehel või Peetri plats 5, kabinet 301.


20.02.2012

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.01.2012 otsusega:

 • nr 10 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b kruntidel kuni 2 hoone (kaubandus- ja ärihoone) püstitamist ehitusaluse pindalaga kuni 7000 m² ja korruselisusega kuni üheksa (9) korrust. Planeeritavate kruntide kavandatav maakasutuse sihtotstarbeks on 100% ärimaa. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 1,3 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100% liiklusmaa ning sinna on määratud arhitektuurikonkursi läbiviimise kohustus. Algatatava Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga kavandatakse kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
 • nr 9 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Press Rolls. Detailplaneeringuga kaalutletakse kaalutletakse võimalust Vabaduse tn 4 krundil korterelamu ehitamist (1 hoone, ehitusalune pindala kuni 1500 m² ja korruselisus kuni viis (5). Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korruselamumaa 80% ja ärimaa 20%. Algatatava Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
 • nr 8 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Andrei Kovaltšuk. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a kruntidel äri- või/ja tootmishoone (kavandatav ehitusaluse pindalaga kuni 2000 m², kuni 3 korrust) koos teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,6 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 70% tootmishoonete maa ja 30% äri- ja ühiskonlike hoonete maa. Algatatav Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering võib kaasa tuua kehtiva üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist.
 • nr 7 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Tööstuspargi territooriumil on kehtiv Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneering (21.12.2010 otsus nr 197), mille järgi on moodustatud uute kruntide piirid ja määratud maakasutuste sihtotstarbed. Ehitusprojektide koostamisel selgus, et Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu lahendus ei ole piisav tööstuspargi rajamiseks. Algatatava Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga suurendatakse lubatud ehitusaluseid pindalasid ja hoonete kõrguseid. Samuti lahendatakse Päästeameti poolt laohoonetele esitatud täiendavate nõuete täitmine. Algatatava Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmist. Taotletava planeeringuala pindala on ca 70 ha. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses.

Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljelt.


17.02.2012

Kohanime määramise eelnõu teade (Konstantin Sentšugovi tänav)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et tuginedes Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 tegi füüsiline isik ettepaneku jäädvustada Narva linna aukodaniku Konstantin Sentšugovi mälestus, andes linna ühele tänavale tema nime. Elektrijaama tee 59 maaüksuse omanik on nõus anda oma krundil asuvale nimetule avalikult kasutatavale teele nimi Konstantin Sentšugovi tänav. Nimekomisjon kiitis heaks ettepaneku anda vastavalt otsusele lisatud skeemile teele nimi Konstantin Sentšugovi tänav. Sellega seoses on ettevalmistamisel kohanime määramise korralduse eelnõu. Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 6. märtsini 2012 nimekomisjonile, tel 3599053.


09.02.2012

Narva linn ja Muinsuskaitseamet sõlmisid halduslepingu

Narva linn ja Muinsuskaitseamet allkirjastasid halduslepingu muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kohta Narva linnas. Nimetatud lepinguga saab Narva linn õiguse ja kohustuse teostada ise oma haldusalas paiknevate riiklikult kaitstavate kultuurimälestiste üle järelevalvet ning menetleda kultuurimälestistega seonduvaid toiminguid. Vastavalt lepingule juhindub Narva linn kultuurimälestiste kaitse korraldamisel Muinsuskaitseseadusest ja Muinsuskaitseameti poolt koostatud õigusaktidest ja regulatsioonidest. Samuti on Muinsuskaitseametil õigus teostada järelevalvet Narva linna tegevuse üle antud valdkonnas. Sarnased halduslepingud on Muinsuskaitseamet sõlminud ka Tallinna, Tartu, Pärnu ja Haapsalu linnaga ning nende lepingute peamiseks eesmärgiks on kultuurimälestiste kaitse efektiivsuse tõstmine ning menetlustoimingute kiirendamine. Kui varem teostas Narva mälestiste üle riiklikku järelevalvet Muinsuskaitseameti Jõhvis baseeruv Ida-Virumaa vaneminspektor, siis edaspidi täidab vastavaid ülesandeid Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti koosseisus olev muinsuskaitse vaneminspektor. Kokku on Narva linnas 410 riiklikult kaitstavat kultuurimälestist – 5 ajaloo-, 3 arheoloogia-, 49 ehitis- ja 353 kunstimälestist.


08.02.2012 - täiendatud

Narva linna üldplaneeringu avaliku arutelu teade

Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 05.12.2011–06.01.2012. Avaliku väljapaneku käigus laekus 18 ettepanekut/vastuväidet (sh üks vastuväide 10 350 allkirjaga). Laekunud ettepanekutega ja vastuväidetega on arvestatud planeeringulahenduse korrigeerimisel. Valge Seina KÜ vastuväites tooduga pole arvestatud kuna Tiimani tn 20a juhtotstarve tuleneb ”Tiimani ja Tallinna mnt vahelise ala” detailplaneeringust, mis on Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud 23.09.2010 otsusega nr 138. Kuni detailplaneeringut ei ole tühistatud, puudub alus muu juhtfunktsiooni määramiseks antud alale.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab Narva linna üldplaneeringu avaliku arutelu 15.02.2012 kell 13.30 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Narva linn, Peetri plats 5, 1.korrus). Lisainfo telefonil 35 99 171 või e-posti teel.

Narva linna üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Narva Linnavolikogu 15.05.2008. aasta otsusega nr 150 ning vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule 13.10.2011 otsusega nr 128.

Narva linna üldplaneering koostatakse olemasoleva Narva linna üldplaneeringu 2000-2012 uuendamiseks, kuna olemasolev üldplaneering ei täida enam linna arengu vajadusi ja eesmärke. Üldplaneeringu eesmärgiks on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringu koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.