Uudised 2014

31.12.2014 (muudetud/täiendatud 15.01.2015)

Hanketeade

Hankekutse "Narva Sõpruse silla ekspertiis" pdf, pdf, pdf


29.12.2014

Kohanimede määramine (Kudruküla linnaosa teed)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanimede määramisest (Kudruküla linnaosa teed). Kohanimede määramise eelnõud avalikustati 04.11.2014 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Esitatud teatise kohta tähtajaks 19.11.2014 ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


10.12.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kulgu tööstusala detailplaneeringu kehtestamisest 20.11.2014 Narva Linnavolikogu otsusega nr 134. Planeering näeb Kulgu tööstusalale ette 61 erineva suurusega äri-, tootmis- ja laohoonemaa, üldkasutatava maa (looduslik haljasala) ning transpordimaa (juurdepääsutee maa-ala) krunti. Hoonestusalade piiritlemisel on arvestatud võimalusega ühendada mitme krundi hoonestusalad. Läbi ala on kavandatud rajada suurem tänav, mis tagaks ligipääsu kõigi moodustatavate kruntideni. Parkimine lahendatakse omal krundi ehitusprojektidega vastavalt ettevõtte vajadusele. Planeeritud haljasalade osakaal on 35% kogu alast. Planeeritav ala asub Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Kulgu linnaosas. Planeeritava ala pindala on ca 80 ha. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ettevõtlusehitise reservmaa, tootmise reservmaa ja looduslik haljasmaa. Üldplaneeringus näidatud sihtotstarbed jäävad antud detailplaneeringus samaks. Käesolev detailplaneering täpsustab kehtivat Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringut.


05.12.2014

Kohanimede määramine (Jõesadam ja Kulgu sadam)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanimede määramisest (Jõesadam ja Kulgu sadam). Kohanimede määramise eelnõud avalikustati 23.10.2014 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Esitatud teatise kohta tähtajaks 06.11.2014 ei tulnud ettepanekuid ega vastuväiteid.


04.12.2014

Hanketeade

Lihthange [lihtmenetlus/veebilehehange]:
AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Pakkumuse esitamise aeg:
hiljemalt 10.12.2014 kell 10:00

Lihthanke eest vastutav isik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent - juhiabi
tel: 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse pdf
Lisad zip


02.12.2014

Hanketeade

Lihthange [lihtmenetlus/veebilehehange]:
Narva linna kergliiklusteede projekteerimistööd

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Pakkumuse esitamise aeg:
hiljemalt 10.12.2014 kell 10:00

Lihthanke eest vastutav isik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent - juhiabi
tel: 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse pdf
Lisad zip


19.11.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest (eskiis) Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsusega nr 127 ning keskkonnamõjustrateegilise hindamise koostamise algatamata jätmisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud AÜ Jantar juhatuse liige, kuigi detailplaneeringu koostamise huvitatud isikuks ja tellijaks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust moodustada reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt busside lõppeatuse rajamiseks. Planeeringualal tuleb samuti ette näha asukoht aiandusühistu prügikonteineri paigaldamiseks. Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, vajadusel määrama tehnovõrkude asukohad.
Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,2 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Pea ja Taevasina tänavate nurgal Narva linnas Kudruküla linnaosas.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks hooajalise elamu reservmaa. Algatatav AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas.
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 2 punktile 2 strateegilise dokumendi elluviimisega tuleb hinnata keskkonnamõju ka siis, kui strateegilises planeerimisdokumendis (antud juhul Narva linna üldplaneeringus) tehakse muudatused. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukoha on otstarbekas mitte algatada AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu KSH.


15.11.2014

Hanketeade

Lihthange [lihtmenetlus/veebilehehange]:
A-A.Tiimanni tn 13a, 15a, Tallinna mnt 58a lastemänguväljaku projekteerimistööd

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Pakkumuse esitamise aeg:
hiljemalt 21.11.2014 kell 10:00

Lihthanke eest vastutav isik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent - juhiabi
tel: 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse pdf
Lisad zip
Tulemused zip


15.11.2014

Hanketeade

Lihthange [lihtmenetlus/veebilehehange]:
26. Juuli tn 15a lastemänguväljaku projekteerimistööd

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Pakkumuse esitamise aeg:
hiljemalt 21.11.2014 kell 10:00

Lihthanke eest vastutav isik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent - juhiabi
tel: 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse pdf
Lisad zip
Tulemused zip


04.11.2014

Kohanimede määramise eelnõu teade (Kudruküla linnaosa teed)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanimede määramise eelnõu (Kudruküla linnaosa teed). Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 19.11.2014. Lisainfo nimekomisjoni e-posti teel või telefonil 3599053.


03.11.2014

Aadressiandmete korrastamine

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 2, ruumiandmete seaduse § 54 loike 1 ja Narva Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 8 "Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" § 1 alusel ning vajadusest korrastada maaüksuste lahiaadressid tagamaks nende unikaalsuse, toimub Narva linna aadressiandmete korrastamine. Aadresside plaanidega saab tutvuda ameti kodulehel (Linna tänavad / Aadressiandmete korrastamine). Lisainfo e-posti teel või telefonil 3599053.


23.10.2014

Kohanime määramise eelnõu teade (Jõesadam ja Kulgu sadam)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõud (Jõesadam ja Kulgu sadam). Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 06.11.2014. Lisainfo nimekomisjoni e-posti teel või telefonil 3599053.


14.10.2014

Hanketeade tühistatud Riigihangete seaduse § 29 lg 3 p 6 alusel

Lihthange [lihtmenetlus/veebilehehange]:
Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Pakkumuse esitamise aeg:
hiljemalt 22.10.2014. a kell 10.00

Lihthanke eest vastutav isik:
Rene Zorin
Narva LV ALPA referent - juhiabi
tel: 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse pdf


06.10.2014 (muudetud/täiendatud 22.10.2014)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • et valminud on Narva linnas asuva A. Puškini 23a (51101:004:0126) maa-ala detailplaneeringu (DP) eskiis ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.
  DP ja KSH koostamise aluseks on Narva Linnavolikogu 17.04.2014 otsus nr 52. DP-ga nähakse ette A. Puškini tn 23a kinnistule 90% äri- ja 10% elamumaa maakasutuse sihtotstarbe määramine kuni 20-korruselise hoonele, koos maa-aluse parkimisala ehitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 0,8 ha.
  DP võib omada võimalikku ja olulist mõju põhjaveele, elustikule ja ökosüsteemidele (haljasala vähenemine) ning inimeste heaolule ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale (sh müra, vibratsioon, õhusaaste, insolatsioon, piirkonna liikluskorraldus, maastikuilme ja -vaated, avaliku ruumi kättesaadavus, jäätmeteke). Otsest ohtu inimese tervisele teadaolevalt ette näha ei ole. Riigipiiriülese mõju esinemist või mõju Natura 2000 aladele ette näha ei ole. Eeldatavalt oluliselt ja negatiivselt ei mõjutata inimesi.
  DP-st huvitatud isikuks on FAMA Invest OÜ (Tarmo Kleimann, 50 11 363), DP koostajaks Merelähedane TÜ (Toomas Mägi, 52 39 474). DP ja KSH tellijaks LV (Galina Pustoshnaya, 35 99 050 ja 35 99 253) ning DP kehtestajaks Narva Linnavolikogu. KSH teostab OÜ Alkranel (Elar Põldvere, 52 89 197) ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Viru regioon.
  KSH programmi eelnõu ja DP eskiisiga on võimalik tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (tööajal E-R 8:00-17:00) ajavahemikul 20.10. – 03.11.2014. Dokumente saab elektrooniliselt alla laadida Internetist – www.narvaplan.ee. DP eskiisi ja KSH programmi eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid kirjalikult Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile (Peetri plats 5, 20308 Narva või info@narvaplan.ee ja galina.pustoshnaya@narvaplan.ee) kuni 06.11.2014.
  KSH programmi eelnõu avalik arutelu ja DP eskiisi avalik arutelu toimub 06.11.2014 kell 16:00Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti saalis (Peetri plats 5, III korrus, ruum 301).
  SAMA: FAMA Invest OÜ, Narva LV Arenduse ja Ökonoomika Amet, Narva Linnavolikogu, Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Keskkonnaameti Viru regioon, Keskkonnainspektsiooni Ida-Viru büroo, Ida-Viru maavalistus, Päästeameti Ida päästekeskus, Terviseameti Ida talituse Narva esindus, Kaitseministeerium, Siseministeerium, Narva Elektrijaamad AS, Eesti Gaas AS, Narva Vesi AS, VKG Elektrivõrgud OÜ, Valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaühendused (www.eko.org.ee).

  KHS programmi eelnõu pdf
  Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, geoalusplaan, tugiplaan, funkts. skeem, põhijoonis, vaated, arutelu protokoll
 • Narva Linnavolikogu 25.09.2014 otsusega nr 114 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu lahendus ei näe ette olemasolevate krundipiiride ega maakasutuse sihtotstarvete muutmist. Ärimaa sihtotstarbega kruntidel olev hoone plaanitakse rekonstrueerida ning rajada sinna neljakorruseline keldriga hotell. Hoone ehitusalune pind on kuni 1430 m² ja kõrgus maapinnast kuni 18 m. Parkimine on lahendatud 3. Rohelise tänaval (kokku 10 kohta) ning vastavalt 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kausta lisatud lepingule ka 19 kohta Uus põik 2 krundil. Planeeringulahenduses on ettenähtud muruplatsi rajamine ja väikevormide (lillekastid, prügikastid), pottides puude või dekoratiivsete lillepeenarde paigutamine. Detailplaneering lahendab sealhulgas liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala pindala on ca 0,4 ha ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


25.09.2014

Hanketeade

Riigihange [veebilehehange/ehitustööd]:
Narva Rootsi lõvi mälestusmärgi vaateplatvormi piirdemüüri remondi teostamine

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Narva LV ALPA), reg. 75029820

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
hiljemalt 01.10.2014. a kell 10.00
Peetri plats 5, 3. korrus, 304. kabinet, 20308 Narva
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile

Riigihanke eest vastutav isik:
Madis Tuuder
Narva LV ALPA muinsuskaitse vaneminspektor
tel: 3599052, mob: 53010518
e-post: madis.tuuder@narvaplan.ee

Hankekutse pdf


27.08.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 14.08.2014 otsusega:

 • nr 97 Kulgu tööstusala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade). Planeering näeb Kulgu tööstusalale ette 61 erineva suurusega krunti. Läbi ala on kavandatud rajada suurem tänav. Parkimine lahendatakse omal krundil. Planeeritud haljasalade osakaal on 35% kogu alast. Planeeritav ala (pindala ca 80 ha) asub Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Kulgu linnaosas. Käesolev detailplaneering täpsustab kehtivat Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringut. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukohta, on otstarbekas jätta KSH algatamata.
  Kulgu tööstusala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 4. septembrist kuni 2. oktoobrini 2014 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 96 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust jagada olemasolev Tiigi tn 4 kinnistu osadeks ning määrata ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri reservmaa, kuid reserveeritud maakasutuse juhtotstarve võib koosneda ka teistest antud piirkonda sobivatest maakasutuse sihtotstarvetest kuni 45% ulatuses antud juhtotstarbe pindalast. Algatatav Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 95 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade). Planeering loob eeldused olemasoleva Koidula tn 8 hoone vanema ehitusmahu rekonstrueerimiseks ning uuema ehitusmahu asendamiseks eesmärgiga rajada korterelamu koos keldriruumidega. Üldiselt planeeritava hoone pind on kuni 850 m² maapeal ja kuni 500 m² maa all. Lubatud hoone kõrgus on kuni 3 korrust koos keldriga ning 14 meetrit kõrge. Uue asendatava hooneosa alumine korrus on ette nähtud avatud parkimiskohtadele (17 tk) paigutamiseks. Detailplaneering näeb ette piirdeaia krundi ümber. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
  Detailplaneeringu maa-ala (pindala on ca 0,2 ha) asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukoha, KSH on otstarbekas jätta algatamata. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 5. septembrist kuni 3. oktoobrini 2014 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • nr 94 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringuga liidetakse ärimaa sihtotstarbega Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 krundid ning tulevikus kaasatakse nendele ka ajutine reformimata riigimaast moodustatud krunt. Maa-alal olevat hoonet on lubatud kas rekonstrueerida (laiendada) või täielikult lammutada. Kavandatava hoone maksimaalne korruselisus on 3 korrust, maksimaalne lubatud kõrgus hoone põhimahul 16,5 m maapinnast harjajooneni ja tornil 24,0 m. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 900 m². Sissesõit planeeritavale alale on kavandatud Vaksali tänavalt, väljasõit Vaksali ja Vaivara tänavale. Parkimine (19 kohta) on lahendatud omal krundil. On lubatud piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril kõrgusega kuni 2,0 m. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas Raudteejaama vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 0,3 ha. Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 93 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Algatatava detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust määrata Vahtra tn 5 krundile ehitusõigus ärihoone ehitamiseks. Küsitav ehitusalune pind on kuni 3450 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Soldino linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 1,3 ha.


07.07.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 19.06.2014 otsusega:

 • nr 77 2. Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatatava detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust moodustada 2. Jõesuu tn 32 krundipiir ning määrata ehitusõigus ridaelamu ehitamiseks. Krundil on olemas vana vundament, mille ehitusalune pind on 600 m². Juhul kui uus hoone püstitatakse vana vundamendi peale, lubatakse ehitada sama pindalaga hoone. Kui aga uus hoone plaanitakse teisse kohta, siis lubatud ehitusalune pindala ei tohi ületada 450 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamu reservmaa. 2. Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa ulatuslikku kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut kuna planeeritavale hoonele määratakse korruselamumaa sihtotstarbe, mis on sisuliselt sama funktsiooniga. Samuti peab planeeritav ridaelamu jälgima piirkonna ehituslaadi. Nimelt mitte ületama 2 korrust ja 8,5 m kõrgust ning olema viilkatusega. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.
 • nr 76 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringuga määratakse Paul Kerese tn 21 krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Planeeritud ehitusalune pind on kuni 740 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala (pindala on ca 0,7 ha) asub Narva linnas Kerese linnaosas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
 • nr 75 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, vaated). Detailplaneeringu lahendus ei näe ette olemasolevate krundipiiride ega maakasutuse sihtotstarvete muutmist. Ärimaa sihtotstarbega kruntidel olev hoone plaanitakse rekonstrueerida ning rajada sinna neljakorruseline keldriga hotell. Hoone ehitusalune pind on kuni 1430 m² ja kõrgus maapinnast kuni 18 m. Parkimine on lahendatud 3. Rohelise tänaval (kokku 10 kohta) ning vastavalt 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kausta lisatud lepingule ka 19 kohta Uus põik 2 krundil. Planeeringulahenduses on ettenähtud muruplatsi rajamine ja väikevormide (lillekastid, prügikastid), pottides puude või dekoratiivsete lillepeenarde paigutamine. Detailplaneering lahendab sealhulgas liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala pindala on ca 0,4 ha ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  3.Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 21. juulist kuni 4. augustini 2014 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


01.07.2014

Narva linna territooriumil korraldatud jäätmevedu

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et alates 1. augustist 2014.a kuni 25.07.2017.a rakendatakse Narva linna territooriumil korraldatud jäätmevedu. Seega alates 1. augustist omab segaolmejäätmetega (jäätmekood: 20 03 01) ning paber- ja kartongjäätmetega (jäätmekood 20 01 01) prügikonteinerite tühjendamise õigust ainult Osaühing EKOVIR (reg.kood 11003148) » loe lähemalt


09.06.2014

Kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise toetuse taotlused

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab: vastavalt Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrusele nr 11 „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“ tuleb finantseerimise saamiseks esitada toetuse taotlus.
Taotluse esitanud korteriühistute nimekiri (seisuga 09.06.2014)
Kontaktisik: Aleksandr Tšernossitov, teede vanemspetsialist, tel: 3599134


05.06.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 29.05.2014 otsusega nr 70 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest.
Detailplaneeringuga liidetakse ärimaa sihtotstarbega Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 krundid. Moodustatava krundi üldpindala on 1550 m². Tulevikus kaasatakse nendele ka ajutine reformimata riigimaast moodustatud krunt, millele on määratud ärimaa sihtotstarve ja mille pindala on 686 m². Maa-alal olevat hoonet on lubatud kas rekonstrueerida (laiendada) või täielikult lammutada. Kavandatava hoone maksimaalne korruselisus on 3 korrust, maksimaalne lubatud kõrgus hoone põhimahul 16,5 m maapinnast harjajooneni ja tornil 24,0 m. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 900 m². Sissesõit planeeritavale alale on kavandatud Vaksali tänavalt. Krundisisene liiklus on kahesuunaline. Väljasõit on tagatud Vaksali ja Vaivara tänavale. Parkimine on lahendatud omal krundil ning parkimiskohtade arv on 19. On kavandatud 54 puu likvideerimine (enamik satub olemasoleva elektriõhuliini ehituskeeluvööndi), lisakõrghaljastust ei planeerita. Ala lõunapoolses osas kavandatakse istutada põõsad. On lubatud piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril kõrgusega kuni 2,0 m. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas Raudteejaama vahetuses läheduses ning selle pindala on ca 0,3 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning seepärast ei too Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 25. juunist kuni 9. juulini 2014 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu läbiviimisest. Kuna detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis vastavalt planeerimisseaduse § 16 lõikele 3 kohustub omavalitsus korraldada avaliku arutelu. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 26. juunil 2014 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtadega ja eskiislahendusega saab tutvuda siin.
Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu protokoll.


26.05.2014

Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020
eelnõu avalikust väljapanekust teavitamine

Vastavalt jäätmeseaduse § 56 lg-le 2 tehakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku aeg ja koht teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust kohalikus ajalehes. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat.

Jäätmeseaduse § 56 lg 3 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatava avaliku istungi aeg ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avalikku istungit kohalikus ajalehes.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teavitab, et alates 16. maist 2014.a on võimalik tutvuda Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 siin ning tööajal Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ruumides aadressil Peetri plats 3, 20308 NARVA, I korrus, kab. 17, tel 35 99253.

Narva linna jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatav avalik istung toimub 17.06.2014 kell 14:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis aadressil Peetri plats 5, 20308 NARVA, I korrus.


09.05.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 52 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamisest. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust määrata A. Puškini tn 23a krundile 90% äri- ja 10% elamumaa maakasutuse sihtotstarbeid kuni 20-korruselise hoone koos maa-aluse parkimisalaga ehitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala liigikaudne pindala on ca 0,8 ha.
Algatatav Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas. Lähtuvalt üldplaneeringust tuleb üle 16-korruselise hoonete planeerimisel läbi viia avalik arhitektuurivõistlus.
Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


09.04.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.03.2014 otsusega nr 42 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringuga kavandatakse jagada Rakvere tn 22a krunt kaheks (2) osaks. Ühele moodustatavatest kruntidest määratakse ehitusõigus kuni kahe (2) 4-korruselise ärihoone ehitusaluse pindalaga kuni 460 m² ehitamiseks. Teisele krundile ehitusõigust ei määrata. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,2 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas A. Puškini ja Rakvere tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


27.03.2014

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle TEEDESPETSIALISTI (3 kuud) » loe lähemalt


12.03.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Kulgu tööstusala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu läbiviimisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan). Kuna detailplaneeringu koostamise käigus selgus, et detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna Tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis vastavalt planeerimisseaduse § 16 lõikele 3 kohustub omavalitsus korraldada avaliku arutelu. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 1. aprillil 2014 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
  Failid: eskiisi avaliku arutelu protokoll pdf
 • Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu läbiviimisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Gloria Invest OÜ (seletuskiri, joonised). Kuna detailplaneeringu koostamise käigus selgus, et Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut krundi maakasutuse juhtfunktsiooni osas (ärimaa sihtotstarvet pakutakse vahetada elamumaaks), siis vastavalt planeerimisseaduse § 16 lõikele 3 kohustub omavalitsus korraldada avaliku arutelu. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27. märtsil 2014 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtadega ja lahendusega saab tutvuda ameti koduleheküljel.
  Failid: avaliku arutelu protokoll pdf
 • Narva Linnavolikogu 20.02.2014 otsusega nr 32 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Narva Gate. Eesmärgiks on Joala tn 20 krundi jagamine kaheks osaks ning välja kujunenud kruntidele sihtotstarvete määramine. Detailplaneering lahendab sealhulgas liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kuna planeeritaval maa-alal asuvad kultuurimälestuse objektid, on detailplaneeringu koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja korruselamumaa. Algatatav Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • Narva Linnavolikogu 20.02.2014 otsusega nr 31 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 ajakohastamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest. Narva linna jäätmekava aastateks 2014 – 2020 ajakohastamise üldeesmärgiks on Narva linna jäätmehoolduse hetkeolukorra analüüs, jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine, järgides keskkonnaalaseid põhimõtteid, kehtivat seadusandlust ning Narva linna arenguvõimalusi ja plaane. Otsusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kab 301a) vastuvõtuajal.


06.02.2014

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 23.01.2014 otsusega:

 • nr 17 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust muuta kruntide Tähe tn 11, Tuha tn 2 ja Tuha tn L1 piire. Tähe tn 11 krundile kavandatakse määrata 100% elamumaa sihtotstarvet kuni kolme (3) kolmekorruselise hoone püstitamiseks. Tuha tn 2 krundil plaanitakse ehitada kahekorruseline ärihoone krundisisese parkimisalaga. Algatava detailplaneeringu koostamisel kaalutletakse võimalust muuta varem planeeritud Tuha tn L1 sõidutee asukoha ja kuju. Planeering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas ärimaast osaliselt elamumaaks. Kuna Tähe tänavat mööda paiknevad enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid, on ka Tähe tn 11 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks vastuvõetav ja loogiline.
  Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõikele 2 punktile 2 strateegilise dokumendi elluviimisega tuleb hinnata keskkonnamõju ka siis, kui strateegilises planeerimisdokumendis (antud juhul Narva linna detailplaneeringus) tehakse muudatused. Vastavalt KeHJS § 33 lõikele 6 saadeti Keskkonnaametile päring Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu KSH algatamise vajalikkuse kohta. 10.12.2013 kirjaga nr V 6-8/13/28302-2 Keskkonnaameti Viru regioon teatas, et ei pea KSH vajalikuks Narva linna Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringule. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukoha, KSH on otstarbekas jätta algatamata.
 • nr 16 Rahu tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kavandatakse jagada Rahu tn 7 krunt kuueks (6) osaks. Juurdepääsud moodustavatele kruntidele on tagatud Lääne tänavalt läbi uue tänava. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Soldino Linnaosas ning selle pindala on ca 3,8 ha.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Rahu tn 7 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
 • nr 15 Paul Kerese 25 ja Paul Kerese 25a maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringuga (pindala ca 0,6 ha) ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus ärihoone koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil Paul Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil Paul Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Tulenevalt ala läbivast kõrgepingeliinist jääb P. Kerese tn poolne ala murualaks ja sellele ei planeerita kõrghaljastust. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskohta.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 100% tootmishoonete maa. Käesoleva Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linnaüldplaneeringut maakasutuse osas tootmismaast ärimaaks. Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks saab pidada ärifunktsiooni eelistamist, sest planeeritav ala jääb Narva linna keskosa võimaliku äripiirkonna keskmesse.

Täiendavat informatsiooni saab Narva Linnavalitsusese Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (Peetri plats 5, kabinet 301) või ameti koduleheküljel.


03.02.2014

Tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta tööle TEEDESPETSIALISTI » loe lähemalt