Установленные 2008
Tiigi 2h ja 2k maa-ala 18.12.2008.a. nr 387
tunnistatud kehtetuks 21.01.2010 otsusega nr 3, kehtestati uuesti 08.04.2010 otsusega nr 52
Tellija: ArtDrive OÜ
Eesmärk: Kkahe olemasoleva krundi liitmine, sihtotstarbe täpsustamine (ärimaa) ning ehitusõiguse määramine veoautode teenindushoone ehitamiseks (ehitusalune pindala 3980 m², max 2 korrust, kõrgus kuni 10 m). Lahendatakse ka juurdepääs Tiigi tänavalt ning 5 parkimiskohta loomine sõiduautode jaoks ja 3 veoautode jaoks. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, likvideeritakse mõned puud ja nähakse ette kõrghaljastuse lisamist. Krundi perimeetril planeeritakse kuni 2m kõrge piire paigaldamine. Määratakse ka tehnovõrkude asukoht ning nendega varustamine. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Skeem: pdf
Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) 04.12.2008.a. nr 361
Tellija: HIAB
Eesmärk: krundipiiride jagamine ja liitmine (planeeritaval alal tekib 23 üksust). Kavandatakse olemasolevate tootmishoonete lammutamist ning olemasolevate hoonete renoveerimist, samuti uutes mahtudes tootmishoone ehitamist lammutatava hoone asemele. Määratud on kruntide sihtotstarbed, ehitusalused pindalad, ehitusjooned ja hoonete korruselisus. Planeeritavale alale toimub juurdepääs jalakäijatele ja autodele Suur-Aguli, Kerese ja Linda tänavatelt. Lõunaküljel paiknevatele kruntidele on tagatud juurdepääs Suur-Aguli tn ja Linda tn uue planeeritava ühendusteega. Parkimine on ette nähtud lahendada omal krundil. Parkimiskohti on tagatud normi kohaselt. Haljastust kajastavad visioonid tehakse igale krundile eraldi koos hoone projektiga, kuid ette on nähtud haljastuse rajamine.
Planeeritava ala pindala: ca 13,1 ha
Skeem: pdf
Daumani tn 30 14.08.2008 nr 252
Tellija: AS Triverk, 05.01.2006.a. nr 23/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (õppehoone ja töökoda) ehitusaluste pindadega 3903 m² (õppekeskus 3525 m² kõrgusega kuni 10 m ja töökoda 378 m² kõrgusega kuni 8 m). Krundile on planeeritud 80 parkimiskohta (invaliidide jaoks 2 kohta). Juurdepääs kavandatakse läbi Daumani tn 20 krundil asuva avalikult kasutatavalt teelt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Lahendatakse ka jalakäijate teede ja tehnovõrkude asukohad ning hoonete varustamine. Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,57 ha
Skeem: pdf
Oru tn 10 maa-ala 14.08.2008 nr 251
Tellija: OÜ Narva Ehitusprojekt, 11.09.2006.a. nr 1291/1-11
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritaval alal kavandatakse büroohoone (maksimaalne ehitusalune pind – 260 m², maksimaalne kõrgus 15 m), laohoone (maks. ehitusalune pind – 1340 m², maksimaalne kõrgus 9 m) ning korteri- ja laohoone (maks. ehitusalune pind – 640 m², maksimaalne kõrgus 15 m). Krundile planeeritakse 18 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Planeering muudab ja täpsustab kehtivat Narva linna üldplaneeringut (üldmaast ärimaaks).
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Skeem: pdf
Vaksali tn 9 maa-ala 14.08.2008 nr 250
Tellija: AS Viru Gerberi, 21.12.2004.a. nr 1294/1-11
Eesmärk: Olemasoleva krundi jagamine kaheks osaks (3240 m² ja 970 m²) ning maa-ala sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete alusest maast ärimaaks. Samuti lahendatakse maa-alal parkimiskorraldus, juurdepääsudega varustamine ning maa-ala heakorrastus.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala 14.07.2008.a. nr 233
Tellija: MAXIMA Eesti OÜ
Eesmärk: Planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine ja uute moodustamine (7 maaüksust), ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaaja keskuse ehitamiseks (ehitusalune pind 38400m², kõrgus 8,0m kuni 30m), alajaam (ehitusalune pind 36m², kõrgus 5,0m), 1 ärihoone (ehitusalune pind 600m², kõrgus 8,0m), linna liinibusside lõpppeatus (6 kohta). Planeeritakse ehitada maapealne ja maa-alune parkla. Parkimiskohti kokku – 1396. Krundil POS 4 on planeeritud parkla 16 kohale. Samuti lahendatakse maa-alade heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Riigi maast moodustatakse ärimaa, liiklusmaa ja üldmaa krunt.
Detailplaneering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 3.0 ha
Skeem: pdf
Märkused: tühistatud ja uuesti kehtestatud
Rahu tn 4 05.06.2008 nr 194
Tellija: AS Famar-Desi Kinnisvara, 05.09.2005.a. 971/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 1 hoone ehitamiseks (ehitusalune pind 7500 m², ehitusmaterjalide jae- ja hulgikauplus). Hoone kavandatud kõrguseks on kuni 13 m. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek 3 krundi liitmiseks ning nendest 1 krundi moodustamine ärimaa sihtotstarbega. Krundile on planeeritud 104 parkimiskohta. Juurdepääs kavandatakse Rahu tänavalt ja Alajaama tänavalt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust.
Planeeritava ala pindala: ca 1,5 ha
Skeem: pdf
Puškini tn 69 maa-ala 05.06.2008 nr 193
Tellija: AS HARJU EHITUS
Eesmärk: Olemasoleva krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks (elamumaa) ning üheks liiklusmaaks, hoonestusala määramine 9 korruselise korterelamu ehitamiseks (ehitusalune pind 500 m², kõrgusega 35 m). Juurdepääs rajatakse Puškini tänavalt. Krundile planeeritakse 60 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrasus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastus. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (ühiskondlike maast korruselamumaaks).
Planeeritava ala pindala: ca 1,07 ha
Skeem: pdf
Vabaduse tn 4 maa-ala 17.04.2008.a. nr 117
Tellija: Fama-Narva OÜ
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (1 hoone on 905 m² 100% elumaja, teine hoone 383 m² elumaja ja 20% sellest äripinnad). Mõlema hoone kavandatud kõrgus on kuni 12 m. Krundipiire käesoleva planeeringuga ei muudeta. Lahendatakse ka juurdepääs Vabaduse tänavalt ning parkimine paigutatakse hoone 0 korrusele. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, säilitatakse olemasolev kõrghaljastus ning nähakse ette haljastuse lisamist, plaanitakse mänguväljakud jne. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (üldmaast elamumaaks).
Planeeritava ala pindala: ca 0,39 ha
Märkused: Skeem eskiisiarutelul (pdf), põhikaart (pdf)
Joala-Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala 27.03.2008.a. nr 93
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Olemasoleva hästi mittetoimiva ristmiku ümberplaneerimine ringristmikuks. Samuti avatakse juurdepääs Kreenholmi tänavalt Spordi tänavale. Krundipiire käesoleva planeeringuga ei muudeta ning ehitusõigust ei määrata.
Planeeritava ala pindala: ca 1 ha
Skeem: pdf
Daumani tn 4a maa-ala 27.03.2008.a. nr 76
Tellija: OÜ Narva Kaubanduskeskus
Eesmärk: Maa-alale büroohoone ehitamine (kõrgus kuni 15 m ning ehitusalune pind kuni 518 m²). Planeeringuga lahendatakse ka maa-ala heakorrastus, haljastus, liihluskorraldus (juurdepääsud on planeeritud Daumani tn 2b ning Daumani tn 4c poolt) ja parkimine 19 kohaga. Maa-ala sihtotstarve on ärimaa.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Skeem: pdf
Puškini tn 55 maa-ala 14.02.2008 nr 34
Tellija: Junona AS, 01.11.2004.a, nr 1093/1-11.
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone rajamiseks (ehitusalune pindala maks 700 m² kõrgusega kuni 13,5 m), maa-ala heakorrastuse, täiendava haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsud krundile ja parkimise 92 kohta) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,56 ha.
Skeem: pdf, jpg
Võidu pargi maa-ala (valja arvatud Joala tn 8b) 14.02.2008. nr 33
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Parki korrastamine linna rohe- ja puhkealaks. Samuti moodustatakse krunt suurusega 21250 m² sihtotstarbega 100% üldmaad. Ehitusõigust maa-alale ei määrata. Lahendatakse ka juurdepääsud pargile.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Skeem: pdf
Daumani tn 2c 17.01.2008.a. nr 17
Tellija: OÜ Narva Kaubanduskeskus
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine kasutatud autode, autoremondi- ja müügisalongi tarbeks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,05 ha
Skeem: pdf, jpg
Hariduse 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini 27 maa-ala 17.01.2008.a. nr 15
Tellija: FAMA Invest OÜ
Eesmärk: Olemasoleva kruntide ühendamine, kaubandus- ja ärikeskuse, elumajade ehitamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Skeem: pdf, jpg, jpg