Принятые 2012
Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala 18.10.2012.a. nr 127
Tellija: Andrei Kovaltšuk
Eesmärk: Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus äri- või/ja tootmishoone koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil P. Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil P. Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Tulenevalt ala läbivast kõrgepingeliinist jääb P. Kerese tn poolne ala murualaks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskohta. Detailplaneeringu lahenduses on määratud P. Kerese tänava teekaitsevöönd ja see on kuni P. Kerese tn 25 kinnistupiirini. Planeeringu joonistel on näidatud jalgteede ja kergliiklusteede asukohad vastavalt Kerese tänava detailplaneeringule (kehtestatud 17.06.2010 Narva Linnavolikogu otsusega nr 91). P. Kerese tänava laiendamine ning sissesõit alale on määratud vastavalt Kerese tänava detailplaneeringule. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohta. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri, seletus
Narva Tööstuspargi territoorium 23.08.2012.a. nr 103
Tellija: SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Eesmärk: Luua võimalused antud maa-alale uue logistika- ja tööstuspargi rajamiseks. Planeeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarbed ja tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse küsimused (kõrghaljastuse osakaal kinnistupinnast soovitavalt 3%). Hoonestusalad on osaliselt kavandatud läbi mitme krundi selleks, et vajadusel liita ehitusalad ja krundid kokku ning ehitada suuremaid hooneid ühendatud hoonestusalale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt vastavalt normatiividele. Planeeritud raudteeharude kogupikkus on 2,8 km. Vastavalt kehtivale Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringule planeeritava maa-ala sihtotstarbeks on ettevõtlusehitise reservmaa. Algatatava detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva üldplaneeringu muutmist. Planeeringuala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. septembrist kuni 24. septembrini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 70 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Puškini tn 42 ja selle lähiala 21.06.2012.a. nr 81
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Kavandatakse ühiskondlike ehitiste maa krundid lastekodu peremajade ehitamiseks ning kinnistule elamumaa krundid pereelamute ehitamiseks. Planeeritavatele kruntidele juurdepääsuks planeeritakse paralleelselt A. Juhhanovi tänavaga kaks uut tänavat. Pikendatakse kuni planeeringuala põhjapiirini Paju koolini viivat tänavat. Uutele tänavatele ning Juhhanovi tänava laiendusele kavandatakse 3 m laiused haljasribaga eraldatud kergliiklusteed. A. Puškini tänavale planeeritakse kahepoolne kõnnitee, Tapamaja tänava lõunapoolses osas – ühepoolne kõnnitee. A. Puškini ja Rakvere tn ristmikule kavandatakse pöörderajad. Parkimine on lahendatud kruntidel. Lastekodu peremajade ja pereelamute parkimisalade asukohad täpsustatakse ehitusprojektide koostamisel. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeringu lahenduses säilitatakse kõik normaalselt arenenud võradega puud, mis ei jää ehitatavate hoonete ega tänavate alla ning ei asu tehnovõrkude kaitsetsoonis. Planeeritavatele tänavatele on kavandatud haljasribad puuderidadega. Kõikidel äri-, elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa kruntidel on kohustus rajada kõrg- ja madalhaljastust vähemalt 10-20% ulatuses krundi pindalast. Täiendavat uushaljastust võib istutada kruntide kogu ulatuses, va tehnovõrguliinidele lähemale kui 2 m. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut osaliselt muutev maakasutuse sihtotstarvete osas – väikeelamumaa muudetakse ärimaaks ning üldmaa krundid elamumaaks. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. juulist kuni 17. augustini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 4,9 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Peetri platsi ja selle lähiala 21.06.2012.a. nr 80
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: täpsustatakse Narva piiripunkti ehitusõigust ning korrigeeritakse krundi piire. Samuti kavandatakse alale bussi- ja tolliterminali, treppi üle Triumhpi bastioni, A. Puškini skvääris ajalehekioskit koos bussiootepaviljoniga ning lillemüügikioskit. Nähakse ette olemasolevate kruntide ning reformimata ala kruntideks jagamine. Planeeringu lahendus ei muuda olevate tänavate ja teemaaalale piire, kuid moodustatakse uus teemaaala krunt Vertervalli tänava lõigus. Samuti laiendatakse Puškini tänaval paiknev sõidutee 2+2 sõidurajaliseks. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, planeeritavat haljastust ette ei nähta. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohta. Planeeritav territoorium asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning on muinsuskaitsetsooni kuuluv ala. Osaliselt jääb ala ajaloolise kesklinna ja osaliselt ajaloolise kesklinna kaitsetsooni. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldmaa, transpordimaa ning riigikaitsemaa. Osaliselt muudab detailplaneeringu lahendus üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. juulist kuni 17. augustini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 7,4 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala
19.04.2012.a. nr 54
Tellija: Narva Gate OÜ
Eesmärk: Jagatakse olemasolevad kinnistud 70 uuteks tootmismaa, sotsiaalmaa, liiklusmaa, elamumaa, ärimaa ja veemaa sihtotstarvetega kruntideks. Ette on nähtud rajada alale neli 20-korruselist hoonet, milledest kolm on eluhooned ning üks ärilise otstarbega. Hooneid paigaldatakse nii, et nad ei varjutaks olulisi vaateid piirkonnale. Alale jäävad ajaloolised hooned säilitatakse, renoveeritakse ning võetakse kasutusse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustele ning lähtudes kultuurimälestiste kaitsevööndist. Nõukogudeajal ehitatud ning käesoleval ajal amortiseerunud hooned ja rajatised likvideeritakse ning nende asemele ehitatakse olevat ajaloolist ehitusjoont järgides uued hooned. Parkimine on lahendatud maapealsete ja -aluste parkimisplatside näol. Samuti on lahendatud heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kogu territoorium on kultuuriväärtuste kaitseala, kus enamik hoonestest on kultuurimälestuse objektid. Samuti tegemist on maastikukaitsealaga. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas. Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. maist kuni 8. juunini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 30 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Rakvere tn 71 maa-ala 19.04.2012.a. nr 52
Tellija: Maininvestments OÜ
Eesmärk: Jagatakse olemasolev Rakvere tn 71 krunt kolmeks osaks: üldkasutatava maa, ärimaa ja veekogude/ üldkasutatava maa sihtotstarvetega kruntideks. Olemasolev Megamarketi kaubandushoone säilitatakse olemasoleval kujul, samale krundile planeeritava hoone maksimaalne korruselisus kuni 2 korrust. Liikluskorraldus käesoleva planeeringuga ei muutu. Planeeritav maa-ala asub Narva linna Pähklimäe, keset suurt elurajooni. Rakvere tn 71 maa-ala planeeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist. Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. maist kuni 24. maini 2012 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 4 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf