Принятые 2010

Vastuvõtmisel ja avaliku väljapaneku korraldamisel
Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala 25.11.2010.a. nr 184
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Määratakse hoonestusõigus kuni 5-korruselisele ühiskondlikule hoonele (ehitusalune pind kuni 3570 m²) kasutades olemasoleva reljeefi omadusi ja veeala. Juurdepääs alale on kavandatud P. Kerese tn poolt uue juurdesõidutee kaudu. Parkimiskohad hoone külastajatele on lahendatud krundisiseselt, kokku 27 kohta, ning 58 kohta varem planeeritud Kerese tn äärsel transpordikrundil planeeringualast väljaspool. Samas on planeeritud olemasoleva bussipeatuse üleviimine. Lahendatakse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, sealhulgas kavandatakse puhastada ja kinnitada veekogu kallas suve- ja talveajal puhkamise otstarbel. Kavandatakse rajada kõnniteed ja püstitada puhkekohtades väikevormid. Territooriumi piiramist ei ole ette nähtud. Tiigi kaldale on planeeritud osaliselt madalpiire ohutuse tagamiseks. Krundi täisehitusprotsent on 18% ja haljastusprotsent 20%. Likvideerimisele kuulub 9 lehtpuud. Uus kõrghaljastus on planeeritud P. Kerese tänava äärde ning P. Kerese ja Võidu tänavate nurgale. Planeeritakse ka uue madalhaljastuse istutamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – üldmaast moodustatakse 80% ühiskoondlike ehitiste maa ja 20% ärimaa.
Planeeritava ala pindala: ca 2,2 ha
Skeem: pdf
Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-ala 04.11.2010.a. nr 146
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Tööstuspark SA
Planeerija: Bf Projektibüroo OÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine logistika- ja tööstuspargi rajamiseks (kruntide täisehitusprotsent on kuni 50%), kruntide moodustamine, krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamisega lahendamine. Planeeritav ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas. Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu ega Narva linna tööstuspiirkonna osa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 70 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani 4c maa-ala 26.08.2010.a. nr 127
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Castnix Invest OÜ
Planeerija: Casa Projekt OÜ
Eesmärk: Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani 4c kinnistud jagatakse 8-ks elamu, äri-, ühiskondlike ehitiste, üldkasutatava ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks. Eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine hooldekodu (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 2400 m²), noorte- ja vabaajakeskuse (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²), perearstikeskuse (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ja korterelamu (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ehitamiseks. Juurdepääs alale on ette nähtud kvartali sisetänavalt, Rahu põigist ja Puškini tänavalt ning planeeringulahendusega väljakujunenud juurdepääsuteelt. Ette nähtud tiigi korrastamine ja selle ümber kõrg- ja madalhaljastusega pargiala rajamine. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf vaated: 01, 02, 03, 04, 05
Dokumendid: vastuväide 01, vastuväide 02
Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala 30.06.2010.a. nr 114
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gesti Hotel OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Kruntide liitmine ja sihtotstarbe muutmine 100% elamumaas 30% äri- ja 70% elamumaaks. Määratakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks. Sõidukite juurdepääs planeeritavale maa-alale toimub Juhkentali tänavalt. Planeeritakse uus krundisisene juurdepääsutee maa-alusesse parklasse. Suurem osa olemasolevast haljastusest säilitatakse, planeeritakse väikese pargi rajamine. Planeeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeering sisaldab Narva linna kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6ha
Skeem: pdf
Haigla tn 1 maa-ala 17.06.2010.a. nr 95
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Haigla SA
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine olemasolevale hoonele juurdeehituse ja hoonet ühendava pääsla rajamiseks. Lahendatakse liikluskorraldus, heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2 ha
Skeem: jpg
Rahu tn 36b maa-ala 17.06.2010.a. nr 94
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Espak Narva AS
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeerintavale maa-alale ehitusõiguse andmine kauplus-lao ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamine. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 0,43 ha
Skeem: pdf
Dokumendid: vastuväide 01, vastuväide 02, avaliku arutelu protokoll
Tallinna mnt 37 ja selle lähiala 17.06.2010.a. nr 92
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Planeeritavale alale liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse ning haljastuse lahendamine. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Skeem: pdf
Ak. Maslovi tn 5 maa-ala 27.05.2010.a. nr 80
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gesti Hotel OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringus määratakse ehitusõigus kolme korterelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 22 m (6 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 1155 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 9%. Planeeringus on ettenähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs krundile planeeritakse Ak. Maslovi tänavalt, piki tänavat planeeritakse kõnnitee. Parkimine 66 autole (21 hoonealust parkimiskohta) on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Skeem: jpg
Dokumendid: vastuväide, avaliku arutelu protokoll
1. Jõe tn 36 maa-ala 06.05.2010.a. nr 66
Tellija: Narva Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringus kavandatakse moodustada reformimata riigimaast üks krunt pindalaga 1532 m² ning maakasutuse sihtotstarbega 100% sakraal- ja tavandihoonete maa. Moodustatakse kolm ajutist krunti, mis tulevikus kavandatakse liita naaberkruntidega. Planeeritakse kaks juurdesõitu 1. Jõe tänavalt. Parkimine 8 autole on lahendatud krundisiseselt. Säilitatakse olemasolev haljastus ja tehnovõrgud. Planeeringuga on ette nähtud jäätmete liigiti kogumiskonteinerite koht. Käesolev planeering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Dokumendid: avaldus
Päikese tn 16 maa-ala 06.05.2010.a. nr 65
Tellija: Imege Grupp OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Määratakse ehitusõigus kahe ridaelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 10 m (2 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 753 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 45%. Planeeringus on ette nähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs planeeritakse Päikese tänavalt. Parkimine 10 autole on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Kulgu sadama maa-ala 08.04.2010.a. nr 59
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Hendrikson & Ko
Eesmärk: Detailplaneeringus kavandatakse rajada laevateenindussadam, Narva Noorte Meremeeste Klubi sadam, matkelaevade sadam, riiklike institutsioonide sadam, juurdepääsuteed ja parkla. Kokku määratakse ehitusõigus 6 uuele hoonele. Säilib olemasolev olukord Kulgu Sadam 13 krundil. Juurdepääs planeeringualale toimub ala põhjaosast piki Kulgusadama teed. Parkimine ja transport toimub ühiselt kruntidevahelisel avalikult kasutataval transpordimaa alal, mida ei tohi ühegi krundi piires sulgeda. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse heakorrastuse küsimused. Planeeringuala suurusega ca 4,1 ha hõlmab Narva veehoidla poolsaart ja osa akvatooriumist. Detailplaneering ei sisalda kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 4,1 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Joala tn 1 maa-ala 08.04.2010.a. nr 50
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: MTÜ Päästearmee Eestis
Planeerija: Dekoraator OÜ
Eesmärk: Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundile on kavandatud ehitada üks neljakorruseline keldriga hoone (ehitusalune pind kuni 403 m², kõrgus kuni 17 m). Juurdesõit krundile plaanitakse Raudtee ja Joala tänavalt. Parkimine toimub linna maal (kokku 5 parkimiskoha). Likvideeritakse olemasolevad lehtpuud (7 tk.) ja osaliselt muruplatsid. Kõrghaljastuse (8 puud) asendusistutamine kavandatakse ala piiride taga Raudtee tänava kinnistul. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – riigikaitsemaast moodustatakse ühiskondlike hoonete maa.
Planeeritava ala pindala: ca 512 m²
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Dokumendid: vastuväide
Kalda tn 12b maa-ala 08.04.2010.a. nr 48
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Andruse Hulgikaubandus OÜ
Planeerija: Aleksandra Popova FIE
Eesmärk: Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundil kavandatakse laiendada olemasolevat hoonet üle 33% ning muuta maakasutuse sihtotstarve. Maksimaalne ehitusalune pind on 1046 m², lubatud kõrgus kuni 9 m ja korruselisus kuni 1 korrus. Sõidukite juurdepääs krundile säilib Kalda 12a, Kalda 12d, Kalda 12e kruntide kaudu. Parkimine on lahendatud krundisiseselt (kokku 6 parkimiskohta). Olemasolev haljastus säilitatakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas. 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Kreenholmi tn 54a maa-ala 11.03.2010.a. nr 30
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Viirma OÜ
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine krundile kahe hoone püstitamiseks – 1-korruselise (ehitusalune pind kuni 265 m², kõrgus kuni 6 m) ja 2-korruselise (ehitusalune pind kuni 2118 m², kõrgus kuni 15 m). Planeering ei muuda olemasoleva krundi piire. Säilitatakse olemasolevad juurdepääsud krundile Kreenholmi tänavalt ja kruntidevaheliselt teelt. Planeeritakse 163 parkimiskohta. Määratakse tehnovõrkude asukoht ning lahendatakse haljastuse küsimused. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 1,4 ha
Skeem: pdf
Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alad 11.02.2010.a. nr 19
Tellija: Sundstrand OÜ
Planeerija: Bf Projektibüroo OÜ
Eesmärk: uua võimalus Narva Tööstuspargi ehitamiseks. Enamus olemasolevatest hoonetest likvideeritakse. Iga kinnistu jagatakse 6 krundiks. Uushoonestus kavandatakse kuni kahekorruseliseks. Liikluskorraldus lahendatakse krundisiseselt. Osa haljastusest likvideeritakse ning planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse heakorratus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed ning määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 11,45 ha
Skeem: pdf