Инициированные 2010
Rakvere tn 71 maa-ala 25.11.2010.a. nr 176
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Maininvestments OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Pähklimäe linnaosas 4 ha suurusel maa-alal asuva Rakvere tn 71 krundi jagamine, maakasutuse sihtotstarvete määramine ning ehitusõiguse määramine hoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeritava ala pindala: ca 4 ha
Vestervalli tn 20 21.10.2010.a. nr 144
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Kiriku Varahaldus OÜ
Planeerija: Arhitektuuribüroo Zero OÜ
Eesmärk: planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks. Kavandatud hoone korruselisus on kuni 4 korrust ja ehitusalune pind kuni 950 m². Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Osaliselt muudetakse krundi maakasutuse sihtotstarvet. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitatud Kiriku Varahalduse OÜ. Planeering ei too kaasa Narva linna kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Skeem: jpg, eskiislahendus: põhijoonis, lõiked
Jaama plats ja selle lähiala 26.08.2010.a. nr 131
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linna Arendus SA
Planeerija:
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine bussiterminali rajamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas.
Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2 ha
Skeem: jpg
Haigla tn 1 maa-ala 11.02.2010.a. nr 23
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Haigla SA
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine olemasolevale hoonele juurdeehituse ja hooneid ühendava pääsla rajamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2 ha
Skeem: jpg
Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 11.02.2010.a. nr 17
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Tööstuspark SA
Planeerija: BF Projektibüroo OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine logistika- ja tööstuspargi rajamiseks (krundi täisehitusprotent on kuni 50%), krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamisega lahendamine.
Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 70 ha