Установленные 2011
Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala 08.09.2011.a. nr 113
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine tervise- ja spordikompleksi ehitamiseks ning terviseradade rajamiseks, maa-ala kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 76 ha
Failid: seletuskiri pdf, põhijoonis pdf, tehnovõrgud pdf
Joaorg ja selle lähiala 21.06.2011.a. nr 110
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Linna puhkeala korrastamine ja planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 18,8 ha
Skeem: pdf
Rahu 42a maa-ala 26.05.2011.a. nr 88
Tellija: Zur AS
Eesmärk: planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine hambakliiniku (maksimaalne ehitusalune pindala 430 m², kuni 3 korrust, 12 m maapinnast katuseharjani) ja korterelamu (maksimaalne ehitusalune pindala 600 m², kuni 5 korrust, 18 m maapinnast katuseharjani) ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted (haljastusprotsent 12%), lahendatud juurdepääsud, parkimine (kokku 42 planeerimiskohta) ning tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala 03.03.2011.a. nr 43
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Sweco Projekt AS
Eesmärk: Planeeringuga määratakse hoonestusõigus kuni 5-korruselisele ühiskondlikule hoonele (ehitusalune pind kuni 3570 m²) kasutades olemasoleva reljeefi omadusi ja veeala. Juurdepääs alale on kavandatud P. Kerese tn poolt uue juurdesõidutee kaudu. Parkimiskohad hoone külastajatele on lahendatud krundisiseselt, kokku 27 kohta, ning 58 kohta varem planeeritud Kerese tn äärsel transpordikrundil planeeringualast väljaspool. Samas on planeeritud olemasoleva bussipeatuse üleviimine. Lahendatakse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, sealhulgas kavandatakse puhastada ja kinnitada veekogu kallas suve- ja talveajal puhkamise otstarbel. Kavandatakse rajada kõnniteed ja püstitada puhkekohtades väikevormid. Territooriumi piiramist ei ole ette nähtud. Tiigi kaldale on planeeritud osaliselt madal piire ohutuse tagamiseks. Krundi täisehitusprotsent on 18% ja haljastusprotsent 20%. Likvideerimisele kuulub 9 lehtpuud. Uus kõrghaljastus on planeeritud P. Kerese tänava äärde ning P. Kerese ja Võidu tänavate nurgale. Planeeritakse ka uue madalhaljastuse istutamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – üldmaast moodustatakse 80% ühiskoondlike ehitiste maa ja 20% ärimaa. Üldplaneeringu muudatus on tinginud Narva Linnavalitsuse kui tellija soovist muuta ala atraktiivsemaks ja otstarbekamaks.
Skeem: pdf
Planeeritava ala pindala: ca 2,2 ha
Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani tn 4C maa-ala 03.03.2011.a. nr 40
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Castnix Invest OÜ
Planeerija: Casa Projekt OÜ
Eesmärk: Jagatakse Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani 4C kinnistud 8-ks elamu, äri-, ühiskondlike ehitiste, üldkasutatava ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine hooldekodu (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 2400 m²), noorte- ja vabaajakeskuse (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²), perearstikeskuse (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ja korterelamu (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ehitamiseks. Juurdepääs alale on ette nähtud kvartali sisetänavalt, Rahu põigist ja Puškini tänavalt ning planeeringulahendusega pakutud juurdepääsuteelt. Planeeringuga on ette nähtud tiigi asendamine ümbritsevast isoleeritud tehisveekoguga ja selle ümber kõrg- ja madalhaljastusega pargiala rajamine. Lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3 ha
Failid: skeem, seletuskiri