Принятые 2009

Vastuvõtmisel ja avaliku väljapaneku korraldamisel
Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala 17.12.2009.a. nr 196
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Kootplaan OÜ
Eesmärk: Luua võimalus võimalus koolikompleksti loomiseks Pähklimäe Gümnasiumi kinnistu ning naaberkinnistute liitmise teel. Lahendatakse haljastuse, liikluse, parkimise ja tehnovarustuse küsimused. Määratakse ehitusõiguse ulatus. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 9,3 ha
Skeem: gif
Dokumendid: ettepanek, avaliku arutelu protokoll
Sepa tn 10 maa-ala 17.12.2009.a. nr 195
Tellija: Põhja Pealinn OÜ
Eesmärk: Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine neljakorruselise äri- ja korruselamu sihtotstarbega hoone ehitamiseks. Planeeritud hoone maksimaalne kõrgus on 13,5 m ja hoonealune pind ca 400 m². Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 29% ja haljastusprotsent – 28%. Säilitatakse olemasolev haljastus, läbisõiduteele Sepa tn 10 krundil seatakse teeservituut, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritav läbisõit krundil on planeeritud ühesuunaliseks. Parkimine 11 autole lahendatakse krundisiseselt. Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Skeem: pdf
Vahtra tn 3 maa-ala 17.12.2009.a. nr 193
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Eesmärk: Olemasolevate hoonete lammutamine ning ehitusõiguse määramine uue Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone rajamiseks. Krundi täisehitusprotsent on ca 27,3% ja haljastusprotsent ca 12,6%. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse ja haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,1 ha
Skeem: pdf
Tiimani tn ja Tallinna mnt vaheline ala 06.08.2009.a. nr 107
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Valerston Grupp OÜ
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: rundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks parkla ehitamiseks (80 kohta). Sisse- ja väljasõit planeeritakse Tiimani tänava kaudu. Eraldatakse kõnnitee riba ning määratakse haljastuala. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Märkused: protest pdf, arutelu protokoll pdf
Rahu tänav 06.08.2009.a. nr 105
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: ahendada liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine 27 veoautole), tee laiendamine neljarealiseks sõiduteeks Tallinna mnt ja Rahu tänava ristmikust kuni viaduktini, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine. Määratakse hoonestusala kolmele hoonele. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 16,2 ha
Skeem: lõik 1 pdf, lõik 2 pdf
Tallinna mnt 41 ja selle lähiala 06.08.2009.a. nr 99
Tellija: Astri-Narva AS
Eesmärk: moodustada liitmise teel (äri- ja elamumaa maaüksused 13 tk) üks ärimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks. Kaubanduskeskuses kavandatud korruselisus on kuni 9 korrust ja hoonealune pindala kun 19437 m2. Planeeritud maa-aluse parkla kohtade arv pm 830. Lahendatakse kvartalisisene liiklusskeem, jalakäijate teede ja heakorratuse küsimused. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3,8 ha
Skeem: pdf
Kerese tn maa-ala 06.08.2009.a. nr 98
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: muuta Kerese tänav neljarealiseks Rahu tn viaduktist kuni Kreenholmi tn-i. Lahendatakse jalakäijate liiklusskeem, planeeritud kergliiklustee. Planeeritud on üheksa uut transpordi-, haljasala- ning ärimaa sihtotstarbega krunti. Kolmele krundile määratakse hoonestusala ärihoonete ehitamiseks. Parkimiskohtade üldarv on 212. Lahendatakse haljastusküsimused. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 9 ha
Skeem: lõik 1 pdf, lõik 2 pdf
Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala 06.08.2009.a. nr 97
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: moodustada 11 uut maaüksust sihtotstarbega transpodi-, tootmishoonete- ja ärimaa. Üks krunt on planeeritud uue alajaama tarbeks. Planeeritavad hooned on kavandatud eri kõrgustega ehitusmahtude kombinatoorikaga. Parkimiskohtade arv on planeeritud 277. Lahendatakse maa-alade heakorratus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3,9 ha
Skeem: pdf
Narva-Tõrvajõe kergliiklustee 18.06.2009.a. nr 87
Tellija: Viru Teedevalitsus
Eesmärk: Kergliiklustee rajamine paralleelselt Tallinna maanteega Narva linna piirist Rahu tänavani, maa-ala krundipiiride ning sihtotstarbe määramine transpordimaaks. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 3,2 ha
Skeem: pdf
Rahu tn 1a maa-ala ja selle lähiala 18.06.2009.a. nr 85
Tellija: Vikingmotors Ida-Viru OÜ
Eesmärk: Krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Määratakse ehitusõigused büroohoone ja sõidukite teenindushoone ehitamiseks ning kõrge piire rajamiseks. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Planeeritava ala pindala: ca 0,53 ha
Skeem: pdf
Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala 18.06.2009.a. nr 84
Tellija: SA Narva Haigla
Eesmärk: Uue sõidutee, kõnnitee ja parkimiskohtate rajamine. Helikopteriplatsi ning uue haiglahoone rajamine. Määratakse ehitusõigused maaüksustele Haigla tn 1 ja 5.
Planeeritava ala pindala: ca 5 ha
Skeem: jpg
Mõisa tänava äärse maa-ala 14.05.2009.a. nr 77
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Jagada maa-ala kruntideks munitsipaliseerimiseks ning määrata tulevikus rajatavate hoonete ehitusmahud, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ja jalakäijate teede lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,9 ha
Skeem: pdf
Linda pargi ja selle lähiala 14.05.2009.a. nr 74
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Kahe olemasoleva krundi liitmine (Puškini 15b ja 15c), sihtotstarbega ärimaa. Moodustatakse uus äri- ja elamumaa krunt, üldmaa sihtotstarbega krunt pargile ja tänavamaa sihtotstarbega juurdepääsule. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Skeem: pdf
Kangelaste pr 29 maa-ala 21.04.2009.a. nr 61
Tellija: Shenon Kinnisvara OÜ
Eesmärk: Kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi ning Kangelaste pr ja Daumani tänava liiklussõlme lahendamine koos juurdepääsudega. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nende varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,1 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt 35 maa-ala 21.04.2009.a. nr 57
Tellija: NAR Kinnisvara OÜ
Eesmärk: ehitusõiguse määramine 9-kr ärikeskuse ning 2-kr allmaaparkla ehitamiseks. Sissesõit hoonesse kavandatakse Tallinna mnt 37 poolt ja väljasõit Kangelaste prospektile. Lahendatakse jalakäijate teede, heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 0,35 ha
Skeem: pdf
Gerassimovi tn 5 maa- ala 29.01.2009.a. nr 8
Tellija: Narva Development Project OÜ
Eesmärk: Muuta krundi sihtotstarve elamumaaks. Kavandatakse olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja uue 13 m kõrge korruselamu ehitamine. Juurdepääs krundile on ettenähtud Koolipõik tänava poolt ning krundil tuleb ühesuunaline autoliiklus. Planeeritud parkimiskohtade arv on 31 tk. Lahendatakse jalakäijate suunad. Planeeritakse 19 puude likvideerimine, teised aga säilitatakse. Hoonete vahel kavandatakse lastemänguplatside ehitamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Rahu tn 7 ja lähiala 29.01.2009.a. nr 4
Tellija: Neptunus OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga on ette nähtud viis krunti, millest on kolm hoonestatavat ärimaa krunti (kaks riigimaast), üks tootmismaa krunt alajaama paigaldamiseks ning üks liiklusmaa krunt uue sõidutee rajamiseks. Hoonete lubatud kõrgusvahemik on 4-17 m. Parkimine toimub krundisiseselt, parkimiskohtade üldarv on 436 tk. Rahu tn äärde on ettenähtud puudeallee ning parkimisplatside juurde uue kõrghaljastuse istutamine. Madalhaljastus planeeritakse kõrghaljastuse vahele ja piki kinnistu idapoolset piiri. Juurdesõit alale on Rahu tn-lt lähtuvalt Lääne tänava ja planeeringuala põhjapiirini kavandatud uue tänavalõigu kaudu. Jalakäijate juurdepääs on piki Rahu tn ääres kulgevat kõnniteed. Planeeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 4,7 ha
Skeem: pdf