Установленные 2012
Peetri platsi ja selle lähiala 18.10.2012.a. nr 121
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendusega täpsustatakse Narva piiripunkti ehitusõigust ning korrigeeritakse krundi piire. Samuti kavandatakse alale bussi- ja tolliterminali, treppi üle Triumphi bastioni, A. Puškini skvääril ajalehekioskit koos bussiootepaviljoni ning lillemüügikioskiga. Nähakse ette olemasolevate kruntide ning reformimata ala kruntideks jagamine. Planeeringu lahendus ei muuda olevate tänavate ja teemaaalade piire, kuid moodustatakse uus teemaaala krunt Vestervalli tänava lõigus. Samuti laiendatakse Puškini tänaval paiknev sõidutee 2+2 sõidurajaliseks. Haljastuse suurem osa püütakse säilitada. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeritav territoorium asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning on muinsuskaitsetsooni kuuluv ala. Osaliselt jääb ala ajaloolise kesklinna kaitsetsooni. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldmaa, transpordimaa ning riigikaitsemaa. Osaliselt muudab detailplaneeringu lahendus üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas.
Planeeritava ala pindala: ca 7,4 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Puškini tn 42 ja selle lähiala 18.10.2012.a. nr 120
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Detailplaneeringuga kavandatakse ühiskondlike ehitiste maa krundid lastekodu peremajade ehitamiseks ning kinnistule elamumaa krundid pereelamute ehitamiseks. Planeeritavatele kruntidele juurdepääsuks planeeritakse paralleelselt A. Juhhanovi tänavaga kaks uut tänavat. Pikendatakse kuni planeeringuala põhjapiirini Paju koolini viivat tänavat. Uutele tänavatele ning Juhhanovi tänava laiendusele kavandatakse 3 m laiused haljasribaga eraldatud kergliiklusteed. A. Puškini tänavale planeeritakse kahepoolne kõnnitee, Tapamaja tänava lõunapoolses osas – ühepoolne kõnnitee. A. Puškini ja Rakvere tn ristmikule kavandatakse pöörderajad. Parkimine on lahendatud kruntidel. Lastekodu peremajade ja pereelamute parkimisalade asukohad täpsustatakse ehitusprojektide koostamisel. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Säilitatakse kõik normaalselt arenenud võradega puud, mis ei jää ehitatavate hoonete ega tänavate alla ning ei asu tehnovõrkude kaitsetsoonis. Planeeritavatele tänavatele on kavandatud haljasribad puuderidadega, istutatava tänavapuu kõrgus peab olema minimaalselt 4 m. Kõikidel äri-, elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa kruntidel on kohustus rajada kõrg- ja madalhaljastust vähemalt 10-20% ulatuses krundi pindalast. Täiendavat uushaljastust võib istutada kruntide kogu ulatuses, va tehnovõrguliinidele lähemale kui 2 m. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut osaliselt muutev maakasutuse sihtotstarvete osas – väikeelamumaa muudetakse ärimaaks ning üldmaa krundid elamumaaks.
Planeeritava ala pindala: ca 4,9 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Narva Tööstuspargi territoorium 04.10.2012.a. nr 118
Tellija: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Eesmärk: Luua võimalused antud maa-alale logistika- ja tööstuspargi rajamiseks. Planeeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarbed ja tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse küsimused (kõrghaljastuse osakaal kinnistupinnast soovitavalt 3%). Hoonestusalad on osaliselt kavandatud läbi mitme krundi selleks, et vajadusel liita ehitusalad ja krundid kokku ning ehitada suuremaid hooneid ühendatud hoonestusalale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt vastavalt normatiividele. Planeeritud raudteeharude kogupikkus on 2,8 km. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses. Vastavalt kehtivale Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringule planeeritava maa-ala sihtotstarbeks on ettevõtlusehitise reservmaa. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 70 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b,
Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala
23.08.2012.a. nr 104
Tellija: Narva Gate OÜ
Eesmärk: Planeeringuga jagatakse olemasolevad kinnistud 70 uueks tootmismaa, sotsiaalmaa, liiklusmaa, elamumaa, ärimaa ja veemaa sihtotstarbega krundiks. Ette on nähtud rajada alale neli 20-korruselist hoonet, milledest kolm on eluhooned ning üks ärilise otstarbega. Hooned paigutakse nii, et nad ei varjutaks olulisi vaateid piirkonnale. Alale jäävad ajaloolised hooned säilitatakse, renoveeritakse ning võetakse kasutusse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustele ning lähtudes kultuurimälestiste kaitsevööndist. Nõukogudeajal ehitatud ning käesoleval ajal amortiseerunud hooned ja rajatised likvideeritakse ning nende asemele ehitatakse olevat ajaloolist ehitusjoont järgides uued hooned. Parkimine on lahendatud maapealsete ja -aluste parkimisplatside näol. Samuti on lahendatud heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 30 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Rakvere tn 71 maa-ala 21.06.2012.a. nr 83
Tellija: Maininvestments OÜ
Eesmärk: Planeeringuga jagatakse olemasolev Rakvere tn 71 krunt kolmeks osaks: üldkasutatava maa, ärimaa ja veekogude/üldkasutatava maa sihtotstarvetega kruntideks. Olemasolev Megamarketi kaubandushoone säilitatakse olemasoleval kujul, samale krundile planeeritava hoone maksimaalne korruselisus kuni 2 korrust. Liikluskorraldus käesoleva planeeringuga ei muutu. Planeeritav maa-ala asub Narva linna Pähklimäe linnaosas, keset suurt elurajooni. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala krundi maakasutuse sihtotstarbeks 60% ärimaa ja 40% korruselamu-, ühiskondlike ja tootmishoonete maa. Rakvere tn 71 maa-ala planeeringuga ei kavandata kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 4 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Hariduse tänava ja selle lähiala 21.06.2012.a. nr 82
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Detailplaneeringuga moodustatakse 16 krunti, millest uusi krunte on 7. Hariduse tänava ja Kangelaste prospekti nurgale moodustatakse sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt. Hariduse tn 19c krundil suurendatakse ehitusõigust. Hariduse 19c ja Hariduse tn 17 vahele jääb reformimata riigimaa, millest moodustatakse kaks iseseisvalt kasutatavat krunti, üks ärimaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega. Olemasolevatele garaažiboksidele aadressiga Hariduse tn 32 määratakse teenindusmaa suurusega 363 m2 ja sihtotstarbega ärimaa. Ülejäänud moodustavad kruntid on transpordimaa sihtotstarvetega tänavate ja avalikult kasutatavate parklate jaoks. Piirdeid kruntidele ei ole ette nähtud. Olemasolevate kinnistute osas muudetakse vaid liikluskorraldust, parkimist ja heakorrastust. Planeering näeb ette Hariduse tänava sõidutee laiendamise kuni 10,5 meetrini. Tänav planeeritakse 1 + 1 (lõiguti 2 + 1) sõidurajaga ning mõnel juhul lisarajaga pöörde tarvis. Kangelaste prospekti osa jääb valdavalt puutumatuks. Planeeritakse suurendada mõned pöörderaadiused. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Kui see ei ole võimalik, siis paigutatakse parkimiskohad naaberkrundile. Detailplaneeringuga on maksimaalselt säilitatud olev kõrghaljastus. Projekteerimise järgmises etapis teostatakse haljastuse dendroloogiline inventariseerimine ja haljastusprojektiga määratakse liigiline koosseis. Hoonetest ja teedest vabad alad haljastatakse muruga. Istutakse juurde nii kõrghaljastust kui ka madalamaid põõsagruppe. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega. Kogu detailplaneeringuga haaratud alal määratakse servituudid tehnovõrkude valdajate kasuks. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 4,3 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirnev ala 19.04.2012.a. nr 55
Tellija: Molong OÜ
Eesmärk: Jagatakse reformimata riigimaa seitsmeks krundiks (üks sotsiaalmaa, neli ärimaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti), määratakse ehitusala (ärihoone alune pind kuni 460 m², kuni 3 korrust, kõrgus kuni 12 m) ning varustatakse tehnovõrkudega. Samuti on planeeringus täpsustatud bussipeatuste asukohad, lahendatud territooriumi heakorrastamine, kõnniteede rajamine, puhkekohtades väikevormide püstitamine ja prügikonteinerite paigutamine. Olemasolevatel kruntidel täpsustakse vaid parkimisvõimalusi. Lavretsovi tn sõidutee osaliselt laiendatakse. Planeeringujärgne parkimiskohtade üldarv on 168 ja haljastusprotsent ca 26 %. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Skeem: pdf
Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alad 19.04.2012.a. nr 51
Tellija: Mebservis OÜ
Eesmärk: Määratakse ehitusõiguse mööblikaupluse (suurim lubatud ehitusalune pind 1140 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m), lao (suurim ehitusalune pind 807 m², kuni 1 korrus, kõrgus kuni 5 m), elektri alajaama (maakasutuse sihtotstarbe 100% tootmismaa, suurim ehitusalune pind 14 m², kõrgus kuni 3 m) ja olemasoleva angaari asemele kaupluse (suurim ehitusalune pind 465 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m) ehitamiseks. Samas lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede asukoha küsimusi ning määratakse tehnovõrkude asukohta. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri