Принятые 2008

Vastuvõtmisel ja avaliku väljapaneku korraldamisel
Tiigi 2h ja 2k maa-ala 25.09.2008.a. nr 290
Tellija: ArtDrive OÜ
Eesmärk: Kahe olemasoleva kruntide liitmine, sihtotstarbe täpsustamine (ärimaa) ning ehitusõiguse määramine veoautode teenindushoone ehitamiseks (ehitusalune pindala 3980 m², max 2 korrust, kõrgus kuni 10 m). Lahendatakse ka juurdepääs Tiigi tänavalt ning parkimiskohtade loomine sõiduautode ja veoautode jaoks. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, likvideeritakse mõned puud ja nähakse ette kõrghaljastuse lisamist. Krundi perimeetril planeeritakse kuni 2m kõrge piire paigaldamine. Määratakse ka tehnovõrkude asukoht ning nendega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Skeem: pdf
Kreenholmi–26.Juuli–Uusküla–Oru kvartali maa-ala 11.09.2008.a. nr 275
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Eesmärk: Planeeritava maa-ala liikluskorralduse (parkimise ja Kreenholmi–26.Juuli–Uusküla–Oru kvartali liikluskorralduse, uue sissesõidutee rajamine Uusküla tänava ja Kreenholmi viadukti ühendamisega) lahendamine, krundipiiride täpsustamine ja muutmine ning heakorrastuse jahaljastuse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 25,15 ha
Skeem: jpg, pdf
Vaksali tn 9 05.06.2008 nr 192
Tellija: AS Viru Gerberi, 21.12.2004.a. nr 1294/1-11
Eesmärk: Olemasoleva krungi jagamine kaheks osaks (3240 m² ja 970 m²) ning maa-ala sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete alusest maast ärimaaks. Samuti lahendatakse maa-ala parkimiskorraldus, juurdepääsudega varustamine ning maa-ala heakorrastus.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Skeem: pdf
Daumani tn 30 05.06.2008 nr 191
Tellija: AS Triverk, 05.01.2006.a. nr 23/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (õppehoone ja töökoda) ehitusaluste pindadega 3903 m² (õppekeskus 3525 m² kõrgusega kuni 10 m ja töökoda 378 m² kõrgusega kuni 8 m). Krundile on planeeritud 80 parkimiskohta (invaliidide jaoks 2 kohta). Juurdepääs kavandatakse läbi Daumani tn 20 krundil asuva avalikult kasutatavalt teelt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Kahendatakse ka jalakäijate teede ja tehnovõrkude asukohad ning hoonete varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,57 ha
Oru tn 10 ja selle läheala 05.06.2008 nr 190
Tellija: OÜ Narva Ehitusprojekt, 11.09.2006.a. nr 1291/1-11
Eesmärk: planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritaval alal kavandatakse büroohoone (maksimaalne ehitusalune pind – 260 m², maksimaalne kõrgus 15 m), laohoone (maks. ehitusalune pind – 1340 m², maksimaalne kõrgus 9 m) ning korteri- ja laohoone (maks. ehitusalune pind – 640 m², maksimaalne kõrgus 15 m). Krundile planeeritakse 18 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust. Planeering muudab ja täpsustab kehtivat Narva linna üldplaneeringut (üldmaast ärimaaks).
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Skeem: pdf
Kangelaste 25b maa-ala 15.05.2008.a. nr 149
Tellija: Devisti OÜ
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 1 korruselamu ehitamiseks (ehitusalune pindala 590 m²). Hoone kavandatud kõrguseks on kuni 12 m (kuni 3 korrust). Krundile on planeeritud 18 parkiniskohta (kaasarvatud 1 koht invaliidide jaoks ja 1 koht väikebussi jaoks). Juurdepääs kavandatakse Kangelaste prospektilt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastus./dd>
Planeeritava ala pindala: ca 0.26 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 55a maa-ala 15.05.2008.a. nr 139
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine ja uute moodustamine (7 maaüksust), ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaaja keskuse ehitamiseks (ehitusalune pind 38400 m², kõrgus 8,0 m kuni 30 m), alajaa (ehitusalune pind 36 m², kõrgus 5,0 m), 1 ärihoone (ehitusalune pind 600 m², kõrgus 8,0 m), linna liinibusside lõpppeatus (6 kohta). Planeeritakse ehitada maapealne ja maa-alune parkla. Parkimiskohti kokku – 1396. Samuti lahendatakse maa-alade heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Riigi maast moodustatakse ärimaa, liiklusmaa ja üldmaa krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 3.0 ha
Skeem: pdf
Puškini tn 69 maa-ala 27.03.2008 nr 75
Tellija: AS HARJU EHITUS
Eesmärk: Olemasoleva krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks (elamumaa) ning üheks liiklusmaaks, hoonestusala määramine 9 korruselise korterelamu ehitamiseks (ehitusalune pind 500 m², kõrgusega 35 m). Juurdepääs rajatakse Puškini tänavalt. Krundile planeeritakse 60 parkimiskohta, samuti lahendatakse maa-ala heakorrasus ning täiendatakse kõrg- ja madalhaljastus. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (ühiskondlike maast korruselamumaaks).
Planeeritava ala pindala: ca 1,07 ha
Skeem: pdf
Rahu tn 4 27.03.2008 nr 74
Tellija: AS Famar-Desi Kinnisvara, 05.09.2005.a. 971/1-11
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 1 hoone ehitamiseks (ehitusalune pind 7500 m², ehitusmaterjalide jae- ja hulgikauplus). Hoone kavandatud kõrguseks on kuni 13 m. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek 3 krundi liitmiseks ning nendest 1 krundi moodustamine ärimaa sihtotstarbega. Krundile on planeeritud 104 parkimiskohta. Juurdepääs kavandatakse Rahu tänavalt ja Alajaama tänavalt. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, täiendatakse kõrg- ja madalhaljastust.
Planeeritava ala pindala: ca 1,5 ha
Skeem: pdf
Vabaduse tn 4 maa-ala 14.02.2008.a. nr 35
Tellija: FAMA - Narva OÜ
Eesmärk: ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks (1 hoone on 905 m² 100% elumaja, teine hoone 383 m² elumaja ja 20% sellest äripinnad). Mõlema hoone kavandatud kõrgus on kuni 12 m. Krundipiiride käesoleva planeeringuga ei muudeta. Lahendatakse ka juurdepääs Vabaduse tänavalt ning parkimine paigutatakse hoonete 0 korrustele. Samuti lahendatakse maa-ala heakorrastus, säilitatakse olemasolev kõrghaljastus ning nähakse ette haljastuse lisamist, planeeritakse mänguvaljakud jne. Planeering toob kaasa olemasoleva üldplaneeringu muutmise ettepaneku (üldmaast elamumaaks).
Planeeritava ala pindala: ca 0,39 ha
Joala-Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala 17.01.2008.a. nr 13
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: ristmiku ümberplaneerimine ringristmikuks, juurdepääsu avamine Kreenholmi tänavalt Spordi tänavale.
Planeeritava ala pindala: ca 1 ha
Skeem: pdf