Algatatud 2012
Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala 21.06.2012.a. nr 85
Tellija: SKS Estonia Textile OÜ
Eesmärk: kaalutletakse algatatava planeeringuga võimalust Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kruntide liitmiseks, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramiseks tekstiiltööstuse tekitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Kulgu tööstusala 21.06.2012.a. nr 84
Tellija: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust jagada olemasoleval kinnistud kruntideks, määrata maakasutuse sihtotstarbed ja ehitusõigus tööstusala arengu võimaluste tekitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ettevõtlusehitise reservmaa, tootmise reservmaa ja looduslik haljasmaa. Algatatav Kulgu tööstusala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 90 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan
6. Paemurru 18 maa-ala 19.04.2012.a. nr 53
Tellija: Tatjana Silina
Eesmärk: kaalutletakse võimalust suurendada 6. Paemurru 18 krunti naabruses oleva reformimata riigimaa arvelt. Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Paemurru linnaosas Kadastiku tiigi vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Algatatava 6. Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Koidula tn 8 maa-ala 22.03.2012 nr 35
Tellija: Gloria Invest OÜ
Eesmärk: Planeeringuga kaalutletakse võimalust Koidula tn 8 krundil olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning 100% elamumaa sihtotstarbe määramiseks. Planeering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas Pimeaia vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korruselamumaa. Algatatav Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, joonised
Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala 26.01.2012 nr 10
Tellija: Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS
Eesmärk: Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b kruntidel kuni 2 hoone (kaubandus- ja ärihoone) püstitamist ehitusaluse pindalaga kuni 7000 m² ja korruselisusega kuni üheksa (9) korrust. Planeeritavate kruntide kavandatav maakasutuse sihtotstarbeks on 100% ärimaa. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100% liiklusmaa ning sinna on määratud arhitektuurikonkursi läbiviimise kohustus. Algatatava Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga kavandatakse kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Vabaduse tn 4 maa-ala 26.01.2012 nr 9
Tellija: Press Rolls OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga kaalutletakse kaalutletakse võimalust Vabaduse tn 4 krundil korterelamu ehitamist (1 hoone, ehitusalune pindala kuni 1500 m² ja korruselisus kuni viis (5). Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korruselamumaa 80 % ja ärimaa 20%. Algatatava Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alad 26.01.2012 nr 8
Tellija: Andrei Kovaltšuk
Eesmärk: Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a kruntidel äri- või/ja tootmishoone (kavandatav ehitusaluse pindalaga kuni 2000 m², kuni 3 korrust) koos teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 70% tootmishoonete maa ja 30% äri- ja ühiskonlike hoonete maa. Algatatav Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering võib kaasa tuua kehtiva üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Narva Tööstuspargi territoorium 26.01.2012 nr 7
Tellija: Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Tööstuspargi territooriumil on kehtiv Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneering (21.12.2010 otsus nr 197), mille järgi on moodustatud uute kruntide piirid ja määratud maakasutuste sihtotstarbed. Ehitusprojektide koostamisel selgus, et Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu lahendus ei ole piisav tööstuspargi rajamiseks. Algatatava Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga suurendatakse lubatud ehitusaluseid pindalasid ja hoonete kõrguseid. Samuti lahendatakse Päästeameti poolt laohoonetele esitatud täiendavate nõuete täitmine. Algatatava Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmist. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 70 ha