Algatatud 2024
Kreenholmi tn 54a maa-ala 25.01.2024 nr 1
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Kaarsilla Kinnisvara OÜ
Planeerija:
Eesmärk: Krundile ehitusõiguse määramine ärihoone (kauplusehoone, kuni 2 korrust, ehitusalune pindala kuni 5100 m²) ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratakse planeeringu elluviimiseks vajalikud keskkonnatingimused. Detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringus.
Planeeritava ala pindala: ca 1,5 ha