Algatatud 2020
Mõisa tn 4 maa-ala 30.01.2020 nr 10
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: määrata ehitusõigus Mõisa tn 4 krundile raamatukogu ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (kirik+raamatukogu), korruselisus kuni 2 korrust ning ehitusalune pindala kuni 200 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala suurus Mõisa tn 4 kinnistul ulatub 9068 m² ning see asub Narva linnas Soldino linnaosas.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa 100%. Algatatav Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarve osas, kuna olemasolev sihtotstarve on ühiskondlike hoonete maa 100%.
Planeeritava ala pindala: ca 0,91 ha