Vastuvõetud 2021
Liiva tn 3 maa-ala 22.12.2021 nr 1027-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Eduard Zaborovski
Planeerija: Olegta OÜ
Eesmärk: Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on määrata krundile ehitusõigus üksikelamu ja saunahoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 ning ehitisealune pindala kuni 407 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine), ehitatava ja lammutatava hoonete asupaigad, maa-ala heakorrastus ja haljastuse küsimused ning määratakse tehnovõrkude asukohad.
Kuigi Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud üldplaneeringu lahenduse alusel oli endise Rakvere tn 22g (katastritunnusega 51101:004:0132, pindalaga 695 m²) kinnistu maakasutuse juhtotstarve ärireservmaa ja Liiva 3 (katastritunnusega 51101:004:0010, pindalaga 1356 m²) elamumaa, siis Narva Linnavalitsuse 20.09.2017 korraldusega nr 902-k Liiva tn 3 ja Rakvere tn 22g kinnistute ühendamisega määrati moodustatud kinnistule maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa 100%. Seega Liiva tn 3 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Liiva tn 3 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovõrgud, 3D vaade
Kadastiku 29 maa-ala 29.09.2021 nr 774-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Planeerija: Projekt363 OÜ
Eesmärk: Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning määrata ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav muutus oli 2000 m²-lt 8500 m²-ni, korruselisus kuni neli (4) korrust kõrgusega kuni 18 m. Lisaks lahendab detailplaneering liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtiva „Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu“ järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR).
Planeeritava ala pindala: ca 2,4 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovorgud, 3D vaade