Vastuvõetud 2015
AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala 18.06.2015 nr 43
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Jantar AÜ
Planeerija: Hendrikson & Ko OÜ
Eesmärk: Reformimata riigimaast transpordimaa krundi moodustamine busside lõpp-peatuse rajamiseks. Planeeringualal on samuti ette nähtud asukoht aiandusühistu prügikonteineri paigaldamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused.Planeeringualaks on jätkuvalt riigi omandis olev maa-ala Pea ja Taevasina tänavate nurgal Narva linnas lahustükina paiknevas Kudruküla linnaosas. Narva linna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala hooajalise elamu reservmaale. AÜ Jantar tegevusest tulenevalt on tekkinud vajadus busside ümberpööramise koha järele. Moodustatud krunt paikneb vahetult Pea tn ääres luues funktsionaalse seose olemasoleva tänava ja planeeritud bussipeatuse vahel. Planeeritud bussipeatuse (transpordimaa) maa-ala Pea tn ääres ei muuda üldplaneeringu põhimõtteid, küll võimaldab planeeritud põhimõtete arengu parema realiseerumise ja avaldab positiivset sotsiaalset mõju (mugavama bussiliikluse korraldamine on üheks osaks piirkonna kiirema arengu tagamisel). Arvestades olemasolevate ja planeeritud (reservmaa) hooajaliste elamute hulka ei muuda ühe elamumaa krundi vähendamine üldplaneeringu põhimõtteid.
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis
Vahtra tn 5 maa-ala 23.04.2015 nr 33
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Investkapital OÜ
Planeerija: Merelähedane OÜ
Eesmärk: näeb ette olemasoleva kinnistu Vahtra tn 5 edela poolsesse alasse ning kagu poolsesse alasse ärihoone rajamist. Samuti on planeeritud kinnistu keskosasse jääva olemasoleva suurpaneelidest hoone ühekordsele osale täiendava teise korruse ning kahekordse osa esimese korruse laiendamine sisehoovi suunas. Vahtra tänavalt juurdepääsu lähedusse kirde poolsesse osasse on planeeritud väiksemamahuline hoonestusmaht. Samuti näeb planeeringulahendus ette kinnistu edela nurgas asuvate ajutiste ehitiste demonteerimise. On ette nähtud 15 puu likvideerimine, säilib 3 puud. Uusi haljastuslahendusi pole ette nähtud. Samuti on ette nähtud metallpiirded kõrgusega 2 m. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 1,3 ha asub Narva linnas Soldino linnaosas. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering ei too kaasa üldplaneeringu muutmist..
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis