Kehtestatud 2015
Vahtra tn 5 maa-ala 05.08.2015 nr 854-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Investkapital OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: Näeb ette olemasoleva kinnistu Vahtra tn 5 (51102:004:0023, sihtotstarve Ärimaa 100%) edela poolsesse alasse 760 m² ehitusaluse pinnaga ning kagu poolsesse alasse 645 m² ehitusaluse pinnaga ärihoone rajamist. Samuti on planeeritud kinnistu keskosasse jääva olemasoleva suurpaneelidest hoone ühekordsele osale täiendava teise korruse rajamine brutopinnaga 300 m² ning kahekordse osa esimese korruse laiendamine sisehoovi suunas ehitusaluse pinnaga 138 m². Vahtra tänavalt juurdepääsu lähedusse kirde poolsesse osasse on planeeritud väiksemamahuline 100 m² ehitusaluse pinnaga hoonestusmaht. Planeeringulahendus tuleneb vajadusest ühtlustada ja laiendada olemasolevate äripindade struktuuri. Samuti näeb planeeringulahendus ette kinnistu edela nurgas asuvate ajutiste ehitiste demonteerimise. Käesoleva planeeringu lahendusega on ette nähtud 15 puu likvideerimine, säilib 3 puud. Uusi haljastuslahendusi pole ette nähtud. Kinnistu haljastus 12,7 %. Samuti on ette nähtud metallpiirded kõrgusega 2 m. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Soldino linnaosas. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Kehtestatud Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis
AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala 05.08.2015 nr 853-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Jantar AÜ
Planeerija: Hendrikson & Ko OÜ
Eesmärk: Reformimata riigimaast transpordimaa krundi moodustamine busside lõpp-peatuse rajamiseks. Planeeringualal on samuti ette nähtud asukoht aiandusühistu prügikonteineri paigaldamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Planeeringualaks on jätkuvalt riigi omandis olev maa-ala Pea ja Taevasina tänavate nurgal Narva linnas lahustükina paiknevas Kudruküla linnaosas. Planeeringuala suuruseks on ca 0,1 ha. Arvestades olemasolevate ja planeeritud (reservmaa) hooajaliste elamute hulka, ei muuda ühe elamumaa krundi vähendamine AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringuga Narva linna üldplaneeringu põhimõtteid
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis
Paul Kerese tn 40g maa-ala 26.03.2015 nr 28
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Albion Motors OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: on ette nähtud 2 uue kahekorruselise ärihoone püstitamine. Krundil säilib ka olemasolev ärihoone. Parkimine on lahendatud omal krundil (kokku 47 kohta). Kõrghaljastust ei planeerita. On lubatud 2 m piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril põhja, lõuna ja lääne pool. Detailplaneering lahendab maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Soldino linnaosas. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Failid: seletuskiri, 3D