Algatatud 2020
Vana-Joala tee 9 maa-ala 29.10.2020 nr 46
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Teko OÜ
Planeerija: TiTo Arhitektid OÜ
Eesmärk: olemasoleva (Vana-Joala tee 9) kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõigus määramine, samuti olemasolevate hoonete lammutamise või laiendamise võimaluste määramine, maakasutuse sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine. Praeguse 100% tootmismaa otstarbe asemele taotletakse 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbed ning ehitusõigus kuni kaheksa hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav suurus on POS 1 puhul 8160 m² ja POS 2 puhul 4675 m², korruselisus kuni neli korrust kõrgusega kuni 16 m. Algatatav Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kinnistu on OÜ TEKO omandis.
Planeeritava ala pindala: ca , ha (krundi pindala: 24 075 m²)
Vabaduse tn 4 maa-ala 27.02.2020 nr 14, kehtetuks tunnistamine 20.04.2023 nr 17
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Sky Builders OÜ
Planeerija: Peep Moorast FIE
Eesmärk: Määrata ehitusõigus Vabaduse tn 4 krundile korruselamu ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni 3 (üks korterelamuja kaks kõrvalhoonet), korruselisus kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast).Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m². Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Kehtiva Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korterelamute ala (Ek/Ä). Algatatav Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarve osas, kuna olemasolev sihtotstarve on elamumaa 100%, kuigi muudab üldplaneeringut püstitatava hoone lubatava kõrguse osas (12 meetrilt 16 meetrini).
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Mõisa tn 4 maa-ala 30.01.2020 nr 10
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: määrata ehitusõigus Mõisa tn 4 krundile raamatukogu ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (kirik+raamatukogu), korruselisus kuni 2 korrust ning ehitusalune pindala kuni 200 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala suurus Mõisa tn 4 kinnistul ulatub 9068 m² ning see asub Narva linnas Soldino linnaosas.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa 100%. Algatatav Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarve osas, kuna olemasolev sihtotstarve on ühiskondlike hoonete maa 100%.
Planeeritava ala pindala: ca 0,91 ha