Algatatud 2023
Kangelaste prospekt 37 maa-ala 21.09.2023 nr 47
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: KPG Kaubanduse OÜ
Planeerija: Projekteerimiskeskus OÜ
Eesmärk: Kangelaste prospekt 37 krundi sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine ärihoone ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks, liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning planeeringu elluviimisel vajalike keskkonnatingimuste määramine. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneering ei sisalda kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. KSH eelhinnangut ei anta ega keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.
Planeeritava ala pindala: ca 1,0 ha
Failid: eskiis, seletuskiri, protokoll