Kehtestatud 2020
Raudsilla tn 1 maa-ala 26.06.2020 nr 31
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Vallikraavi Kinnisvara AS
Planeerija: AB Artes Terrae OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringulahendus lubab Raudsilla tn 1 krundile ehitada kuni viis (5) korterelamut ning kuni viis (5) abihoonet. Hoonete ehitusalune pind on kuni 3 000 m² ja hoonete suletud brutopind kuni 18000 m² ning korterelamutekorruselisus on kuni 6 korrust. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrama tehnovõrkude asukohad.
Planeeringuala satub osaliselt kalda ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi, mis on kinnitatud Narva linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga vähendatakse Narva jõe ehituskeeluvööndi laiust. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa(A) ja detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtotstarbe osas, mida muudetakse korruselamumaaks.
Krundi omaniku ettepaneku järgi ja suure avaliku huvi pärast peab parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viima arhitektuurikonkursi juhul kui tekib vajadus muuta eskiislahenduse koostamise käiguskooskõlastatud kortermajade arhitektuurilise lahenduse ruumilist kontseptsiooni.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, 3D
Kraavi tn 1 maa-ala 17.03.2020 nr 209-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Loovmaastik OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus näeb ette ajalooliste tänavate markeerimist ja kasutusse võtmist ning kahe Narva Vanalinnale iseloomuliku perimetraalse hoonestusega kvartali loomist. Vastavate tingimuste saavutamiseks pakub detailplaneering ehitusaluse pinna suurendamist Vanalinna linnaosa kinnistute tavapärase täisehituse mahuni, mis on üldplaneeringu ja muinsuskaitse eritingimustega piiratud kuni 70% krundi pinnast ehk antud krundi suuruse alusel ca 4000 m². Vastavalt esitatud detailplaneeringu lahendusele on ehitiste arv krundil kuni 4 (neli) hoonet igal krundil ja korruselisus on kuni 4 (neli) korrust ja kõrgus kuni 16 m. Ehitusalune pind on kõikidel hoonetel kokku kuni 4000 m². Detailplaneeringu säilitab kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarbet: ühiskondlike ehitiste ala ja pakub lahendust maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse küsimustele, määrab tehnovõrkude asukohad. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas nii kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga kui ka muinsuskaitse eritingimustega.
Planeeritava ala pindala: ca 1,0 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, geodeetiline alusplaan, olemasolev olukord, kontaktvöönd, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D: olemasolev olukord, planeeritud lahendus