Algatatud 2016
Jõesuu tn 5 maa-ala 15.12.2016 nr 249
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu
Planeerija: TiTo Arhitektid OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust määrata Jõesuu tn 5 krundile ehitusõigus kaksikelamu hoone püstitamiseks. Kavandatava hoone ehitusalune pindala on kuni 288 m² ja korruselisus kuni 2 korrust. Algatatav Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Üldplaneeringuga maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 25% ja minimaalne nõutud haljastusprotsent – 50%. Parkimine peab olema lahendatud omal krundil. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas Jõesuu ja Rakvere tänavate ristmikul.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, geod. alusplaan, olem. olukord, seosed, põhijoonis, 3D
Raudsilla tn 1 maa-ala 20.10.2016 nr 240
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Vallikraavi Kinnisvara AS
Planeerija: AB Artes Terrae OÜ
Eesmärk: Kavandatakse Raudsilla tn 1 krundile ehitada kuni viis (5) korterelamut ning kuni viis (5) abihoonet. Hoonete kavandatav ehitusalune pind on kuni 3 000 m² ja hoonete suletud brutopind kuni 18 000 m². Taotletav korterelamute korruselisus on kuni 6 korrust. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrama tehnovõrkude asukohad. Raudsilla tn 1 krundil asub aastal 2006 suletud Juhkentali kooli hoone. Krundi omaniku ettepaneku järgi ja suure avaliku huvi pärast ning ka parima arhitektuurilahenduse leidmiseks on mõttekas läbi viia arhitektuurikonkurss. Planeeringuala asukoha ja kuju pärast on mõttekas detailplaneeringu koostamise raames teostada ehitusgeoloogiline uuring. Planeeringuala satub osaliselt kalda ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi, mis on kinnitatud Narva linna üldplaneeringuga. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste ala. Algatatav detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, geoloogia, 3D
Kraavi tn 1 maa-ala 20.10.2016 nr 239
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija:
Eesmärk: Vanalinnas Kraavi tn 1 krundil olemasoleva koolihoone osaline lammutamine. Kraavi tn 1 krunt kavandatakse jagada kaheks (2) eraldi seisvaks krundiks ning määrata ehitusõigus eesti õppekeelega riigigümnaasiumi ja eesti õppekeelega põhikoolihoone koos võimlaga ehitamiseks. Eesti õppekeelega põhikooli jaoks on planeeritud kuni 216 õppekohta ja eesti õppekeelega riigigümnaasiumis kuni 252 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 16 m. Ehitusalune pind kõikidel hoonetel on kokku kuni 2227 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist. On võimalik, et detailplaneeringu koostamise käigus parima lahenduse väljatöötamiseks tekib vajadus kaasata planeeringu alasse Kraavi tn 2 ja Karja tn 3 krundid. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, on detailplaneeringu koostamise aluseks arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist. Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi tuleb parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viia avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste ala (Üh). Algatatav detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Planeeritava ala pindala: ca 1,0 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkud, planeeritud lahendus, muud materjalid
Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alad 09.06.2016 nr 188
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Promelauks OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: kaalutletakse võimalust moodustada planeeringualal viis (5) väikeelamumaa ja üks (1) ärimaa sihtotstarbega krunte. Samuti määratakse planeeringualale ehitusõigus kuni kolme (3) pereelamute krundil ning kuni kahe (2) ärihoonete ehitamiseks. Taotletav krundi ehitusalune pind on kuni 2500 m² äri ja kuni 370 m² väikeelamumaa puhul. Maksimaalne kavandatav korruselisus on 2/-1 korrust. Algatatav Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamu reservmaa, väikeelamumaa ja ärimaa. Algatatav Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,9 ha
Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alad 25.02.2016 nr 43
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Larossa Grupp OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: kaalutletakse võimalust liita Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, P. Kerese tn 23c, P. Kerese tn 23e ja P. Kerese tn 23f krundid kokku ning määrata moodustatud krundile 50% tootmis- ja 50% ärimaa maakasutuse sihtotstarbed. Krundil on üks olemasolev ehitisregistrisse kantud hoone ja üks ehitisregistrisse kandmata hoone. Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata ehitusõigus veel kahe maksimaalselt kahekorruselise hoone ehitamiseks. Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Algatatav detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Failid: eskiis
Kadastiku tn 33 maa-ala 28.01.2016 nr 13
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust jagada olemasolev Kadastiku tn 33 krunt viieks (5) osaks. Igale moodustatud krundile kavandatakse määrata tootmis- ja ärimaa sihtotstarbed (ca 75% ja 25%) ning ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Taotletav ehitusalune pind on 3500 – 8000 m² ja kõrgus kuni 18 m. Algatatav Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 6,5 ha
Failid: põhijoonis