Kehtestatud 2021
Kadastiku 29 maa-ala 08.12.2021 nr 984-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Planeerija: Projekt363 OÜ
Eesmärk: Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning määrata ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Kavandatavate ehitiste ehitisealune pind on kuni 8500 m², korruselisus kuni neli (4) korrust kõrgusega kuni 18 m. Lisaks lahendab detailplaneering liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad.
Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtiva „Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu“ järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR).
Planeeritava ala pindala: ca 2,4 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovorgud, 3D vaade