Kehtestatud 2010
Rahu tn 36b maa-ala 21.12.2010.a. nr 198
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Espak Narva AS
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Ehitusõiguse andmine kauplus-lao hoonele. Suurim lubatud ehitusalune pindala on 1300 m², kõrgus kuni 8 m ja kuni 1 korrus. Juurdepääs alale toimub Rahu tänavalt. Rahu tn 36b krundil asuvale hoonele on planeeritud 2 parkimiskohta, millest üks on puuetega inimeste jaoks. Rahu tn 36b planeeritud hoonele on kavandatud 11 parkimiskohta. Kõik 13 parkimiskohta on lahendatud Rahu tn 36b krundil. Planeeritakse kohustusliku kõrghaljastuse rajamine ala lõunapoolses osas. Krundi haljastusprotsent on ca 20%, täisehitusprotsent – 51%. Samas lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. 60% äri- ja korruselamumaast ning 40% tootmis- ja ühiskondlike hoonete maast moodustatakse 100% ärimaa.
Planeeritava ala pindala: ca 0,43 ha
Skeem: pdf
Dokumendid: vastuväide 01, vastuväide 02, avaliku arutelu protokoll
Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alad 21.12.2010.a. nr 197
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Tööstuspark SA
Planeerija: Bf Projektibüroo OÜ
Eesmärk: Maa-alale ehitusõiguse määramine logistika- ja tööstuspargi rajamiseks (kruntide täisehitusprotsent on kuni 50%), kruntide moodustamine, krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamine. Hetkel on krundid riigi omandis. Ala asub Elektrijaama linnaosas, tootmishoonete vahetus läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 70 ha
Skeem: pdf, seletuskiri: pdf
Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala 25.11.2010.a. nr 181
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Arhitektuuribüroo Koot & Koot
Eesmärk: koolikompleksi (üldine ehitusalune pindala kuni 10 000 m², kõrgus kuni 20 m, kuni 4 korrust ja maksimaalselt 5 hoonet krundil) loomine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kinnistu ning naaberkinnistute liitmise teel. Juurdepääs koolikompleksile toimub rekonstrueeritava 5. Roheline tn ja olemasoleva Gümnaasiumi tn kaudu. Uue koolikompleksi 100-kohaline parkimisala on planeeritud omal krundil hoone juurdeehitise all. Täiendav 20-kohaline hoonealune parkla on ette nähtud uue ujula/spordihoone alla ning 14-kohaline külalisparkla hoone ette. Planeeringuga nähakse ette olemasoleva bulvari-tüüpi puhkeala edasiarendamine ja laste tegevusalade (mängulinnaku, võimlemislinnaku, skate-pargi) kujundamine. Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse, nähakse ette täiendava haljastuse rajamine. Planeeritakse ühendada ala naabruseasuva Äkkeküla spordikeskusega. Lahendatakse tehnovarustuse küsimused, paigaldatakse väikevormid. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut
Planeeritava ala pindala: ca 9,3 ha
Skeem: pdf, seletuskiri: doc
Ak. Maslovi tn 5 maa-ala 25.11.2010.a. nr 177
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gesti Hotel OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringus määratakse ehitusõigus kolme korterelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 22 m (kuni 6 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 1155 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 9%. Planeeringus on ettenähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs krundile toimub Ak. Maslovi tänavalt, piki tänavat planeeritakse kõnnitee. Parkimine 66 autole (21 hoonealust parkimiskohta) on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Skeem: pdf, seletuskiri: pdf
Joala tn 1 maa-ala 25.11.2010.a. nr 175
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Päästearmee Eestis MTÜ
Planeerija: Dekoraator OÜ
Eesmärk: Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundile on kavandatud ehitada üks 4-korruseline keldriga hoone (ehitusalune pind kuni 403 m², kõrgus kuni 17 m) Päästearmee kogukonnakeskuse jaoks. Juurdesõit krundile plaanitakse Raudtee ja Joala tänavalt. Parkimine toimub linna maal (kokku 5 parkimiskoha). Likvideeritakse olemasolevad lehtpuud (7 tk.) ja osaliselt muruplatsid. MTÜ Päästearmee Eestis võtab kohustuse kõrghaljastuse (8 puud) asendusistutamiseks planeeritava ala piiride taga Raudtee tänava kinnistul. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – riigikaitsemaast moodustatakse ühiskondlike hoonete maa.
Planeeritava ala pindala: ca 512 m²
Skeem: pdf, 3D joonis: pdf, seletuskiri: pdf
Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala 04.11.2010.a. nr 147
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gesti Hotel OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Kruntide liitmine ja sihtotstarbe muutmine. Määratakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks (suurim ehitusalune pindala 1600 m², kõrgus kuni 16 m, kuni 4 korrust ja maa-alune korrus). Sõidukite juurdepääs planeeritavale maa-alale toimub Juhkentali tänavalt. Planeeritakse uus krundisisene juurdepääsutee maa-alusesse parklasse (kokku 35 parkimiskohta). Suurem osa olemasolevast haljastusest säilitatakse, planeeritakse väikese pargi ehitamine. Krundi haljastusprotsent on ca 20%, täisehitusprotsent – 29%. Planeeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – 100 % elamumaast moodustatakse 30 % äri- ja 70 % elamumaa.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Skeem: pdf
Tiimani tn ja Tallinna mnt vaheline ala 23.09.2010.a. nr 138
tunnistatud kehtetuks Tartu Halduskohtu 05.11.2010 määruse nr 3-10-2653 alusel
ei ole jõustunud, seoses KÜ Valge Sein esitatud kaebusega kohtusse (Tartu Halduskohtu 05.11.2010 määrus nr 3-10-2653)
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Finatseerija: Valerston Grupp OÜ
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks 77 kohalise (40-kohaline ja 37-kohaline) parkimisala ehitamiseks ning olemasoleva 8 kohalise taksopeatuse ümberpaigaldamiseks. Sisse- ja väljasõit planeeritakse Albert-August Tiimanni tänava kaudu. Parkimisala eraldatakse sõiduteest laiendatud kõnnitee ribaga. Kõnnitee ja parkimisala vahele on ette nähtud madalhaljastuse istutamine ja väikevormide paigaldamine. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muudatuse ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. Korruselamumaast moodustatakse ärimaa krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf, dwg, seletuskiri: pdf, pdf
1. Jõe tn 36 maa-ala 26.08.2010.a. nr 130
Tellija: Narva Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringus kavandatakse moodustada reformimata riigimaast üks krunt pindalaga 1532 m² ning maakasutuse sihtotstarbega 100% sakraal- ja tavandihoonete maa. Moodustatakse kolm ajutist krundi, mis tulevikus kavandatakse liita naaberkruntidega. 1. Jõe tn 36 krundile planeeritakse kaks juurdesõitu 1. Jõe tänavalt. Parkimine 8 autole (üks koht garaažis) on lahendatud krundisiseselt. Säilitatakse olemasolev haljastus ja tehnovõrgud. Planeeringuga on ette nähtud jäätmete liigiti kogumiskonteinerite koht. Planeering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Dokumendid: avaldus
Haigla tn 1 maa-ala 26.08.2010.a. nr 129
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Haigla SA
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: ehitusõiguse määramine olemasolevale hoonele juurdeehituse ja hooneid ühendava pääsla rajamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Ala kuulub Kreenholmi kinnismälestiste kaitsevööndisse. Detailplaneering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2 ha
Skeem: jpg
Kalda tn 12b maa-ala 26.08.2010.a. nr 128
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Andruse Hulgikaubandus OÜ
Planeerija: Aleksandra Popova FIE
Eesmärk: Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundil kavandatakse laiendada olemasolevat hoonet üle 33% ning muuta maakasutuse sihtotstarve ärimaaks. Maksimaalne ehitusalune pind on 1046 m², lubatud kõrgus kuni 9 m ja korruselisus kuni 1 korrus. Sõidukite juurdepääs krundile säilib Kalda 12a, Kalda 12d, Kalda 12e kruntide kaudu. Parkimine on lahendatud krundisiseselt (kokku 6 parkimiskohta). Olemasolev haljastus säilitatakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas. 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 0,17 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Tallinna mnt 37 ja selle lähiala 26.08.2010.a. nr 126
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Planeeritava maa-ala liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, krundipiiride täpsustamine, maa-ala heakorrastuse ning haljastuse lahendamine. Planeeringuala pindala on ca 0,9 ha. Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Skeem: pdf, seletuskiri
Päikese tn 16 maa-ala 30.06.2010.a. nr 115
Finantseerija: Imege Grupp OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Määratakse ehitusõigus kahe ridaelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 10 m (2 korrust) ja lubatud ehitusalune pindala kuni 753 m². Krundi täisehitusprotsent on 26% ja haljastusprotsent 45%. Planeeringus on ette nähtud uue haljastuse istutamine. Juurdepääs planeeritakse Päikese tänavalt. Parkimine 10 autole on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei sisalda Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Rahu tänav 17.06.2010.a. nr 99
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Tinter Projekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine. Määratakse hoonestusala 3 hoone püstitamiseks. Planeering ei muuda kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 16,2 ha
Skeem: lõik 1 pdf, lõik 2 pdf
Kreenholmi tn 54a maa-ala 17.06.2010.a. nr 98
Finantseerija: Viirma OÜ
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeering ei muuda olemasolevaid krundipiire. Kinnistule on kavandatud ehitada 2 hoonet – 1-korruseline (ehitusalune pind kuni 265 m², kõrgus kuni 6 m) ja 2-korruseline (ehitusalune pind kuni 2118 m², kõrgus kuni 15 m). Säilitatakse 2 olemasolevat juurdepääsu kinnistule. Planeeritakse 163 parkimiskoha ehitamine. Krundi perimeetril kavandatakse uue haljastuse rajamine. Määratakse tehnovõrkude asukohjad. Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,4 ha
Skeem: pdf
Gerassimovi tn 5 maa-ala 17.06.2010.a. nr 97
Finantseerija: Narva Development Project OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe muutmine elamumaaks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Kulgu sadama maa-ala 17.06.2010.a. nr 96
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Hendrikson & Ko
Eesmärk: Rajada sadamakompleks ning juurdepääsuteed ja parkla. Määratakse ehitusõigus 6 uuele hoonele. Juurdepääs planeeringualale toimub ala põhjaosas piki Kulgusadama teed. Parkimine ja transport toimub ühiselt kruntidevahelisel avalikult kasutataval transpordimaal. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning lahendatakse heakorrastuse küsimused. Planeering ei muuda kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 4,1 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Kerese tn maa-ala 17.06.2010.a. nr 91
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Tinter Projekt OÜ
Eesmärk: määrata reformimata riigimaale kruntide moodustamiseks krundipiirid ja maakasutussihtotstarbed. Lahendatakse liikluskorraldus, tee laiendamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine. Määratakse hoonustusala 3 hoone püstitamiseks. Planeering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 9 ha
Skeem: lõik 1 pdf, lõik 2 pdf
Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alad 27.05.2010.a. nr 79
osaline kehtetuks tunnistamine 15.04.2020.a. nr 20
Huvitatud isik: Sundstrand OÜ
Planeerija: Bf Projektibüroo OÜ
Eesmärk: Luua võimalused Narva Tööstuspargi ehitamiseks. Tiigi tn 11 kinnistu sihtotstarve muudetakse tootmismaast (T 100%) tootmis- ja laohoonemaaks (Thk) ning Tiigi tn 7 kinnistu sihtotstarve muudetakse ärimaast (Ä 100%) äri- ja tootmismaaks (Ä 50% ja Th 50%). Enamus olemasolevatest hoonetest likvideeritakse. Tiigi tn 7 kinnistu jagatakse kuueks krundiks (kokku kuni 11 hoonet). Tiigi tn 11 kinnistu jagatakse kuueks krundiks (kokku kuni 15 hoonet, üks neist on säilitatav hoone). Planeeringuga tehakse ettepanek kruntide uutele nimetustele. Uushoonestus kavandatakse kuni kahekorruseliseks. Moodustatakse uus tööstuspargisisene liiklusmaa krunt Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 kruntide arvelt. Parkimine sõidu- ja veoautodele on lahendatud maa peal ning krundisiseselt. Osa haljastusest likvideeritakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-alade heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 11,45 ha
Skeem: pdf
Vahtra tn 3 maa-ala 08.04.2010.a. nr 53
Finantseerija: Riigi Kinnisvara AS
Planeerija: Artes Terrae OÜ
Eesmärk: Detailplaneering ei muuda olemasolevaid krundipiire. Krundil on kavandatud lammutada kõik olemasolevad hooned. Planeeritud on ühe Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti jaoks ühe osaliselt maa-aluse parkimiskorrusega põhihoone ning kahe abihoone ehitamine. Täisehitusprotsent on ca 27,3%. Planeeritakse kaks juurdepääsu krundile Vahtra tänavalt, üks neist on operatiivautodele ning teine ametiautodele ja külastajatele. Määratakse väravate ja piirde asukohad. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Osa haljastusest likvideeritakse, planeeritakse uushaljastus. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teed. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. 60% äri- ja tootmismaast ning 40% ühiskondlike hoonete maast moodustatakse 100% riigikaitsemaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 1,1 ha
Skeem: pdf
Tiigi 2h ja 2k maa-ala 08.04.2010.a. nr 52
Finantseerija: ArtDrive OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Detailplaneering oli kehtestatud 18.12.2008 otsusega nr 387, kuid menetlusprotsessis ilmnenud vea tõttu 21.01.2010 otsusega nr 3 kehtestamisotsuse tunnistati kehtetuks ning jätkati seadusjärgset menetlusprotsessi sealt, kus see katkes. Kehtestamisele esitatud planeeringu eesmärgiks on kahe olemasoleva krundi liitmine, sihtotstarbe täpsustamine ning ehitusõiguse määramine veoautode teenindushoone ehitamiseks (ehitusalune pindala 3980 m², max 2 korrust, kõrgus kuni 10 m). Lahendatakse juurdepääs Tiigi tänavalt ning luuakse 5 parkimiskohta sõiduautode ja 3 veoautode jaoks. Lahendatakse maa-ala heakorrastus, likvideeritakse mõned puud ja nähakse ette uue kõrghaljastuse istutamine. Krundi perimeetril planeeritakse kuni 2 m kõrguse piirde paigaldamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku (oli 100% tootmismaa, tuleb 100% ärimaa).
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Skeem: pdf
Sepa tn 10 maa-ala 08.04.2010.a. nr 43
Finantseerija: Põhja Pealinn OÜ
Planeerija: Dekoraator OÜ
Eesmärk: Planeeringus moodustatakse üks Sepa tn 10 krunt reformimata riigimaast. Planeeritud on neljakorruselise äri- ja korruselamu sihtotstarbega hoone ehitamine. Hoone maksimaalne kõrgus on 13,5 m ja hoonealune pind ca 400 m². Bürooruumide peasissekäigud on suunatud Sepa tänavale ja korterite sissekäigud – hoovi. Säilitatakse olemasolev kõrghaljastus, uue kõrghaljastuse rajamist ei ole ette nähtud. Planeeritav läbisõit krundil on ühesuunaline, Õhu tänava poolt. Läbisõiduteele Sepa tn 10 krundil seatakse teeservituut. Parkimine 11 autole on lahendatud krundisiseselt. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeering ei sisalda kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Skeem: pdf
Tiimani tänava ja Tallinna mnt vaheline ala 11.03.2010.a. nr 28
kehtetuks tunnistamine 23.09.2010.a. nr 137
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Valerston Grupp OÜ
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks 77 kohalise (40-kohaline ja 37-kohaline) parkimisala ehitamiseks ning olemasoleva 8 kohalise taksopeatuse ümberpaigaldamiseks. Sisse- ja väljasõit planeeritakse Albert-August Tiimanni tänava kaudu. Eraldatakse kõnnitee riba ning määratakse haljastuala. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muudatuse.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf, dwg, seletuskiri: pdf, pdf