Algatatud 2009
Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c maa-ala 25.09.2009.a. nr 125
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Finantseerija: Castnix Invest OÜ
Planeerija: Casa Projekt OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine hooldekodu, arstikeskuse ja korterelamute ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse rajamine nii planeeritaval alal kui ka naabruses. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf vaated: 01, 02, 03, 04, 05
Puškini tn 42 26.03.2009 nr 35
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Skeem: 2008 a. jpg
Rakvere tn 1, 1. Jõe tn 1 ja 1. Jõe tn 8a maa-alad 26.02.2009.a. nr 20
Huvitatud isik: Eduard Zorin
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine eramu ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Joala tn 21, Joala 23a,23b,23c ja 23d maa-alad 29.01.2009.a. nr 7
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: SWECO Projekt AS
Huvitatud isik: Narva Gate OÜ
Eesmärk: Maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarvete muutmine, ehitusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Kavandatakse olemasolevate tehnovõrkude ja –rajatiste renoveerimine.
Planeeritava ala pindala: ca 30 ha
Narva - Tõrvajõe kergliiklustee 29.01.2009.a. nr 6
Finantseerija: Viru Teedevalitsus
Planeerija: Projekteerimiskeskus OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga on ette nähtud viis krunti, millest on kolm hoonestatavat ärimaa krunti (kaks riigimaast), üks tootmismaa krunt alajaama paigaldamiseks ning üks liiklusmaa krunt uue sõidutee rajamiseks. Hoonete lubatud kõrgusvahemik on 4-17 m. Parkimine toimub krundisiseselt, parkimiskohtade üldarv on 436 tk. Rahu tn äärde on ettenähtud puudeallee ning parkimisplatside juurde uue kõrghaljastuse istutamine. Madalhaljastus planeeritakse kõrghaljastuse vahele ja piki kinnistu idapoolset piiri. Juurdesõit alale on Rahu tn-lt lähtuvalt Lääne tänava ja planeeringuala põhjapiirini kavandatud uue tänavalõigu kaudu. Jalakäijate juurdepääs on piki Rahu tn ääres kulgevat kõnniteed. Planeeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 4,7 ha