Algatatud 2018
Kreenholmi tn 56 maa-ala 20.09.2018 nr 52
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: MPEÕK Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
Planeerija: ARH Pluss OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust määrata ehitusõigus Kreenholmi tn 56 krundile kiriku ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 3, kõrgus kuni 16 meetrit ning ehitusalune pindala kuni 350 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala suurus on 5790 m². Algatatav Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneering eeldab muudatust kehtiva uldplaneeringu maakasutuse sihtotstarve osas (sotsiaalmaa-ühiskondlike hoonete maa 100%).
Planeeritava ala pindala: ca 0,58 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooni skeem, tugiplaan, kontaktvööndi analüüs, põhijoonis, 3D, üldplaneeringu muutmise ettepanek, KSH korraldus
Tiigi tn 4 maa-ala 14.06.2018 nr 38
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ligrando OÜ
Planeerija: Casa Planeeringud OÜ
Eesmärk: Planeeringuga kaalutletakse võimalust jagada olemasolev Tiigi tn 4 kinnistu üheks (1) transpordimaa ja kuueks (6) ärimaa osaks ning määrata igale ärimaa kinnistule ehitusõigus ühe kuni nelja (1-4) ärihoone püstitamiseks (kokku kuni 16 hoonet).
Maksimaalne lubatud korruselisus on 5 korrust, ehitusalune pind kokku kuni 20430 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Algatatav Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 5,1 ha
3. Roheline tn 7 maa-ala 22.02.2018 nr 14
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Lillebutik OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata 50% ärimaa ja 50% elamumaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitusalune pindala on kuni 673 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa (B). 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha
Failid: koosseis, seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, seosed