Vastuvõetud 2013
Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala 22.08.2013 nr 81
Tellija: Narva Gate OÜ
Eesmärk: Joala tn 20 krundi jagamine kaheks osaks ning välja kujunenud kruntidele sihtotstarvete määramine. Detailplaneering sealhulgas lahendab liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kuna planeeritaval maa-alal asuvad kultuurimälestuse objektid, on detailplaneeringu koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja korruselamumaa. Algatatav Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Failid: põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, seletuskiri
Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala 20.06.2013 nr 58
Tellija: Andrei Kovaltšuk
Eesmärk: Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi oli antud maa-ala sihtotstarbeks 70% tootmishoonete maa ja 30% äri- ja ühiskonlike hoonete maa ning vastuvõetud Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering ei toodud kaasa üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist. Narva Linnavolikogu kehtestas 24.01.2013 otsusega nr 3 uue Narva linna üldplaneeringu, mille järgi Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu ala sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa. Ka detailplaneeringust huvitatud isik palus määrata Paul Kerese tn 25 kinnistule ärimaa sihtotstarvet. Lähtudes eeltoodust parandati detailplaneeringu lahenduse maakastutuse sihtotstarbe ning suunati uuesti vastuvõtmisele ja avalikule väljapanekule.
Vastuvõtud detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus ärihoone koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil Paul Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil Paul Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskohta. Detailplaneeringuala asub Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 100% tootmishoonete maa. Käesoleva Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linnaüldplaneeringut maakasutuse osas tootmismaast ärimaaks. Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks saab pidada ärifunktsiooni eelistamist, sest planeeritav ala jääb Narva linna keskosa võimaliku äripiirkonna keskmesse.
Vastavalt KeHJS §33 lõikele 6 paluti esitada Keskkonnaameti arvamus Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu KSH algatamise vajalikkuse kohta. 02.05.2013 kirjaga nr V 6-8/13/11218-2 Keskkonnaameti Viru regioon teatas, et ei pea KSH vajalikuks Narva linna Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringule. Arvestades ülaltoodud pole otstarbekas algatada KSH.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Vabaduse tn 4 maa-ala 16.05.2013 nr 44
Tellija: Press Rolls OÜ
Eesmärk: Vabaduse tn 4 krundil ühe kuni 4-korruselise korterelamu ehitamine (ehitusalune pindala kuni 1700 m² ja kõrgus kuni 12 m). Korterelamu markeerib oma asukohaga ravelliinide paiknemist. Planeeringuga ei likvideerita alal kasvavat haljastust. Juurdepääs krundile on tagatud Vabaduse tänavalt. Parkimine on lahendatud omal krundil ning kokku on ette nähtud 38 parkimiskohta. Planeeringuga on sealhulgas lahendatud maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, on detailplaneeringule koostatud arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused.
Planeeringuga saab tutvuda alates 7. juunist kuni 21. juunini 2013 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Failid: põhijoonis, 3D, seletuskiri
Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala 21.02.2013 nr 18
Tellija: SKS Estonia Textile OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus näeb ette planeeringualal osaliselt olemasolevate hoonete lammutamist, Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kruntide liitmist, 100% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramist kinnistu keskosale ühtse tootmishoonete kompleksi koos selle ümber uue sõidutee rajamiseks. Moodustatavale krundile on lubatud kuni nelja (4) ühekorruselise hoone ehitamine üldpindalaga kuni 8900 m² ja kõrgusega kuni 13 m. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 36 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutust ei kavandata. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas.
Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on Kulgu tn 15 krunt 100% ärimaa, Kulgu tn 15a krunt 100% tootmismaa ning Kulgu tn 15b krunt 100% ärimaa. Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas.
Arvestades läbi viidud kaalutlusi ning ka seda, et KSH on läbi viidud Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringuga, milles on käsitletud võimalikud keskkonnamõjud, seatud keskkonnatingimused ja leevendavad meetmed, ei pea Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet vajalikuks antud detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala 24.01.2013 nr 127
Tellija: Donate Grupp OÜ, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus näeb ette kruntide liitmise ning uue äri- ja kaubandushoone koos parkimisalaga ehitamise. Kavandatav hoone koosneb kuni 9-korruselist ärihoonest (1. kuni 2.-korrustel on lubadus kaubandustegevus) ja kuni 2-korruselist kaubandushoonest. Planeeringulahendus ei muuda olemasolevate tänavate asukohti ja piire. Juurdepääs krundile on tagatud Võidu prospekti ja Tallinna mnt (lubatud vaid juurdesõit) kaudu. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 109 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutusena on kavandatud 48 puud. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse (Võidu tn 2) vahetuses läheduses. Uue Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata uue Narva linna üldplaneeringu muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 1,5 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri