Vastuvõetud 2014
Paul Kerese tn 40g maa-ala 18.12.2014 nr 141
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Albion Motors OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: on ette nähtud 2 uue kahekorruselise ärihoone püstitamine. Krundil säilib ka olemasolev ärihoone. Parkimine on lahendatud omal krundil (kokku 47 kohta). Kõrghaljastust ei planeerita. On lubatud 2 m piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril põhja, lõuna ja lääne pool. Detailplaneering lahendab maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Soldino linnaosas. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Failid: seletuskiri, 3D
Kulgu tööstusala 14.08.2014 nr 97
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Planeerija: Projektibüroo 363 OÜ
Eesmärk: Planeering näeb Kulgu tööstusalale ette 61 erineva suurusega krunti. Läbi ala on kavandatud rajada suurem tänav. Parkimine lahendatakse omal krundil. Planeeritud haljasalade osakaal on 35% kogu alast. Planeeritav ala (pindala ca 80 ha) asub Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Kulgu linnaosas. Käesolev detailplaneering täpsustab kehtivat Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringut. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukohta, on otstarbekas jätta KSH algatamata.
Planeeritava ala pindala: ca 80 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade
Koidula tn 8 maa-ala 14.08.2014 nr 95
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gloria Invest OÜ
Planeerija: RAP Arhitektid OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust Koidula tn 8 krundil olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning 100% elamumaa sihtotstarbe määramiseks. Planeering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas Pimeaia vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks korruselamumaa. Algatatav Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade
3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala 19.06.2014 nr 75
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Viira Pluss OÜ
Planeerija: Artton Grupp OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus ei näe ette olemasolevate krundipiiride ega maakasutuse sihtotstarvete muutmist. Ärimaa sihtotstarbega kruntidel olev hoone plaanitakse rekonstrueerida ning rajada sinna neljakorruseline keldriga hotell. Hoone ehitusalune pind on kuni 1430 m² ja kõrgus maapinnast kuni 18 m. Parkimine on lahendatud 3. Rohelise tänaval (kokku 10 kohta) ning vastavalt 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kausta lisatud lepingule ka 19 kohta Uus põik 2 krundil. Planeeringulahenduses on ettenähtud muruplatsi rajamine ja väikevormide (lillekastid, prügikastid), pottides puude või dekoratiivsete lillepeenarde paigutamine. Detailplaneering lahendab sealhulgas liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, vaated
Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala 29.05.2014 nr 70
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Svetlana Bilõk, Vladimir Aleksejev ja Oleg Aleksejev
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: liidetakse ärimaa sihtotstarbega Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 krundid. Moodustatava krundi üldpindala on 1550 m². Tulevikus kaasatakse nendele ka ajutine reformimata riigimaast moodustatud krunt, millele on määratud ärimaa sihtotstarve ja mille pindala on 686 m². Maa-alal olevat hoonet on lubatud kas rekonstrueerida (laiendada) või täielikult lammutada. Kavandatava hoone maksimaalne korruselisus on 3 korrust, maksimaalne lubatud kõrgus hoone põhimahul 16,5 m maapinnast harjajooneni ja tornil 24,0 m. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 900 m². Sissesõit planeeritavale alale on kavandatud Vaksali tänavalt. Krundisisene liiklus on kahesuunaline. Väljasõit on tagatud Vaksali ja Vaivara tänavale. Parkimine on lahendatud omal krundil ning parkimiskohtade arv on 19. On kavandatud 54 puu likvideerimine (enamik satub olemasoleva elektriõhuliini ehituskeeluvööndi), lisakõrghaljastust ei planeerita. Ala lõunapoolses osas kavandatakse istutada põõsad. On lubatud piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril kõrgusega kuni 2,0 m. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas Raudteejaama vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning seepärast ei too Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Failid: seletuskiri