Algatatud 2022
Elektrijaama tee 92 maa-ala 21.09.2022 nr 51
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: R-S OSA Service OÜ
Planeerija: Hendrikson & Ko OÜ
Eesmärk: ehitusõiguse määramine põlevkivituha töötlemise tehase rajamiseks. Algatatud detailplaneering peab lahendama kruntimise vajaduse, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad ning planeeringu elluviimisel vajalikud keskkonnatingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks jäätmekäitluse maa. Seega algatatud detailplaneering ei eelda muudatust kehtivas üldplaneeringus.
Elektrijaama tee 92 maa-alale koostatakse detailplaneering, mille alusel kavandatav tegevus kuulub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 punktis 23 mainitud valdkonda: tavajäätmete põletamine või keemiline töötlemine üle 100 tonni ööpäevas või tavajäätmete prügila püstitamine, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni ning vastavalt KeHJS § 33 lg 1 punktis 3 sätestatule algatatakse detailplaneering, mille alusel kavandatakse käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust, on antud juhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik.
Planeeritava ala pindala: ca 17 ha
Elektrijaama tee 59e maa-ala 25.08.2022 nr 44
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: NPM Silmet OÜ
Planeerija: Head OÜ
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu kruntideks jagamise vajadus selgub planeeringu koostamise käigus. Detailplaneering peab lahendama hoonestusõiguse vajaduse, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad ning planeeringu elluviimisel vajalikud keskkonnatingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks tootmismaa. Seega algatatud detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas.
Planeeritava ala pindala: ca 7,5 ha
Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala 26.05.2022 nr 26
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Enefit Power AS
Planeerija:
Eesmärk: Elektrijaama tee 50 ja Elektrijaama tee 90 katastriüksusest 7 eraldiseisva krundi moodustamine, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine, juurdepääsuteede lahendamine ning ehitusõiguse määramine. Algatatav detailplaneering eeldab muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas. Planeeringuga peab täiendavalt määrama Elektrijaama tee 50 kinnistul olemasoleva hoonestuse seadustamise, korrastamise ja edaspidise kasutamise ning ehitustingimused. Detailplaneeringuga tuleb lisaks lahendada juurdepääsu võimalused Balti Elektrijaama teenindava jahutusvee kanali kallastele kanali teenindamise ja puhastamise eesmärgil. Planeeringuala asub Elektrijaama linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 22,4 ha
Rüütli tänava ajalooline kvartal ja selle lähiala 26.05.2022 nr 25
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija:
Eesmärk: Eesmärk: Planeeringualal ajaloolisest tänavavõrgust ja hoonestuse mahtudest lähtuvalt kvartalite loomine, ajalooliste tänavate taastamine ja ehitusõiguse andmine taastatavate kvartalite hoonestamiseks, olemasolevate suurte kinnistute kruntimine ning maakasutuse sihtotstarvete määramine, tehnovõrkudega varustamise, liikluskorralduse, arhitektuur-ehituslike, muinsus- ja keskkonnakaitse ning heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringuga tuleb ette näha ka vajalike servituutide seadmise võimalused. Algatatav Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneering eeldab muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osas. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 2,2 ha
Failid: ettekanne, arhit. esitlus, muinsusk. eritingimused, protokoll
Narva metskond 103 ja selle lähiala 21.04.2022 nr 22
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
Planeerija:
Eesmärk: Narva metskond 103 katastriüksuse jagamine viieks krundiks, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine. Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu kohaselt on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks looduslik haljasmaa. Igale moodustatavale krundile kavandatakse tootmis- ja ärimaa juhtotstarbed (90% tootmis- ja 10% ärimaad). Seega algatatav detailplaneering eeldab muudatust kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas.
Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis KeJHS § 33 lg 2 p 3 kohaselt keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust tuleb kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud juhul. Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lg 1 p 1 kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine. Lisaks asub planeeringuala paekivi maardla reservalal ning maakonnaplaneeringu rohekoridoris.
Planeeritava ala pindala: ca 11 ha
Failid: situatsiooniskeem, kontaktvöönd, tugiplaan, põhijoonis, seletuskiri, menetlusdokumendid, lisad, protokoll