Algatatud 2021
Tallinna mnt 43 ja selle lähiala 17.06.2021 nr 64
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: AS Astri-Narva
Planeerija: K-Projekt AS
Eesmärk: määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklaale kiirtoidurestorani hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran) ning kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pind on kuni 600 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Samuti peab algatatav detailplaneering määrama servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutide määramiseks Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.
Algatatav Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala suurus on 3212 m² ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas. Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Seega algatatav detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,32 ha