Vastuvõetud 2018
Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala 03.10.2018 nr 836-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Skepast&Puhkim OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on krundil A. Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel A. Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, A. Puškini tn 31 ja A. Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Detailplaneeringuga kaalutakse ülalmainitud kruntide ümber jagamist kaheks kuni neljaks eraldi seisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramist riigigümnaasiumi, põhikoolihoone ning võimla ehitamiseks. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m², võimla või võimlate puhul kuni 1000 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja A. Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas. Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse läbi avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Vastuvõetud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
Planeeritava ala pindala:
Failid: seletuskiri, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, põhijoonis, 3D vaade
Raamatukogu ja selle lähiala 22.03.2018 nr 22
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Skepast&Puhkim OÜ
Eesmärk: Eesmärgiks on kruntidel Pos 1-3 (või osale kruntidest) uuele keskraamatukogu hoonele või muu avaliku funktsiooniga hoonetele ehitusõiguse määramine. Pos 4 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist avaliku funktsiooniga hoonet. Pos 23 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist ärifunktsiooniga hoonet. Pimeaia tänava poole hoone esimesele korrusele kavandati avalikkusele suunatud äripindu. Koidula tn 10 (Pos 22) on kavandatud taastada Peeter I maja endisel kujul ajaloolistest fotodest ja joonistest lähtuvalt. Suur tn 10a on planeeritud Suure tänava ajaloolisele ehitusjoonele 2-korruseline ärifunktsiooniga hoone ning 1-korruseline abihoone. Hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia koostöös Narva Linnavalitsusega arhitektuurivõistlus. Planeeringuga on kavandatud Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena ning ka Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine. Pos 7 ja Pos 8 on ette nähtud Raekoja pargi loomine. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. kuni 29. aprillini 2018 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 2,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated